Stiahnite si Acrobat Reader   
 
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
MUDr. Eva Daňková, CSc., MUDr. Stanislava Honzová
Imunologické centrum, Praha
Kdy indikovat imunologické a alergologické vyšetření před a po očkování?
Při indikaci aktivní imunizace se jedná především o to, abychom vyloučili těžký imunodeficitní stav před aplikací živé očkovací látky a abychom neaplikovali pacientovi alergen, po kterém by se mohla vyvinout těžká anafylaktická reakce. Máme-li podezření na imunodeficitní stav před podáním živé očkovací látky, je nutné vyšetřit minimálně základní imunologické parametry, tj. imunoglobuliny IgG, IgA, IgM a IgE, krevní obraz s diferenciálem, aktivitu komplementu – test CH50 nebo CH100 a fagocytózu – hlavně schopnost oxidativního vzplanutí granulocytů, nejčastěji NBT test. Těžká celková anafylaktická resp. anafylaktoidní reakce po očkovací látce nebo složce v ní obsažené je kontraindikací podání této očkovací látky. Kožní testy a vyšetření specifických IgE protilátek na alergeny obsažené v očkovacích látkách jsou vyšetření pomocná. Titr specifických protilátek po aktivní imunizaci ověřujeme u neživých vakcín za 4–6 týdnů, u živých vakcín za 6–8 týdnů po interpretaci; u dětí s imunodeficitními stavy volíme pozdější termíny. Před očkováním vyšetření indikujeme u pacientů s autoimunitními a imunopatologickými chorobami nebo u dětí, u kterých se vyvinula závažnější reakce po očkování, abychom vyloučili nadbytečnou stimulaci imunitního systému. Klíčová slova: očkování, imunodeficience, alergie, imunologické a alergologické vyšetření.
When to indicate an immunological and allergological examination before and after vaccination? The goal of an indication of active immunization is to exclude severe immunodeficiency before an administration of live vaccines, not to administer an allergen, which can induce severe anaphylactic reaction. If we suspect an immunodeficiency before administration of live vaccines, it is necessary to examine at least basic immunological parameters e.g. IgG, IgA, IgM and IgE immunoglobulins, complete blood and differential count, complement activity – tests CH50 and CH100 and phagocytosis – particularly the ability of oxidative outburst of granulocytes, usually an NBT test. Severe overall anaphylactic or anaphylactoid reaction resulting form the vaccine or its compound is a contraindication to administration of such vaccine. Skin tests and examination of specific IgE antibodies to allergens, which are contained in vaccines, are auxiliary tests only. Titres of specific antibodies after the active immunization are evaluated in children with immunodeficiency after a period of 6 to 8 weeks post vaccination. These examinations are indicated before vaccination in patients with autoimmune and immunopathological diseases or in children with major reactions after previous vaccinations, to exclude overstimulation of immune system. Key words: vaccination, immunodeficiency, allergy, immunological and allergological tests
doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc.
I. infekční klinika 2. LF a Katedra infekčních nemocí IPVZ, Praha
Nejčastější chyby a omyly v antibiotické terapii dýchacích cest
MUDr. Eva Fusková, doc. MUDr. Drahomíra Bartošová, CSc., MUDr. Marta Trnková
Klinika dětských infekčních nemocí, Pracoviště dětské medicíny FN Brno
Toxoplazmóza v dětském věku
MUDr. Hana Fišerová
ORL klinika UK 2 LF, Fakultní nemocnice v Motole, Praha
Postavení kortikosteroidů v komplexní terapii alergické rýmy
prof. MUDr. Ján Buchanec, DrSc.1, MUDr. Igor Ondrejka, PhD.2, PeadDr. Oľga Chromá1, prof. MUDr. Jana Buchancová, CSc.3,
1Klinika detí a dorastu UK JLF a MFN Martin 2Psychiatrická klinika UK JLF a MFN Martin 3Klinika pracovného lekárst
Münchhausenov syndróm
prof. MUDr. Eva Seemanová, DrSc.
Oddělení klinické genetiky ústavu biologie a lékařské genetiky 2. LF UK Praha
Genetická dysmorfologie
JAKÁ JE VAŁE DIAGNÓZA?
MUDr. Ivana Plášilová, MUDr. Kateřina Štichhauerová, MUDr. Vladimír Němec
Dětské oddělení, Krajská nemocnice, Pardubice
JAKÁ JE VAŠE DIAGNÓZA?
MUDr. Ivana Plášilová, MUDr. Kateřina Štichhauerová, MUDr. Vladimír Němec
Dětské oddělení, Krajská nemocnice, Pardubice
JAKÁ JE VAŠE DIAGNÓZA? – Odpovědi
KLINICKORADIOLOGICKÁ DIAGNÓZA
of. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.1, MUDr. Kamila Michálková2, MUDr. Jiří Bučil2, MUDr. Jarmila Vospělová1, MUDr. Miroslav P
1Dětská klinika LF UP a FN Olomouc 2Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc 3Ortopedická klinika LF UP a FN Olomou
Salmonelová artritida ramenního kloubu u kojence
SLOVO ÚVODEM
Vladimír Mihál
Nevytrácí se z našeho života laskavost?
KOMENTÁŘE
prof. RNDr. Stanislav Komenda, DrSc.
Oddělení biometrie LF UP Olomouc
Statistika – letmé nahlédnutí do výkladového slovníku
Vladimír Mihál
Odešel doc. MUDr. Miloslav Navrátil, CSc. *29. 6. 1930 †17. 10. 2003
PEDIATRIE VE ZKRATCE
prof. MUDr. Jan Lebl, CSc.
Klinika dětí a dorostu, 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha
Porucha růstu
PEDIATRIE ZALOŽENÁ NA DůKAZECH
prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.
Dětská klinika LF UP a FN Olomouc
Může soutěž nekuřáckých tříd zpozdit začátek kouření dospívajících?
SDĚLENÍ Z PRAXE
oc. MUDr. Radovan Slezák, CSc.1, MUDr. Miroslav Förstl2, MUDr. María Fernanda Ponce León1
1Stomatologická klinika LF UK a FN v Hradci Králové 2Ústav klinické mikrobiologie LF UK a FN v Hradci Králové
Neobvyklá forma HSV primoinfekce
MUDr. Vladimír Němec1, doc. MUDr. František Helcl, CSc.2, MUDr. Ivana Plášilová1
1 Dětské oddělení, Krajská nemocnice Pardubice 2 Neurochirurgické oddělení, Krajská nemocnice Pardubice
Epidurální krvácení u kojence
MUDr. Hana Roháčová
Infekční klinika, FN Na Bulovce, Praha
Invazivní meningokoková onemocnění
MUDr. Věra Adámková, CSc.2, prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc.1, doc. MUDr. Jiří Janda, CSc.1, Mgr. Jelena Skibová2,
1Fakulta sociálních věd, jihočeská Univerzita České Budějovice 2institut klinické a experimentální medicíny, praha
Hodnoty krevního tlaku u vzorku sedmnáctiletých osob v české republice
created by © zooom.sk s.r.o.