Stiahnite si Acrobat Reader   
 
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
MUDr. Karel Goldemund, CSc.
Dětské a dorostové oddělení NsP Vyškov
Celiakie
MUDr. Petr Hejnar
Ústav mikrobiologie, LF UP, Olomouc
Specifika nepřímé diagnostiky toxoplazmózy a lymeské boreliózy u dětí
Toxoplazmóza je infekční onemocnění, jehož původcem je parazitický prvok Toxoplasma gondii. V šíření infekčního agens hraje významnou roli kočka. Rutinní diagnostika toxoplazmózy je založena na sérologických vyšetřeních. Využívá se komplement-fixační reakce a imunoenzymatických metod (především ELISA). Primární infekce T. gondii je v akutní fázi charakterizována strmým vzestupem IgA a IgM, pozvolněji stoupá hladina IgG. Poté titry imunoglobulinů A a M postupně klesají, IgG zůstávají zvýšené (chronická toxoplazmóza). Pro latentní infekci je typická přítomnost osamocených IgG protilátek, většinou v nízkých hladinách. Existuje možnost reaktivace onemocnění a reinfekce antigenně odlišným kmenem T. gondii. Zvláštní pozornost je třeba věnovat otázce toxoplazmózy v graviditě a diagnostice infekce u novorozenců. Lymeská borelióza (LB) je především klíšťaty přenášené zánětlivé onemocnění. V ČR se jako etiologická agens uplatňují převážně druhy Borrelia afzelii a B. garinii. Děti jsou při hrách, vzhledem k těsnějšímu kontaktu s prostředím s výskytem klíšťat, vystaveny poměrně značnému riziku nákazy. Základním prostředkem diagnostiky LB jsou nepřímé metody (ELISA a Western blot) prokazující boreliové protilátky v séru, mozkomíšním moku a synoviální tekutině. Humorální reakce na boreliovou infekci je individuálně značně variabilní. Detekuje se přítomnost IgG a IgM protilátek. Výsledky sérologických testů nelze hodnotit izolovaně. Stanovení diagnózy musí vycházet především z posouzení pacientovy anamnézy a klinického nálezu, v indikovaných případech je vhodné použít přímých metod průkazu původce. Klíčová slova: toxoplazmóza, lymeská borelióza, nepřímá diagnostika.
SPECIAL FEATURES OF INDIRECT DIAGNOSTICS OF TOXOPLASMOSIS AND LYME BORRELIOSIS IN CHILDREN Toxoplasmosis is an infectious disease caused by a parasitic protozoon Toxoplasma gondii. In spreading of infectious agent the cat plays an important role. A routine diagnostics of toxoplasmosis is based on serological tests. Complement-fixing reaction and immunoenzymatic methods (mainly ELISA) are used. In its acute phase, primary T. gondii infection is characterized by a rapid increase of IgA and IgM, the level of IgG increases slowly. Subsequently, the titres of immunoglobulins A and M gradually decrease, IgG remains increased (chronic toxoplasmosis). Presence of isolated IgG antibodies (mostly in low levels) is typical for latent toxoplasmosis. There is a possibility of reactivation of latent toxoplasmosis and reinfection by the T. gondii strain with different antigenic characteristic. A special attention should be given to the question of toxoplasmosis in pregnancy and to diagnostics of infection in newborn. Lyme borreliosis (LB) is mostly a tick-borne inflammatory disease. In the Czech Republic, Borrelia afzelii and B. garinii are mainly seen as etiologic agents. Children playing in environment where ticks occur are in high risk of infection. The diagnostics of LB is based on indirect methods (ELISA and Western blot) determining borrelial antibodies in serum, cerebrospinal and synovial fluids. Humoral reaction to the infection is individually highly variable. The presence of IgG and IgM antibodies is detected. The results of serological tests can not be evaluated separately. The determination of diagnosis must be above all based on patient´s medical history and clinical picture. If indicated, it is suitable to detect the etiologic agent using direct methods. Key words: toxoplasmosis, Lyme borreliosis, indirect diagnostics
MUDr. Lenka Kopečná, Ph.D.
I. dětská interní a onkologická klinika LF MU a FN, Brno
Blokátory kalciových kanálů v léčbě hypertenze u dětí
MUDr. Pavel Geier
Dětská klinika LF UP Olomouc
Nefrotický syndrom
MUDr. Hana Janíčková
Oddělení alergologie a klinické imunologie, Nemocnice Šumperk, spol. s r. o.
Akutní astma
PaedDr. Libuše Smolíková
Klinika rehabilitace FN Motol a UK Praha, II. LF
Inhalační léčba a inhalátory doma
XIX. DNY KLINICKÉ A PRAKTICKÉ PE
doc. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.
Dětská klinika FN a LFUP v Olomouci
XIX. dny klinické a praktické pediatrie
KLINICKÁ FARMAKOLOGIE
doc. MUDr. Milan Grundmann, CSc., MUDr. Ivana Kacířová
Ústav klinické farmakologie FNsP a ZSF Ostravské univerzity, Ostrava
Farmakoterapie hypertenze v dětském věku 2. blokátory kalciových kanálů – I.
KLINICKORADIOLOGICKÁ DIAGNÓZA
doc. MUDr. Vladimír Mihál, CSc., MUDr Kamila Michálková, MUDr. Marta Neklanová, MUDr. Zdeněk Zlámal, CSc., MUDr. Věra Jez
Dětská klinika, Radiologická klinika, I. chirurgická klinika, Ústav patologie FN a LFUP v Olomouci
Cystický hygrom krku u novorozence
PRO SESTRY
Jaroslava Fendrychová, Bohumila Kochová, Gabriela Nippertová
IDV PZ Brno, katedra pediatrie, JIRPN, porodnice Obilní trh, FN Brno, JIPN, II. DK, dětská nemocnice, FN Brno
Hodnocení bolesti u novorozenců podle Bonnie Stevens – PIPP (přehled za rok 2000)
SDĚLENÍ Z PRAXE
MUDr. Karel Goldemund, CSc., MUDr. Jiří Chudáček
Dětské a dorostové oddělení NsP Vyškov
Náhlá příhoda břišní – úvod do juvenilní idiopatické artritidy
created by © zooom.sk s.r.o.