Stiahnite si Acrobat Reader   
 
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
prof. MUDr. Karel Křepela, CSc.
Klinika pediatrie IPVZ a 1. LF UK, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha
Diagnostika a léčba tuberkulózy dětí a mladistvých v ČR
MUDr. Ivana Pinkavová
Porodnicko-gynekologická klinika FNsP, Ostrava
doc. MUDr. Peter Koliba, CSc.
Porodnicko-gynekologická klinika FNsP, Ostrava
Infekce Chlamydia trachomatis u dětí a dospívajících
MUDr. Pavol Šimurka
Detské oddelenie FN, Trenčín
prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.
II. detská klinika SZU, DFNsP, Banská Bystrica
Prevencia pneumokokových ochorení u rizikových skupín detí
Pneumokok je najčastejšou príčinou bakteriálnej invazívnej infekcie, pneumónie a akútnej otitis media v detskom veku. Po zavedení sedemvalentnej pneumokokovej konjugovanej vakcíny (PCV7) do pravidelného vakcinačného kalendára bol zistený výrazný pokles invazívnych pneumokokových infekcií v krajinách s pravidelným očkovaním, tiež sa pozoroval aj znížený výskyt pneumónií a akútnych otitis media u detí. Účinnosť PCV7 bola preverená aj na Slovensku. Informujeme o rizikových skupinách pre pneumokokovú infekciu, úhrade očkovacej látky zdravotnými poisťovňami u týchto rizikových skupín, rozšírení indikácií PCV7 a novej odporučenej očkovacej schéme.
Kľúčové slová: pneumokokové infekcie, deti, očkovanie, pneumokoková konjugovaná vakcína, rizikové skupiny.

PREVENTION OF PNEUMOCOCCAL DISEASE IN RISK GROUP OF CHILDREN
Streptococcus pneumoniae is the most common bacterial agens of invasive infections, pneumonia and acute otitis media in infants and children. After the introduction of heptavalent pneumococcal conjugate vaccine (PCV7) to routine use, the incidence of invasive pneumococcal disease has significantly been decreased. Moreover, the decrease in number of pneumonia and acute otitis media in children has been noted. This efficacy of PCV7 was verified in Slovakia, too. We inform about specification of risk groups for pneumococcal disease, financial compensation of PCV7 for these groups, the extension of indications of PCV7 for pneumonia and otitis and on new recommended vaccination schedule.
Key words: pneumococcal disease, children, vaccination, pneumococcal conjugate vaccine, risk grou
MUDr. Katarína Bergendiová, PhD.
Pneumo-Alergo Centrum, Bratislava
MUDr. Mária Drugdová
Pneumo-Alergo Centrum, Bratislava
Bronchiálna astma
MUDr. Pavla Mendlová
Pediatrická klinika FN Motol a 2. LF UK, Praha
MUDr. Stanislava Koloušková, CSc.
Pediatrická klinika FN Motol a 2. LF UK, Praha
Současné trendy prevence a léčby diabetes mellitus 1. typu
doc. MUDr. Mária Šustrová, CSc., mim. prof.
Oddelenie imunológie a imunotoxikológie, Ambulancia Downovho syndrómu, SZU, Bratislava
Downov syndróm a súčasnosť
MUDr. Luděk Rožnovský, CSc.
Klinika infekčního lékařství, FN Ostrava a ZSF OU, Ostrava
Virové hepatitidy u dětí a mladistvých a jejich prevence vakcinací
MUDr. Katarína Gerecová
I. klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN, Košice
Slizničná imunita u detí – možnosti imunomodulácie a alergie
MUDr. Katarína Babinská, PhD., MSc.
Fyziologický ústav, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
MUDr. Eva Vitáriušová, MUC. Katarína Babinská ml., doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, CSc., MUDr. Anna Hlavatá, MUDr. Zuzana Pribilincová, CSc., prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou, Bratislava
MUDr. Jozef Rosinský, MPH
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Komárno
Stravovací režim školákov na Slovensku
MUDr. Ľuboš Fedora
Detské oddelenie, Al Rashid Hospital, Kuvajt, MD Tripat P. K. Kohli, Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, Al Rashid Hospital, Kuvajt
Stav novorodencov podľa spôsobu pôrodu u žien s cisárskym rezom v anamnéze
created by © zooom.sk s.r.o.