Stiahnite si Acrobat Reader   
 
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
prof. MUDr. Karel Křepela, CSc.
Klinika pediatrie IPVZ a 1. LF UK, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha
Diagnostika a léčba tuberkulózy dětí a mladistvých v ČR
MUDr. Ivana Pinkavová
Porodnicko-gynekologická klinika FNsP, Ostrava
doc. MUDr. Peter Koliba, CSc.
Porodnicko-gynekologická klinika FNsP, Ostrava
Infekce Chlamydia trachomatis u dětí a dospívajících
MUDr. Pavol Šimurka
Detské oddelenie FN, Trenčín
prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.
II. detská klinika SZU, DFNsP, Banská Bystrica
Prevencia pneumokokových ochorení u rizikových skupín detí
MUDr. Katarína Bergendiová, PhD.
Pneumo-Alergo Centrum, Bratislava
MUDr. Mária Drugdová
Pneumo-Alergo Centrum, Bratislava
Bronchiálna astma
MUDr. Pavla Mendlová
Pediatrická klinika FN Motol a 2. LF UK, Praha
MUDr. Stanislava Koloušková, CSc.
Pediatrická klinika FN Motol a 2. LF UK, Praha
Současné trendy prevence a léčby diabetes mellitus 1. typu
doc. MUDr. Mária Šustrová, CSc., mim. prof.
Oddelenie imunológie a imunotoxikológie, Ambulancia Downovho syndrómu, SZU, Bratislava
Downov syndróm a súčasnosť
MUDr. Luděk Rožnovský, CSc.
Klinika infekčního lékařství, FN Ostrava a ZSF OU, Ostrava
Virové hepatitidy u dětí a mladistvých a jejich prevence vakcinací
MUDr. Katarína Gerecová
I. klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN, Košice
Slizničná imunita u detí – možnosti imunomodulácie a alergie
MUDr. Katarína Babinská, PhD., MSc.
Fyziologický ústav, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
MUDr. Eva Vitáriušová, MUC. Katarína Babinská ml., doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, CSc., MUDr. Anna Hlavatá, MUDr. Zuzana Pribilincová, CSc., prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou, Bratislava
MUDr. Jozef Rosinský, MPH
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Komárno
Stravovací režim školákov na Slovensku
MUDr. Ľuboš Fedora
Detské oddelenie, Al Rashid Hospital, Kuvajt, MD Tripat P. K. Kohli, Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, Al Rashid Hospital, Kuvajt
Stav novorodencov podľa spôsobu pôrodu u žien s cisárskym rezom v anamnéze
Neexistencia randomizovanej, kontrolnej a prospektívnej štúdie, ktorá by zhodnotila stav novorodencov podľa spôsobu pôrodu u matiek s cisárskym rezom v anamnéze, vytvára neistotu pri rozhodovaní ohľadom ukončenia ich tehotenstva. Porovnali sme nutnosť hospitalizácie na jednotke intenzívnej starostlivosti, antibiotickej liečby, či ventilačnej podpory u detí narodených matkám s cisárskym rezom v anamnéze podľa spôsobu pôrodu. 197 detí, ktoré sa narodili v sledovanom období 197 matkám sme rozdelili na deti narodené vaginálnou cestou (67; 34 %), deti narodené cisárskym rezom (130; 66 %) a tie detailnejšie na deti narodené naplánovaným cisárskym rezom (80; 40,6 %) a urgentným cisárskym rezom (50; 24,4 %). Štatisticky významne častejšie sa sledované parametre vyskytli u detí narodených urgentným cisárskym rezom oproti deťom narodeným vaginálnou cestou a/alebo naplánovaným cisárskym rezom. Deti narodené v termíne vaginálnou cestou nevykazovali vyššie riziko v porovnaní s deťmi narodenými naplánovaným cisárskym rezom.
Kľúčové slová: pôrod vaginálnou cestou po cisárskom reze, urgentný cisársky rez, naplánovaný cisársky rez, novorodenec.

NEONATAL OUTCOME ACCORDING THE WAY OF DELIVERY IN WOMEN WITH CESAREAN BIRTH IN HISTORY
Lack of evidence of randomized, controlled and prospective study, which could asses neonatal outcome according the way of delivery in women with cesarean birth in history, is causing anxiety during decission process at the end of pregnancy. We compare the need of hospitalization in intensive care unit, antibiotic treatment or ventilation support for children in women with cesarean birth in history according the way of delivery. We devided 197 babies born in study period to 197 women to the group born by vaginal birth (67; 34 %), born by cesarean section (130; 66 %) and these in detail for group of babies born by elective cesarean section (80; 40,6 %) and group of babies born by emergency cesarean section (50; 24,4 %). Followed parameters were statistically significantly more frequently among the babies born by emergency cesarean section in comparison with babies born by vaginal birth or elective cesarean section. Term babies born by vaginal birth did not show higher risk in comparison with babies born by elective cesarean section.
Key words: vaginal birth after cesarean section, emergency cesarean section, elective cesarean section, neonatal outcome.
created by © zooom.sk s.r.o.