Stiahnite si Acrobat Reader   
 
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
prof. MUDr. Karel Křepela, CSc.
Klinika pediatrie IPVZ a 1. LF UK, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha
Diagnostika a léčba tuberkulózy dětí a mladistvých v ČR
MUDr. Ivana Pinkavová
Porodnicko-gynekologická klinika FNsP, Ostrava
doc. MUDr. Peter Koliba, CSc.
Porodnicko-gynekologická klinika FNsP, Ostrava
Infekce Chlamydia trachomatis u dětí a dospívajících
MUDr. Pavol Šimurka
Detské oddelenie FN, Trenčín
prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.
II. detská klinika SZU, DFNsP, Banská Bystrica
Prevencia pneumokokových ochorení u rizikových skupín detí
MUDr. Katarína Bergendiová, PhD.
Pneumo-Alergo Centrum, Bratislava
MUDr. Mária Drugdová
Pneumo-Alergo Centrum, Bratislava
Bronchiálna astma
MUDr. Pavla Mendlová
Pediatrická klinika FN Motol a 2. LF UK, Praha
MUDr. Stanislava Koloušková, CSc.
Pediatrická klinika FN Motol a 2. LF UK, Praha
Současné trendy prevence a léčby diabetes mellitus 1. typu
Diabetes mellitus 1. typu je způsoben autoimunitní destrukcí beta buněk pankreatu produkujících inzulin. Dlouhý interval od nastartování autoimunitního procesu do manifestace diabetu a možnost vyhledání jedinců s vysokým rizikem rozvoje onemocnění na základě genetického vyšetření, stanovení autoprotilátek asociovaných s diabetem a vyšetření stavu glukózového metabolizmu činí z tohoto onemocnění velmi atraktivní cíl prevence na všech třech jejích úrovních. Tento článek se podrobněji zabývá jednotlivými studiemi provedenými nebo v současnosti probíhajícími na poli prevence diabetu a možnostmi nahrazení či znovuobnovení vlastní produkce inzulinu, tedy kauzální léčbou včetně transplantace ostrůvků, použití kmenových buněk a genové terapie.
Kľúčové slová: diabetes mellitus 1. typu, predikce, prevence, kauzální léčba.

ACTUAL TRENDS IN PREVENTION AND TREATMENT OF TYPE 1 DIABETES MELLITUS
Type 1. diabetes mellitus results from an autoimmune destruction of insulin producing pancreatic beta cells. Long interval between the start of the autoimmune process to the real manifestation and the possibility to identify subjects in high risk of the development of the disease based on their genetics, presence of diabetes related autoantibodies and the status of the metabolism of glucose make this disease very attractive target of the prevention on all of its three stages. This article lists in detail important projects of T1DM prevention carried on recently or currently under research and possibilities of replacement or renewal of the insulin self-production, i. e. the causal treatment including the islet transplantations, the stem cell and the gene therapy.
Key words: DM 1, prediction, prevention, causal therapy.
doc. MUDr. Mária Šustrová, CSc., mim. prof.
Oddelenie imunológie a imunotoxikológie, Ambulancia Downovho syndrómu, SZU, Bratislava
Downov syndróm a súčasnosť
MUDr. Luděk Rožnovský, CSc.
Klinika infekčního lékařství, FN Ostrava a ZSF OU, Ostrava
Virové hepatitidy u dětí a mladistvých a jejich prevence vakcinací
MUDr. Katarína Gerecová
I. klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN, Košice
Slizničná imunita u detí – možnosti imunomodulácie a alergie
MUDr. Katarína Babinská, PhD., MSc.
Fyziologický ústav, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
MUDr. Eva Vitáriušová, MUC. Katarína Babinská ml., doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, CSc., MUDr. Anna Hlavatá, MUDr. Zuzana Pribilincová, CSc., prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou, Bratislava
MUDr. Jozef Rosinský, MPH
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Komárno
Stravovací režim školákov na Slovensku
MUDr. Ľuboš Fedora
Detské oddelenie, Al Rashid Hospital, Kuvajt, MD Tripat P. K. Kohli, Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, Al Rashid Hospital, Kuvajt
Stav novorodencov podľa spôsobu pôrodu u žien s cisárskym rezom v anamnéze
created by © zooom.sk s.r.o.