Stiahnite si Acrobat Reader   
 
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Věra Hubková, CSc.
Stomatologická klinika LF UK v Praze a FN v Hradci Králové
Prevence zubního kazu již v kojeneckém věku?
MUDr. Martin Čihař, MUDr. Karel Liška, MUDr. Klára Klenková
Novorozenecké oddělení s JIRP, Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha Neonatologické oddělení, Gynek
RSV infekce – současné možnosti léčby a imunoprofylaxe
Respiratory syncitial virus (RSV) je nejčastější příčinou bronchiolitid a pneumonií u dětí do 3 let věku. Předčasně narozené děti, děti s chronickým plicním onemocněním a děti s vrozenými srdečními vadami mají zvýšené riziko těžkého průběhu RSV infekce. Závažný je nejen akutní průběh onemocnění, ale i pozdní morbidita. Léčba je většinou pouze podpůrná a postupy jsou často kontroverzní. Imunoprofylaxe je v současné době optimálním přístupem. Klíčová slova: respiratory syncytial virus (RSV), nezralost, léčba, profylaxe.
RSV INFECTION – CURRENT THERAPY AND PREVENTION STRATEGIES The respiratory syncytial virus (RSV) is the major cause of bronchiolitis and pneumonia in children up to the age of 3. Premature infants, infants with chronic lung disease and children with congenital heart disease are at a high risk of RSV infection. This infection not only manifests as a serious acute phase but also there is a high incidence of late morbidity. RSV treatment modalities are mainly supportive and often controversial, immunoprophylaxis being the optimal approach. Key words: respiratory syncytial virus (RSV), prematurity, treatment, prophylaxis.
doc. MUDr. Ivan Novák, CSc.
Pediatrická klinika IPVZ a 1. LF UK Praha Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Praha
Neodkladná resuscitace u dětí
MUDr. Oldřich Šmakal, Ph.D., MUDr. Jiřina Zapletalová, Ph.D.
Urologická klinika LF UP a FN Olomouc Dětská klinika LF UP a FN Olomouc
Polohové anomálie varlat
MUDr. Veronika Vargová, PhD., MUDr. Richard Veselý
Klinika detí a dorastu LF UPJŠ a FNsP, Košice
Idiopatické muskuloskeletálne bolestivé syndrómy u detí
MUDr. Karel Goldemund, CSc., MUDr. David Goldemund
Dětské a dorostové oddělení, NsP Vyškov I. neurologická klinika MU, FN U sv. Anny, Brno
Synkopy – diagnostické postupy, terapie – 2. část
KLINICKORADIOLOGICKÁ DIAGNÓZA
prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc., MUDr. Kamila Michálková, MUDr. Dana Houserková, MUDr. Josef Tenora, MUDr. Milada Duškov
Dětská klinika FN a LF UP Olomouc Radiologická klinika FN a LF UP Olomouc Ústav patologie FN a LF UP Olomouc
Impetiginizované akné jako příčina regionální reaktivní lymfadenopatie
PRO SESTRY
Lenka Horáková
Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie, FN Brno
Ošetřování ileostomií a kolostomií u dětí
SLOVO ÚVODEM
MUDr. Jarmila Seifertová
Praktický léka pro dti a dorost, Kladno
Slovo úvodem
KOMENTÁŘE

Ze zahraničního tisku
PEDIATRIE VE ZKRATCE
MUDr. Ludomír Brož, MUDr. Jiří Kripner
Klinika popáleninové medicíny 3. LF UK a FNKV, Praha
Popáleninový úraz u dětí
SDĚLENÍ Z PRAXE
MUDr. Jarmila Seifertová
Praktická lékařka pro děti a dorost, Kladno
Dorostenecký věk – obtížná diagnóza
MUDr. Hana Zelenková, CSc.
DOST Svidník
Praktické skúsenosti s používaním prípravku s obsahom loratadinu u detských pacientov
created by © zooom.sk s.r.o.