Stiahnite si Acrobat Reader   
 
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
MUDr. Karel Goldemund, CSc.
Dětské a dorostové oddělení NsP Vyškov
Celiakie
MUDr. Petr Hejnar
Ústav mikrobiologie, LF UP, Olomouc
Specifika nepřímé diagnostiky toxoplazmózy a lymeské boreliózy u dětí
MUDr. Lenka Kopečná, Ph.D.
I. dětská interní a onkologická klinika LF MU a FN, Brno
Blokátory kalciových kanálů v léčbě hypertenze u dětí
MUDr. Pavel Geier
Dětská klinika LF UP Olomouc
Nefrotický syndrom
MUDr. Hana Janíčková
Oddělení alergologie a klinické imunologie, Nemocnice Šumperk, spol. s r. o.
Akutní astma
PaedDr. Libuše Smolíková
Klinika rehabilitace FN Motol a UK Praha, II. LF
Inhalační léčba a inhalátory doma
Inhalační léčba patří k základům strategie léčby u většiny onemocnění dýchacího systému. Princip přímého kontaktu léku s nemocnou tkání zaručuje její vysokou účinnost. Technické vybavení umožňuje jednoduchou aplikaci léků. Výsledky inhalační léčby jsou však přímo závislé na přesné aplikaci léku (lidský faktor), která se jeví jako nejslabší článek celé strategie inhalační léčby. Věk pacientů ovlivňuje pouze průběh inhalace a nesmí ovlivňovat její výsledek. Dechové vzory respirační fyzioterapie zajišťují optimální praktickou aplikaci léku formou inhalace. Fyzioterapeut pomáhá dětským pacientům správně inhalovat. Léčebná rehabilitace, zvláště její část respirační fyzioterapie, je nedílnou součástí komplexní péče o jedince s dechovým onemocněním a zvyšuje úspěšnost inhalační léčby u řady respiračních chorob. Klíčová slova: inhalační léčba, respirační fyzioterapie, dechový vzor, inhalace, inhalátor.
Inhalation treatment and inhalators at home Inhalation treatment is a basic strategy in most disease of respiratory systém. The principle of direct contact with the mucousal tissue quarantied the highest effect. A technical equipment makes possible the simple application. The results of inhalation treatment however depend direct on exactly application of the medicament (human factor), which appears as a most weak part of the all strategie of inhaltion treatment. The patients age involves only the course of inhalation but must not involve the result of treatment. A physiotherapeutists is helpfull to patients. The treatment rehabilitation, meanly the part of respiratory physiotherapy is an indivisible part of a complexive care in treatment of breath difficulties and increases the succes of inhalation treatment in many respiratory illness. Key words: inhalation treatment, respiratory physiotherapy, breath pattern, inhalation, inhalator equipment
XIX. DNY KLINICKÉ A PRAKTICKÉ PE
doc. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.
Dětská klinika FN a LFUP v Olomouci
XIX. dny klinické a praktické pediatrie
KLINICKÁ FARMAKOLOGIE
doc. MUDr. Milan Grundmann, CSc., MUDr. Ivana Kacířová
Ústav klinické farmakologie FNsP a ZSF Ostravské univerzity, Ostrava
Farmakoterapie hypertenze v dětském věku 2. blokátory kalciových kanálů – I.
KLINICKORADIOLOGICKÁ DIAGNÓZA
doc. MUDr. Vladimír Mihál, CSc., MUDr Kamila Michálková, MUDr. Marta Neklanová, MUDr. Zdeněk Zlámal, CSc., MUDr. Věra Jez
Dětská klinika, Radiologická klinika, I. chirurgická klinika, Ústav patologie FN a LFUP v Olomouci
Cystický hygrom krku u novorozence
PRO SESTRY
Jaroslava Fendrychová, Bohumila Kochová, Gabriela Nippertová
IDV PZ Brno, katedra pediatrie, JIRPN, porodnice Obilní trh, FN Brno, JIPN, II. DK, dětská nemocnice, FN Brno
Hodnocení bolesti u novorozenců podle Bonnie Stevens – PIPP (přehled za rok 2000)
SDĚLENÍ Z PRAXE
MUDr. Karel Goldemund, CSc., MUDr. Jiří Chudáček
Dětské a dorostové oddělení NsP Vyškov
Náhlá příhoda břišní – úvod do juvenilní idiopatické artritidy
created by © zooom.sk s.r.o.