Stiahnite si Acrobat Reader   
 
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc.
Ústav klinické biochemie a patobiochemie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze
VYŠETŘENÍ FUNKCE JATER V PEDIATRII (1. část)
MUDr. Petr Kamínek, MUDr. Jiří Gallo, doc. MUDr. Rudolf Ditmar, CSc.
Ortopedická klinika LF UP a FN Olomouc
Pes equinovarus congenitus Část I: Klinický obraz, diagnostika
Značnou část vrozených vad pohybového ústrojí tvoří deformity nohou. Většinou se jedná o vady evidentní již po narození, proto se s nimi běžně setkává nejen ortoped, ale i dětský lékař. Jednou z nejznámějších a současně nejčastějších afekcí postihujících dětskou nožku je noha koňská neboli pes equinovarus congenitus. Jedná se o komplexní deformitu nohy, jejíž součástí jsou ekvinózní, varózní, addukční a „cavus“ poruchy v postavení nožky. Příznačné je, že se pod stejným obrazem i diagnózou může skrývat jak polohová deformita s dobrou prognózou, tak i rigidní vada, která následně úporně vzdoruje léčbě. Zejména z těchto důvodů nelze budoucí vývoj nožky ve všech případech jednoznačně předpovědět. Přítomnost charakteristické deformity by současně měla iniciovat vyšetření vedoucí k vyloučení jiných, zejména neurologických onemocnění. Cílem sdělení je prezentovat současný pohled na tuto vrozenou vadu. V diferenciální diagnóze jsou popsány některé další častější deformity nohy, přítomné při narození, popřípadě v raném dětském věku. Klíčová slova: Pes equinovarus congenitus, diagnóza, diferenciální diagnóza.
Pes equinovarus congenitus (congenital clubfoot). Part I: clinical picture, diagnostic Considerable large part of locomotion apparatus congenital abnormalities represent foot deformities. Mostly are these abnormalities apparent already at birth so usually not only orthopaedist meets with it, but also a paediatrician. One of the most known and also the most frequent affections of child’s foot is a clubfoot or pes equinovarus congenitus. It is a complex deformity of the foot, which consists of equinus, varus, adductus and “cavus” disorder of foot’s position. The problem is, that the same diagnosis can contain position deformity with good prognosis, but also rigid deformity, which resistant to the treatment. These reasons are particularly responsible for inability to predict foot’s development in all cases. Presence of characteristic deformity should simultaneously initiate examinations to exclude other, particularly neurological, diseases. Aim of this paper is to present contemporary insight into this congenital abnormality. Differential diagnostic consist of some other, more frequent too, foot deformities present at birth or in early childhood. Key words: Clubfoot, diagnosis, differential diagnosis.
MUDr. Pavel Frühauf, CSc.
Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN, Praha
Pankreatitidy v dětském věku
prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
II. dětská klinika LF MU a FN Brno
Perorální rehydratace kojenců a batolat – možnosti a limitace
MUDr. Tomáš Binder, CSc.
Gynekologicko-porodnická klinika II. LF UK a FN Motol, Praha
Antibiotická léčba v průběhu gravidity
MUDr. Eva Jirsová
Pracoviště klinické farmakologie Centra diabetologie, IKEM, Praha
Antibiotická léčba během kojení
JAKÁ JE VAŁE DIAGNÓZA?
MUDr. Pavel Geier1, MUDr. Tomáš Tichý2
1Dětská klinika FN Olomouc 2Ústav patologie LF UP a FN Olomouc
Jaká je Vaše diagnóza?
MUDr. Pavel Geier1, MUDr. Tomáš Tichý2
1Dětská klinika FN Olomouc 2Ústav patologie LF UP a FN Olomouc
Jaká je Vaše diagnóza? - Otázky a odpovědi
KLINICKORADIOLOGICKÁ DIAGNÓZA
prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.1, MUDr. Kamila Michálková2, MUDr. David Horák2, MUDr. Josef Pokorný3, doc. MUDr. Ivo Stá
1Dětská klinika LF UP a FN Olomouc, 2Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc, 3Otorinolaryngologická klinika LF UP
Náhle vzniklé polykací potíže jako první projev sublinguálního kavernózního hemangiomu
PRO SESTRY
MUDr. Lia Elstnerová
Rizikový novorozenec propuštěný do domácí péče pohledem neonatologa
SLOVO ÚVODEM
doc. MUDr. Jan Janda, CSc.
I. dětská klinika Fakultní nemocnice v Motole, Praha
Očkování u dětí
PEDIATRIE VE ZKRATCE
MUDr. Radana Kotalová, CSc., doc. MUDr. Jiří Nevoral, CSc.
I. dětská klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha
Akutní průjem
SDĚLENÍ Z PRAXE
prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc., MUDr. Dana Dostálková, MUDr. Jiří Štarha, Ph.D.
II. dětská klinika LF MU a FN Brno
Metadonová substituce – možné riziko intoxikace
MUDr. Jarmila Seifertová
Praktický lékař pro děti a dorost, Kladno
Moje praxe praktického dětského lékaře
created by © zooom.sk s.r.o.