Stiahnite si Acrobat Reader   
 
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
MUDr. Karel Goldemund, CSc.
Dětské a dorostové oddělení NsP Vyškov
Celiakie
Celiakie je onemocnění, jehož projevy jsou vyvolané autoimunitními mechanizmy, které byly spuštěny účinkem prolaminů, předevšim gliadinu. U geneticky vnímavých jedinců dochází k širokému spektru slizničních změn, především na sliznici jejuna a k projevům malabsorpce, projevující se charakteristickými projevy u dětí ve věkové skupině mezi 8–20 měsícem. Onemocnění se však častěji manifestuje ve formě subklinické nebo oligosymptomatické nebo atypickými projevy a jeho diagnostika je pak často velice otížná a někdy doba od objevení se příznaků ke stanovení diagnózy může trvat i roky. Prevalence všech forem celiakie v populaci je vysoká, udává se 1:200–300 a pro včasnou diagnostiku a terapii je nutno brát v úvahu všechny její pestré projevy. Klíčová slova: etiopatogeneze, subklinické, oligosymptomatické a atypické formy, střevní biopsie, sérologické vyšetření, asociované choroby.
Celiakia Celiakia is a disease caused by mechanismes of autoimunity provoked by prolamine and gliadine at first. In genetic sensitive persons it is coming to a spread spectrum of mucosal changes in advance in jejuna mucose and to malapsorbtion, seeing as characteristic manifestationes in children in age of 8 to 20 month. But the disease is more often manifestated in a subclinical form or as oligosymptomatic or atypical diagnose and then to provide a diagnose is more difficult and the setlement may take a duration of years. The occurence of all celiakie forms in the population is high indeed. It is given in the number of 1:200 to 300 and for an early diagnose and therapy we have to considerate all variegated manifestationes of this disease. Key words: ethiopathogenesis, subclinical, oligosymptomatic and atypical forms, enteral biopsy, serologic screening, associated diseases.
MUDr. Petr Hejnar
Ústav mikrobiologie, LF UP, Olomouc
Specifika nepřímé diagnostiky toxoplazmózy a lymeské boreliózy u dětí
MUDr. Lenka Kopečná, Ph.D.
I. dětská interní a onkologická klinika LF MU a FN, Brno
Blokátory kalciových kanálů v léčbě hypertenze u dětí
MUDr. Pavel Geier
Dětská klinika LF UP Olomouc
Nefrotický syndrom
MUDr. Hana Janíčková
Oddělení alergologie a klinické imunologie, Nemocnice Šumperk, spol. s r. o.
Akutní astma
PaedDr. Libuše Smolíková
Klinika rehabilitace FN Motol a UK Praha, II. LF
Inhalační léčba a inhalátory doma
XIX. DNY KLINICKÉ A PRAKTICKÉ PE
doc. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.
Dětská klinika FN a LFUP v Olomouci
XIX. dny klinické a praktické pediatrie
KLINICKÁ FARMAKOLOGIE
doc. MUDr. Milan Grundmann, CSc., MUDr. Ivana Kacířová
Ústav klinické farmakologie FNsP a ZSF Ostravské univerzity, Ostrava
Farmakoterapie hypertenze v dětském věku 2. blokátory kalciových kanálů – I.
KLINICKORADIOLOGICKÁ DIAGNÓZA
doc. MUDr. Vladimír Mihál, CSc., MUDr Kamila Michálková, MUDr. Marta Neklanová, MUDr. Zdeněk Zlámal, CSc., MUDr. Věra Jez
Dětská klinika, Radiologická klinika, I. chirurgická klinika, Ústav patologie FN a LFUP v Olomouci
Cystický hygrom krku u novorozence
PRO SESTRY
Jaroslava Fendrychová, Bohumila Kochová, Gabriela Nippertová
IDV PZ Brno, katedra pediatrie, JIRPN, porodnice Obilní trh, FN Brno, JIPN, II. DK, dětská nemocnice, FN Brno
Hodnocení bolesti u novorozenců podle Bonnie Stevens – PIPP (přehled za rok 2000)
SDĚLENÍ Z PRAXE
MUDr. Karel Goldemund, CSc., MUDr. Jiří Chudáček
Dětské a dorostové oddělení NsP Vyškov
Náhlá příhoda břišní – úvod do juvenilní idiopatické artritidy
created by © zooom.sk s.r.o.