Stiahnite si Acrobat Reader   
 
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
MUDr. Karel Goldemund, CSc.
Dětské a dorostové oddělení NsP Vyškov
Celiakie
MUDr. Petr Hejnar
Ústav mikrobiologie, LF UP, Olomouc
Specifika nepřímé diagnostiky toxoplazmózy a lymeské boreliózy u dětí
MUDr. Lenka Kopečná, Ph.D.
I. dětská interní a onkologická klinika LF MU a FN, Brno
Blokátory kalciových kanálů v léčbě hypertenze u dětí
Včasná detekce a racionální léčba hypertenze (HT) je nezbytná. I široké pediatrické veřejnosti dnes není neznámé jak správně krevní tlak měřit, získané hodnoty interpretovat, včetně racionálního a objektivního vyšetření krevního tlaku pomocí metody ABPM. V dětském věku je převažující HT sekundární, zejména pak podmíněná poškozením ledvinného parenchymu a/nebo v důsledku abnormit cévního zásobení ledvin. Současné spektrum antihypertenziv vhodných pro dětský věk je dostatečně široké, preferovány jsou především léky ze skupiny inhibitorů angiotenzin konvertujícího enzymu nebo blokátory kalciových kanálů (BKK). Doposud není v pediatrické literatuře široce referováno o zkušenostech s podáváním BKK. Převažují přitom reference hodnotící vliv těchto léků na akutní HT, problematika déledobého podávání BKK u dětské populace je zastoupena ojediněle. Práce podává současný literární přehled použití BKK u dětí s HT. Klíčová slova: hypertenze, blokátory kalciových kanálů, dětský věk.
Blocators of calcium canals in the treatment of hypertension in children An early detection and rationally treatment of hypertension is a necessity. For pediatrists community is well known how to meassure the blood pressure in the right way, how to interpret the values include of outfinding by ABPM-method. At the childhood the HT secundary is predominantly, meanly if it is caused by arrosion of renal parenchyma and/or in consequence of abnormities of renal vascularity. The contemporary spectrum of antihypertensive medicaments suitable for childhood is spread enough, prefered are in advance inhibitors of angiotensin converted to enzyms or calcium canals blocators (CCB). Till now it is no refered in the pediatric literature about calcium canals blokators. More articles refered how this medicaments involves acute hypertension but a few of about longterm intaking of CCB. This article showes a contemporary literary review of calcium canals blocators using in children with hypertension. Key words: hypertension, blocators of calcium canals, childhood
MUDr. Pavel Geier
Dětská klinika LF UP Olomouc
Nefrotický syndrom
MUDr. Hana Janíčková
Oddělení alergologie a klinické imunologie, Nemocnice Šumperk, spol. s r. o.
Akutní astma
PaedDr. Libuše Smolíková
Klinika rehabilitace FN Motol a UK Praha, II. LF
Inhalační léčba a inhalátory doma
XIX. DNY KLINICKÉ A PRAKTICKÉ PE
doc. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.
Dětská klinika FN a LFUP v Olomouci
XIX. dny klinické a praktické pediatrie
KLINICKÁ FARMAKOLOGIE
doc. MUDr. Milan Grundmann, CSc., MUDr. Ivana Kacířová
Ústav klinické farmakologie FNsP a ZSF Ostravské univerzity, Ostrava
Farmakoterapie hypertenze v dětském věku 2. blokátory kalciových kanálů – I.
KLINICKORADIOLOGICKÁ DIAGNÓZA
doc. MUDr. Vladimír Mihál, CSc., MUDr Kamila Michálková, MUDr. Marta Neklanová, MUDr. Zdeněk Zlámal, CSc., MUDr. Věra Jez
Dětská klinika, Radiologická klinika, I. chirurgická klinika, Ústav patologie FN a LFUP v Olomouci
Cystický hygrom krku u novorozence
PRO SESTRY
Jaroslava Fendrychová, Bohumila Kochová, Gabriela Nippertová
IDV PZ Brno, katedra pediatrie, JIRPN, porodnice Obilní trh, FN Brno, JIPN, II. DK, dětská nemocnice, FN Brno
Hodnocení bolesti u novorozenců podle Bonnie Stevens – PIPP (přehled za rok 2000)
SDĚLENÍ Z PRAXE
MUDr. Karel Goldemund, CSc., MUDr. Jiří Chudáček
Dětské a dorostové oddělení NsP Vyškov
Náhlá příhoda břišní – úvod do juvenilní idiopatické artritidy
created by © zooom.sk s.r.o.