Stiahnite si Acrobat Reader   
 
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
prof. MUDr. Karel Křepela, CSc.
Klinika pediatrie IPVZ a 1. LF UK, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha
Diagnostika a léčba tuberkulózy dětí a mladistvých v ČR
MUDr. Ivana Pinkavová
Porodnicko-gynekologická klinika FNsP, Ostrava
doc. MUDr. Peter Koliba, CSc.
Porodnicko-gynekologická klinika FNsP, Ostrava
Infekce Chlamydia trachomatis u dětí a dospívajících
MUDr. Pavol Šimurka
Detské oddelenie FN, Trenčín
prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.
II. detská klinika SZU, DFNsP, Banská Bystrica
Prevencia pneumokokových ochorení u rizikových skupín detí
MUDr. Katarína Bergendiová, PhD.
Pneumo-Alergo Centrum, Bratislava
MUDr. Mária Drugdová
Pneumo-Alergo Centrum, Bratislava
Bronchiálna astma
MUDr. Pavla Mendlová
Pediatrická klinika FN Motol a 2. LF UK, Praha
MUDr. Stanislava Koloušková, CSc.
Pediatrická klinika FN Motol a 2. LF UK, Praha
Současné trendy prevence a léčby diabetes mellitus 1. typu
doc. MUDr. Mária Šustrová, CSc., mim. prof.
Oddelenie imunológie a imunotoxikológie, Ambulancia Downovho syndrómu, SZU, Bratislava
Downov syndróm a súčasnosť
MUDr. Luděk Rožnovský, CSc.
Klinika infekčního lékařství, FN Ostrava a ZSF OU, Ostrava
Virové hepatitidy u dětí a mladistvých a jejich prevence vakcinací
MUDr. Katarína Gerecová
I. klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN, Košice
Slizničná imunita u detí – možnosti imunomodulácie a alergie
Slizničný imunitný systém tvorí najväčšiu zložku imunitného systému. Svojou imunoregulačnou funkciou sa aktívne zúčastňuje na vzniku a priebehu alergických chorôb. Prudký nárast výskytu alergií v ostatných rokoch súvisí pravdepodobne s rozšírením očkovania, zlepšením hygienických podmienok a častým užívaním antibiotík. Tieto faktory majú za následok pokles antigénnych stimulov, dysreguláciu imunitnej odpovede na antigény a nerovnováhu vo vývoji subpopulácií T lymfocytov. Slizničný imunitný systém prispieva k vzniku a rozvoju alergických ochorení nedostatočnou tvorbou alergén špecifických T regulačných lymfocytov a/alebo nedostatkom mikrobiálnych stimulov, ktoré navodia Th1 typ imunitnej odpovede. Moduláciou črevnej mikroflóry mikrobiálnymi preparátmi – bakteriálnymi extraktmi a probiotikami možno vplývať na slizničný imunitný systém, navodiť stav imunologickej tolerancie, alebo zmierniť prejavy alergií.
Kľúčové slová: slizničná imunita, T regulačné lymfocyty, imunomodulácia, alergie.

MUCOSAL IMMUNITY IN CHILDREN – OPPORTUNITIES OF IMMUNOMODULATION AND ALLERGIC DISEASES
Mucosal immune system is the greatest part of human immune system. Mucosal immune system actively participates in development and course of allergic diseases by its immunoregulation function. In recent years, the prevalence of allergies increased markedly. It has been likely linked to wide-spread vaccination, improvement of hygienic standards and frequently usage of antibiotics. All these factors result in reduce enviromental antigen stimuli and dysregulation in T subpopulations. Mucosal immune system contributes to development of allergic diseases by the lack production of allergen specific T regulatory cells and/or lack microbial stimulation leading to a shift towards Th1 immune response. Immunomodulation of intestinal microflora by microbial products – bacterial extracts and probiotics is able to modulate mucosal immune system and can establish immunological tolerance or reduce symptoms of allergies.
Key words: mucosal immunity, T regulatory cells, immunomodulation, allergic diseases.
MUDr. Katarína Babinská, PhD., MSc.
Fyziologický ústav, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
MUDr. Eva Vitáriušová, MUC. Katarína Babinská ml., doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, CSc., MUDr. Anna Hlavatá, MUDr. Zuzana Pribilincová, CSc., prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou, Bratislava
MUDr. Jozef Rosinský, MPH
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Komárno
Stravovací režim školákov na Slovensku
MUDr. Ľuboš Fedora
Detské oddelenie, Al Rashid Hospital, Kuvajt, MD Tripat P. K. Kohli, Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, Al Rashid Hospital, Kuvajt
Stav novorodencov podľa spôsobu pôrodu u žien s cisárskym rezom v anamnéze
created by © zooom.sk s.r.o.