Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.
Novorodenecká klinika M. Rusnáka SZU a FNsP, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
Ako je to so starostlivosťou o novorodencov na Slovensku?
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Petra Uhlíková
Psychiatrická klinika 1. LF UK, Centrum dorostové a vývojové psychiatrie, Praha
Poruchy spánku u dětí a dorostu z pohledu pedopsychiatra
MUDr. Petr Tláskal, CSc.
Dětská poliklinika FN Motol a 2. LF UK, Praha
Historie a současnost počáteční dětské výživy
prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
Fakulta vojenského zdravotnictví, Hradec Králové
Pneumokokové nákazy a možnosti prevence.
MUDr. Helena Ambrožová, Ph.D.
I. infekční klinika 2. LF UK a FN na Bulovce, Praha
MUDr. Simona Arientová
I. infekční klinika 2. LF UK a FN na Bulovce, Praha, Státní zdravotní ústav, Národní referenční laboratoř pro elektronovou mikroskopii, Praha
Rotavirové infekce a nové možnosti jejich prevence
MUDr. Jaroslava Payerová
Klinika detskej neurológie LF UK a DFNsP, Bratislava
Migréna v detskom veku
MUDr. Jiří Novák
Dětské oddělení a alergologie a klinická imunologie, Litomyšlská nemocnice, a. s.
Léčba alergické rýmy u dětí
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Očkovanie dnes a zajtra
Článok poukazuje na súčasný stav a smerovanie vývoja očkovania z pohľadu praktického lekára. V ostatnom období prichádzajú na trh bezpečnejšie a účinnejšie očkovacie látky, rozširuje sa okruh očkovaných osôb a zvyšuje sa význam ochrany osôb s chronickými ochoreniami a starších jednotlivcov. Paralelne so snahou o eradikáciu ochorení preventabilných očkovaním sa posilňuje aj „hnutie“ proti vakcináciám. Kľúčovú úlohou v tejto konfrontácii má dôkladná informovanosť lekára o výhodách a bezpečnosti očkovania.
Kľúčové slová: vakcinácia, kombinované očkovacie látky, adjuvanty, konjugované vakcíny

CURRENT SITUATION AND ADDITIONAL PROGRESS IN VACCINATION
An overview of recent state and perspective development of vaccinology is given in terms that may be important for practicing physicians. Due to recent developments in this field, more effective vaccines with reduced side effects emerged, indications for vaccination widened and there is an increased importance of vaccination in subjects with chronic diseases and elderly individuals. In parallel with this, increased activity of anti-vaccination goups and movement is observed. In this situation, a great deal of success depends on the physicians´ knowledge and their ability to convince subjects to be vaccinated (or their parents, in case of children) on the advantages provided by vaccination.
Key words: vaccination, combined vaccine, adjuvants, conjugantion
INFORMÁCIE
MUDr. Eva Vitáriušová
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
48. pediatrické dni 2. detskej kliniky LF UK a DFNsP – „Pediatria pre prax“ v Bratislave
KAZUISTIKY
MUDr. Jiří Havránek
Dětská klinika I. LF UK a IPVZ, Fakultní Thomayrova nemocnice, Praha
MUDr. Markéta Rárová
Dětská klinika I. LF UK a IPVZ, Fakultní Thomayrova nemocnice, Praha
MUDr. Vítězslav Dedek, CSc.
Dětská klinika I. LF UK a IPVZ, Fakultní Thomayrova nemocnice, Praha
MUDr. Martin Fajt
Dětská klinika I. LF UK a IPVZ, Fakultní Thomayrova nemocnice, Praha
MUDr. Pavel Heinige
Dětská klinika I. LF UK a IPVZ, Fakultní Thomayrova nemocnice, Praha
Centrální syndrom ztráty soli jako komplikace u pacientky s obstrukčním hydrocefalem
doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc.
Klinika detskej neurológie LF UK a DFNsP, Bratislava
Dá sa epilepsia vyliečiť? Kazuistika benígnej parciálnej epilepsie s centrotemporálnymi hrotmi
DIFERENCIÁLNA DIAGNOSTIKA
h. doc. MUDr. Eva Bubanská, PhD.
Klinika pediatrickej onkológie a hematológie SZU pri DFNsP, Banská Bystrica
Diferenciálna diagnostika lymfadenopatií u detí
MUDr. Juliana Ferenczová
I. klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN, Košice
prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
I. klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN, Košice
Diferenciálna diagnostika prolongovanej hypoglykémie u novorodencov a detí
created by © zooom.sk s.r.o.