Stiahnite si Acrobat Reader   
 
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
prof. PhDr. Jarmila Koluchová, CSc.
Emer. prof. UP Olomouc
Z výsledků dlouhodobých výzkumů pěstounských rodin
prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc.
Ústav klinické biochemie a patobiochemie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze
VYŠETŘENÍ FUNKCE JATER v PEDIATRII (2. část)
MUDr. Anna Mydlilová
Národní laktační centrum, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha
Přirozená výživa novorozence – kojení – hlavní zásady
MUDr. Petr Kamínek, MUDr. Jiří Gallo, Doc. MUDr. Rudolf Ditmar, CSc.
Ortopedická klinika LF UP a FN Olomouc
Pes equinovarus congenitus – Část II: Terapie
ABSTRAKTA
MUDr. Jarmila Seifertová MUDr. Jaroslav Wiedermann, CSc.
Kongres pediatrů a dětských sester Olomouc 22.–23. května 2003 XXI. Dny klinické a praktické pediatrie
Univerzitní město Olomouc hostilo již tradičně dětské lékaře a dětské sestry nemocniční i z ordinací v terénu. Program byl připraven tak, aby obohatil 320 účastníků (250 lékařů a 80 sester) o poznatky z nejrůznějších oblastí pediatrie. Organizátoři si dali za úkol prezentovat vybrané odborné problémy komplexním pohledem zúčastněných odborníků. Tak se zde sešli nejen pediatři, ale také odborníci z oblasti rehabilitace, psychiatrie, psychologie, logopedie. Každý blok měl svého garanta, seznámil účastníky s vybranou problematikou a důraz kladl hlavně na prevenci. První blok věnovaný obezitě u dětí vedl profesor Mihál, který představil problém obezity komplexním pohledem literárních rešerší i vlastních dlouholetých zkušeností pediatra. V příspěvcích zaznělo shrnutí celosvětového problému souvisejícího s nárůstem obezity u dětí. Byly probrány možné příčiny, nové poznatky z genetiky, možnosti včasného záchytu obezity u dětí, správné měření a posuzování nadváhy a samozřejmě možnosti prevence. Druhý blok – rehabilitace u dětí – jehož garantem byl doc. Kolář, přednosta kliniky rehabilitace FDN Praha-Motol, se zabýval poruchami motorického vývoje a jejich posturálními důsledky. Vyplynulo, že i zdánlivě drobné vývojové odchylky mohou vést k vleklým obtížím stran pohybového aparátu. Jeho spolupracovnice ukázaly, jak správně hodnotit posturální vývoj od nejranějšího věku. Důraz byl kladen opět na včasnost záchytu odchylek vývoje u dětí. Především s indikacemi a hlavně efektem rehabilitace Vojtovou metodou lékaře a sestry seznámila paní V. Kováčiková – rehabilitační pracovnice z Olomouce. Problematika hyperaktivního dítěte s poruchou pozornosti skloubila v jednom bloku přístup psychiatra a psychologa. Sdělení dala jistě mnohé optimistické podněty zvláště lékařům z terénních ordinací. Takových dětí asi přibývá a někdy máme pocit, že se nedá nic dělat. Skloubí-li se vhodná farmakologická léčba s komplexní léčbou rodiny, máme velkou naději na úspěch. Nebylo jistě zbytečné připomenutí psychologa Mertina, že hlavní odpovědnost i v současnosti zůstává na rodině – na trpělivosti a důslednosti rodičů. Systematický blok zvracení – příznak, který hodně znamená, pod vedením MUDr. Wiedermanna byl přehledně a poučně srovnán od symptomu k diferenciální diagnostice. Nezapomněl na kazuistiky, kde zvracení byl hlavní příznak, který přivedl dítě k lékaři. Očkování je tématem stále aktuálním. Ke správnému očkování musíme mít povědomí o imunitní odpovědi organizmu, což ve svém sdělení přednesla MUDr. Škovránková. Upozornila na nejčastější komplikace očkování, zodpověděla dotazy z terénu. MUDr. Seifertová – garant bloku – naznačila ve sdělení možná úskalí bránící udržení současné vysoké proočkovanosti dětské populace. Poruchy řeči nejsou častým tématem pediatrických konferencí. Pod vedením doc. Pešáka byla sdělení velmi dobře sladěna a vytvořila prostor pro setkání pediatrů, ORL specialisty – MUDr. Maňásková a foniatra – prim Dlouhá. V celé této oblasti jsou jistě ještě velké možnosti zlepšení včasného záchytu opožděného vývoje řeči, poruch dětského hlasu, ale i včasného odeslání dítěte s koktavostí ke správnému specialistovi. Všichni účastníci dostali CD komplet s ukázkami nácviku správné řeči. Celá problematika se do vymezeného prostoru nemohla vměstnat. Kongres si nedal za úkol vyškolit účastníky v dané problematice, ale vyvolat diskuzi na téma trochu opomíjené. Blok přednášek věnovaný zvýšenému cholesterolu u dětí byl garantován prof. Hyánkem. Přinesl účastníkům kongresu reprezentativní