Stiahnite si Acrobat Reader   
 
AKÁ JE VAŁA DIAGNÓZA ?
MUDr. Pavel Geier, MUDr. Jiří Reitinger, doc. MUDr. Jiřina Zapletalová, Ph.D., MUDr. Roman Juřenčák, MUDr. Hana Flogelová
Dětská klinika LF UP a FN Olomouc
Jaká je Vaše diagnóza?

Jaká je vaše diagnóza? – odpovědi
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
MUDr. Jan Anděl
praktický lékař pro děti a dorost, Karlovy Vary
Dvě poznámky k článku „Chyby v péči o novorozence po propuštění z nemocnice – 1. část“
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Miroslav Förstl1, MUDr. David Neumann2, MUDr. Vlasta Štěpánová1, MUDr. Josef Mlynář1, PharmDr. Lenka Plíšková3, MUDr. Miroslav Fajfr4, MUDr. Miroslav Špliňo1,4
1Ústav klinické mikrobiologie FN a LF UK Hradec Králové 2Dětská klinika FN Hradec Králové 3Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN a LF UK Hradec Králové 4Vojenská lékařská akademie JEP Hradec Králové
Chlamydia trachomatis: Aktuální pohled, možnosti a limity přímé diagnostiky
MUDr. Jarmila Vospělová, doc. MUDr. Jiřina Zapletalová, Ph.D.
Dětská klinika LF UP a FN Olomouc
Stále aktuální pertuse
MUDr. Libor Válek
Praktický lékař pro děti a dorost, Chlum u Třeboně
Steroidní osteoporóza
MUDr. Emese Majorová1, MUDr. Martin Mráz2, MUDr. Pavol Drahovský CSc.3
1Detská fakultná nemocnica II. klinika deti a dorastu, Košice 2 Detská fakultná nemocnica I. klinika deti a dorastu, Košice 3 FNsP, detské chirurgické oddelenie, Košice
Syndróm krátkeho čreva
KLINICKORADIOLOGICKÁ DIAGNÓZA
prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.1, MUDr. Kamila Michálková2, MUDr. Zbyněk Novák1, MUDr. Ladislava Kučerová3, MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D.1, MUDr. Jiří Bučil2, MUDr. Josef Grym4
1Dětská klinika LF UP a FN v Olomouci 2Radiologická klinika LF UP a FN v Olomouci 3Ústav patologie LF UP a FN v Olomouci 4Dětské oddělení, SZZ Krnov
Kapilární hemangiom sleziny
SLOVO ÚVODOM
Prof. MUDr. Vladimír Mihál CSc.
Péče vyžadovaná rodiči
PRE SESTRY
Stanislava Herdová
ORL klinika, FN Hradec Králové
Vyšetřování sluchu u dětí
PEDIATRIA ZALOŽENÁ NA DÔKAZOCH
Mgr. Jarmila Potomková
Informační centrum LF UP v Olomouci
Kazuistika založená na důkazu „evidence-based case report“
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
MUDr. Magdalena Weberová
Dětské oddělení, Nemocnice Havlíčkův Brod
Chyby v péči o novorozence po propuštění z nemocnice – II. část
Chyby a omyly v péči o novorozence po propuštění z nemocnice lze rozdělit do několika okruhů, které spolu vzájemně úzce souvisejí. Článek je rozdělen na dvě části. II. část článku se zabývá přehledem možných chyb a omylů v běžné péči o novorozence po propuštění z nemocnice. Důraz je kladen na formování správných návyků v oblasti hygieny, režimu a zdravého spánku novorozence. Pozornost je věnována sledování psychomotorického vývoje dítěte. Pohled na nejčastější omyly je dán do kontextu formování vztahu rodiče–dítě. Chybou zdravotníků jako celku je, že na různých úrovních péče o dítě rodičům často poskytují protichůdné informace. Důsledkem je narušení nutného vztahu důvěry mezi rodiči a lékařem. I. část článku v předchozím čísle se zabývala omyly a chybami v oblastech: A. vnímání projevů a potřeb dítěte v rámci formující se interakce matka–dítě B. chyby v režimových opatřeních v souvislosti s kojením C. omyly spojené s kojením. II. část článku se zabývá omyly a chybami v oblastech: D. ošetřování novorozence v domácím prostředí E. polohování dětí a chování v náruči – psychomotorický vývoj dítěte. Klíčová slova: chyba, informace, ošetřování novorozence, ikterus, hygiena, psychomotorický vývoj dítěte, rizikový novorozenec.
MISTAKES IN THE CARE ABOUT A NEWBORN FOLLOWINGHOSPITAL DISCHARGE Mistakes and errors in care of a newborn following discharge from hospital can be divided in several areas, which are mutually related. Article is divided into two parts. Second part deals with an overview of mistakes and errors in standard care about a newborn following discharge from hospital. Emphasis is on a formation of correct habits in hygiene, regimen and healthy sleep of the newborn. Attention is paid on the follow-up of psychomotor development of the child. Insight onto the most frequent mistakes is put in a context with formation of parent-child relationship. Health personnel’s mistake as a whole is giving parents often opposing information in different levels of care. It results in disturbance of necessary trust between parents and doctor. Part I in previous issue dealt with mistakes and errors in areas: A. understanding expressions and needs of the child within a forming mother-child interaction B. mistakes in regimen arrangements in relation to breast feeding C. mistakes connected to breast feeding Part II deals with mistakes and errors in areas: D. newborn home nursing E. positioning of children and cradling a child in arms – psychomotor development Key words: mistake, information, nursing a newborn, icterus, hygiene, psychomotor development of a child, risky newborn.
prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.
Dětská klinika LF UP a FN v Olomouci
Mimostřevní salmonelové infekce
prof. MUDr. Jiří Havlík, DrSc.
Emeritní profesor 1. infekční kliniky 2. LF UK Praha, Fakultní nemocnice Na Bulovce
Jaké mohou být důvody pro změny v dávkování antibiotik?
MUDr. Jan Schwarz, MUDr. Josef Sýkora Ph.D., prof. MUDr. František Stožický, DrSc.
Dětská klinika FN a LF UK v Plzni
Problematika břišní bolesti v dětském věku
MUDr. Zdeněk Faldyna
Psychiatrická klinika FN Olomouc
Psychologické aspekty vývoje osobnosti – pohled prostřednictvím teorie objektních vztahů
created by © zooom.sk s.r.o.