Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Pavol Šimurka
Pediatrická klinika, Fakultná nemocnica, Trenčín
Očkovanie detí na Slovensku stále s vysokým kreditom
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.
Novorodenecká klinika M. Rusnáka SZU a FNsP, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
Starostlivosť o nedonosené dieťa po prepustení do domácej starostlivosti
doc. MUDr. František Kopřiva, Ph.D.
Dětská klinika FN, Olomouc
Slizniční imunitní systém, mateřské mléko a pre(o)biotika
MUDr. Petr Tláskal, CSc.
Dětská poliklinika FN Motol a 2. LF UK, Praha
Využití probiotik v pediatrii
doc. MUDr. Petr Pazdiora, CSc.
Ústav epidemiologie LF UK v Plzni
Význam rotavirových infekcí, možnosti očkování
MUDr. Olga Magnová
I. Dětská interní klinika LF MU a FN Brno
Poruchy růstu v ambulanci PLDD
doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc.
Klinika detskej neurológie LF UK a DFNsP Bratislava
Komplexná liečba epilepsie
prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc.
Ústav klinické imunologie a alergologie LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Použití imunostimulačních léků u dětí s častými respiračními infekcemi
MUDr. Kateřina Macháčková
Sirnaté lázně Ostrožská Nová Ves
Specifika péče o pokožku v dětském věku
MUDr. Zora Germanová
Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie, DFNsP, Banská Bystrica
Torticollis v detskom veku
Torticollis je jednostranné asymetrické postihnutie m. sternocleidomastoideus (m. scm), ktoré sa prejaví jeho asymetrickým pnutím, a pri dlhodobejšej fixácii skrátením tohto svalu s charakteristickým postavením hlavy v úklone a rotácii. Práca charakterizuje problematiku torticollis v detskom veku v celej šírke. Etiologicky delí príčiny torticollis do piatich skupín s krátkou jednotlivou charakteristikou. Klinický obraz je opísaný okrem bezprostredného nálezu s dôrazom na rozvoj kompenzačných mechanizmov počas vývoja. Stručne vymenúva možnosti liečby s poukázaním na optimálne riešenie. Ukazuje sa dôležitosť sledovať tieto deti pri modifikovaní liečby aj pri negatívnom náleze do vertikalizácie, v priebehu vývoja hlavne počas rastových akcelerácii v 5. – 7. roku a počas puberty. Prognóza je priaznivá. Len malé percento je nutné riešiť chirurgicky, prevažná väčšina je úspešne riešená konzervatívne prostriedkami odboru FBLR.
Kľúčové slová: torticollis, rehabilitácia, asymetrické zaťaženie.

TORTICOLLIS IN CHILDHOOD
Torticollis is unilateral asymmetrical affection of sternocleidomastoid muscle manifested by asymmetrical tension. Longterm fixation results in shortening or excessive contraction of this muscle. The head is typically tilted in lateral bending toward the affected muscle and rotated toward the opposite side. This paper describes torticollis in childhood. Etiology of torticollis caused it‘s division into five groups with short description. Clinical picture is described besides local findings by development of compensatory mechanisms. Treatment options are discussed with focus on most optimal treatment. Treatment modification in affected children including children with negative findings should be targeted on growth acceleration in five to seven years old patients and in adolescent patients. Prognosis is good. Only a small percentage requires surgical approach. Majority of patients undergo satisfactory conservative treatment involving physiotherapy, and rehabilitation.
Key words: torticollis, rehabilitation, asymmetrical load.
doc. MUDr. Tibor Danilla, CSc.
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Epizoonózy, ich prejavy a liečba
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Anna Hlavatá
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Energetická rovnováha a prevencia obezity u detí
MUDr. Pavol Šimurka
Pediatrická klinika, Fakultná nemocnica Trenčín
MUDr. Martin Zavřel
Pediatrická klinika, Fakultná nemocnica Trenčín
Anabolické steroidy a mládež
PEDIATRIA ZALOŽENÁ NA DÔKAZOCH
doc. MUDr. Ivan Novák, CSc.
Pediatrická klinika 1. LF UK a IPVZ, Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Praha, Pediatrická praxe, Kostelec u Křížků
Urgentní stavy v pediatrické primární péči dříve a nyní
created by © zooom.sk s.r.o.