přehled současného stavu problematiky nejen z pohledu selektivního metabolického screeningu hypercholesterolémie u dětí, ale i komplexní molekulárně genetické dia­gnostiky a zařazení dětských pacientů s familiární hypercholesterolémií do mezinárodního projektu MedPed. Souhrnná přednáška doc. Urbanové se zabývala praktickými aspekty léčby a dispenzarizací dětí s hypercholesterolémií. Závěrečný blok – Právní aspekty v pediatrické praxi – nikoho nenechal na pochybách, že každý by měl mít aspoň minimální povědomí o této problematice a možných úskalích naší odborné práce a komunikace s rodinou. Dr. Prudil předložil současné právní možnosti, jak minimalizovat rozpory mezi očekáváním ze strany rodičů a možnostmi současné zdravotnické péče v lůžkových i ambulantních dětských zařízeních. Nabídku k další spolupráci rádi akceptovali nejen pořadatelé, ale i účastníci DKPP. V samostatném bloku věnovaném variím přednesl dr. Kopřiva základní teze Strategie diagnostiky, prevence a léčby průduškového astmatu v ČR jako doporučení České iniciativy pro astma (ČIPA), která vychází ze závěrů Globální iniciativy pro astma (GINA). Mladou krev v pediatrii pak reprezentoval dr. Vávra s výsledky velmi pěkné práce na téma jóddeficitu na Valašsku. Ve druhém dni kongresu se po společném jednání první den osamostatnily dětské sestry kompletním vzdělávacím programem na téma alergologie, garantovaném dr. Kopřivou. V následujícím bloku přednášek pak byly prezentovány zkušenosti jednotlivých pracovišť na téma ošetřovatelská péče v lůžkových dětských zařízeních a vítaným oživením byla kazuistická sdělení a zkušenosti z jednotlivých specializovaných ordinací Dětské kliniky FNO. Především u tohoto bloku v programu sesterské sekce se nelze nezmínit o výborné kvalitě přednášejících i vlastních přednášek, které i po formální stránce splňovaly vysokou kvalitu. Celé dvoudenní setkání mělo příjemnou atmosféru, bylo setkáním odborníků, které jejich práce s dětmi baví a chtějí si předat své zkušenosti. Nezáleželo, na jaké úrovni péče o dítě se účastníci podílejí. Všichni mají svou nezastupitelnou úlohu a budou-li si umět své znalosti předat, jistě se zvýší kvalita péče o naše děti.
JAKÁ JE VAŁE DIAGNÓZA?
MUDr. Oldřich Šmakal, Ph.D., MUDr. Dana Houserková, MUDr. Pavel Geier, MUDr. Hana Flögelová
Urologická klinika, Radiologická klinika, Dětská klinika FN a LF UP Olomouc
Jaká je Vaše diagnóza?
MUDr. Oldřich Šmakal, Ph.D., MUDr. Dana Houserková, MUDr. Pavel Geier, MUDr. Hana Flögelová
Urologická klinika, Radiologická klinika, Dětská klinika FN a LF UP Olomouc
Jaká je Vaše diagnóza? – odpovědi na otázky
KLINICKORADIOLOGICKÁ DIAGNÓZA
prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.1, MUDr. Kamila Michálková2, MUDr. Milada Dušková, M.I.A.C.3, MUDr. Zdeněk Zlámal, CSc.4
1Dětská klinika LF UP a FN Olomouc 2Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc, 3Ústav patologie LF UP a FN Olomouc Mnohočetná axilární lymfadenopatie jako projev BCG vakcinace
MUDr. František Kopřiva, Ph.D.
Dětská klinika LF UP a FN Olomouc
BCG očkování a jeho komplikace
PRO SESTRY
MUDr. Milan Vacuška1, Anna Dreiseitlová, diplomovaný fyzioterapeut2, Bc. Miluše Vacušková3
1Porodnice, neonatologická ambulance s JIRPN Obilní trh, Klinika dětské neurologie, Dětská nemocnice, FN Brno 2Porodnice,
Rizikový novorozenec propuštěný do domácího prostředí pohledem dětského neurologa
SLOVO ÚVODEM
MUDr. Josef Gut
Kam kráčíš, pediatrie?
KOMENTÁŘE
prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.
Dětská klinika LF UP a FN Olomouc
Proč a jak psát kazuistiku?
MUDr. Jana Matasová,
Praktický lékař pro děti a dorost, Milovice-Mladá
Reakce na článek
doc. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
Ústav mikrobiologie FNO a LF UP v Olomouci
Komentář k reakci na článek „Antibiotická léčba nejčastějších bakteriálních infekcí u dětí v komunitě“ (Pediatrie pro praxi 200

ZE ZAHRANIČNÍHO TISKU
PEDIATRIE VE ZKRATCE
MUDr. Jarmila Vospělová, doc. MUDr. Antonín Kolek, CSc.
Dětská klinika LF UP a FN Olomouc
Gastroezofageální reflux a nemoc z GER u dětí z pohledu medicíny založené na důkazech
SDĚLENÍ Z PRAXE
MUDr. Alexander Kolský, CSc.1, MUDr. Monika Kolská2
1Pediatrická klinika IPVZ a 1. LF UK, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha 2Klinika dětí a dorostu 3. LF UK, Fakultní n
Problémy v diagnostice infekcí močových cest u dětí – možnosti chyb a omylů
created by © zooom.sk s.r.o.