Stiahnite si Acrobat Reader   
 
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
prof. MUDr. Karel Křepela, CSc.
Klinika pediatrie IPVZ a 1. LF UK, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha
Diagnostika a léčba tuberkulózy dětí a mladistvých v ČR
MUDr. Ivana Pinkavová
Porodnicko-gynekologická klinika FNsP, Ostrava
doc. MUDr. Peter Koliba, CSc.
Porodnicko-gynekologická klinika FNsP, Ostrava
Infekce Chlamydia trachomatis u dětí a dospívajících
MUDr. Pavol Šimurka
Detské oddelenie FN, Trenčín
prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.
II. detská klinika SZU, DFNsP, Banská Bystrica
Prevencia pneumokokových ochorení u rizikových skupín detí
MUDr. Katarína Bergendiová, PhD.
Pneumo-Alergo Centrum, Bratislava
MUDr. Mária Drugdová
Pneumo-Alergo Centrum, Bratislava
Bronchiálna astma
MUDr. Pavla Mendlová
Pediatrická klinika FN Motol a 2. LF UK, Praha
MUDr. Stanislava Koloušková, CSc.
Pediatrická klinika FN Motol a 2. LF UK, Praha
Současné trendy prevence a léčby diabetes mellitus 1. typu
doc. MUDr. Mária Šustrová, CSc., mim. prof.
Oddelenie imunológie a imunotoxikológie, Ambulancia Downovho syndrómu, SZU, Bratislava
Downov syndróm a súčasnosť
MUDr. Luděk Rožnovský, CSc.
Klinika infekčního lékařství, FN Ostrava a ZSF OU, Ostrava
Virové hepatitidy u dětí a mladistvých a jejich prevence vakcinací
MUDr. Katarína Gerecová
I. klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN, Košice
Slizničná imunita u detí – možnosti imunomodulácie a alergie
MUDr. Katarína Babinská, PhD., MSc.
Fyziologický ústav, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
MUDr. Eva Vitáriušová, MUC. Katarína Babinská ml., doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, CSc., MUDr. Anna Hlavatá, MUDr. Zuzana Pribilincová, CSc., prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou, Bratislava
MUDr. Jozef Rosinský, MPH
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Komárno
Stravovací režim školákov na Slovensku
Nepravidelný stravovací režim zvyšuje riziko obezity a negatívne vplýva na duševné funkcie. V rámci epidemiologickej štúdie zameranej na stravovacie návyky detí autori hodnotili stravovací režim v súbore 1 000 žiakov základných škôl vo veku 6 – 16 rokov z 10 regiónov Slovenska. Z výsledkov vyplynulo, že raňajky vynecháva až 38,3 % detí. Konzumácia desiat a olovrantov je pravidelná, ich zloženie však nie je optimálne. Pravidelne obeduje 95,4 % detí, takmer tretina však nejedáva polievky. Nedostatky v stravovacom režime sú častejšie u starších detí. V rámci prevencie porúch zdravia spôsobených nesprávnou výživou je potrebné upozorňovať aj na význam pravidelného stravovacieho režimu už na úrovni lekára pre deti a dorast. Pozornosť treba sústrediť na deti v staršom školskom veku, z vidieckych oblastí a nižších vzdelanostných skupín, u ktorých sa zistili väčšie nedostatky v stravovacom režime.
Kľúčové slová: deti, stravovací režim, obezita.

DIETARY PATTERN OF SCHOOLCHILDREN IN SLOVAKIA
Irregular food pattern is associated with an increased risk of obesity and negatively affects mental performance. Epidemiological study of dietary habits in a sample of 1 000 schoolchildren aged 6 – 16 y from 10 regions of Slovakia included evaluation of the dietary pattern. Results show breakfast skipping in 38,3 % of children. Consumption of mid-morning and afternoon snack is regular, however, their composition is not optimal. Dinner consume 95,4 % of children, but almost one third consume incomplete dinner without traditional soup. Deficits in food pattern are more pronounced in older age groups of children. Dietary counsellnig aimed at prevention of nutrition-related diseases should be provided already by the pediatricians and it should include also recommendations for regular dietary pattern. Results indicate that attention should be focused on older schoolchildren, living in rural areas and on parents with lower educational level.
Key words: children, dietary pattern, obesity.
MUDr. Ľuboš Fedora
Detské oddelenie, Al Rashid Hospital, Kuvajt, MD Tripat P. K. Kohli, Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, Al Rashid Hospital, Kuvajt
Stav novorodencov podľa spôsobu pôrodu u žien s cisárskym rezom v anamnéze
created by © zooom.sk s.r.o.