Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Pavol Šimurka
Pediatrická klinika, Fakultná nemocnica, Trenčín
Očkovanie detí na Slovensku stále s vysokým kreditom
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.
Novorodenecká klinika M. Rusnáka SZU a FNsP, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
Starostlivosť o nedonosené dieťa po prepustení do domácej starostlivosti
doc. MUDr. František Kopřiva, Ph.D.
Dětská klinika FN, Olomouc
Slizniční imunitní systém, mateřské mléko a pre(o)biotika
MUDr. Petr Tláskal, CSc.
Dětská poliklinika FN Motol a 2. LF UK, Praha
Využití probiotik v pediatrii
doc. MUDr. Petr Pazdiora, CSc.
Ústav epidemiologie LF UK v Plzni
Význam rotavirových infekcí, možnosti očkování
MUDr. Olga Magnová
I. Dětská interní klinika LF MU a FN Brno
Poruchy růstu v ambulanci PLDD
doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc.
Klinika detskej neurológie LF UK a DFNsP Bratislava
Komplexná liečba epilepsie
prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc.
Ústav klinické imunologie a alergologie LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Použití imunostimulačních léků u dětí s častými respiračními infekcemi
MUDr. Kateřina Macháčková
Sirnaté lázně Ostrožská Nová Ves
Specifika péče o pokožku v dětském věku
MUDr. Zora Germanová
Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie, DFNsP, Banská Bystrica
Torticollis v detskom veku
doc. MUDr. Tibor Danilla, CSc.
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Epizoonózy, ich prejavy a liečba
Epizoonózy tvoria skupinu kožných chorôb spôsobených zvieratkami. Posledných 15 rokov sa pozoruje celosvetovo narastanie ich incidencie, takže spôsobujú zdravotnícky problém. Najčastejšou chorobou je zavšivavenie vlasatej časti hlavy u detí aj dospelých. Upozorňuje sa na zmeny v klinickom obraze. Absencia svrbenia a zmien na koži až u 50 % chorých predstavuje riziko nerozpoznaných prameňov infekcie a možnosť ďalšieho šírenia choroby. Narastanie rezistencie a zákaz toxických insekticíd sťažuje liečbu a zhoršuje epidemiologickú situáciu. Použitie vlasového kondicionéra a vyčesávanie vlasov hustým hrebeňom je považované za liečebný postup prvého výberu osobitne u dojčiat a detí. Na našom trhu sú dostupné prípravky na báze prírodných látok v rôznych formách. Novou vysoko účinnou zdravotníckou pomôckou je prípravok na základe dimetikónu, ktorý zabraňuje dýchaniu dospelých aj vyvíjajúcich sa jedincov. Uvádzajú sa aj ďalšie alternatívne metódy a potreba opatrení brániacich šíreniu infekcie.
Kľúčové slová: pediculosis, vši, klinika, diagnostika, liečba, dimetikón, alternatívna liečba.

EPIZOONOZES – SYMPTOMS AND TREATMENT
Epizoonozes are the group of dermatological diseases caused by animals. The increase of incidence is observed globally in the last 15 years, so they are major health issue. Head louse infestation of scalp in children and adults is the most common disease. Absence of itching and of changes on the skin about 50 % patiens present risk of not revealed sources of infection and possibility of further spreading of disease. The epidemiological situation is worsened by the increase of resistency and the ban of toxic insecticides. Using of hair conditioner and combing hair with dense comb are suggested to be the treatment of the first choice particularly in infants and children. There are remedies based on natural substances available on the market. A new highly effective remedy is based on dimeticone, which inhibits respiration in adult and developing individuals. Another alternative methods and the need to curb spread of infection are mentioned as well.
Key words: pediculosis, lice, clinic, diagnostic, treatment, dimeticone, alternative treatment.
Key words MeSH:
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Anna Hlavatá
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Energetická rovnováha a prevencia obezity u detí
MUDr. Pavol Šimurka
Pediatrická klinika, Fakultná nemocnica Trenčín
MUDr. Martin Zavřel
Pediatrická klinika, Fakultná nemocnica Trenčín
Anabolické steroidy a mládež
PEDIATRIA ZALOŽENÁ NA DÔKAZOCH
doc. MUDr. Ivan Novák, CSc.
Pediatrická klinika 1. LF UK a IPVZ, Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Praha, Pediatrická praxe, Kostelec u Křížků
Urgentní stavy v pediatrické primární péči dříve a nyní
created by © zooom.sk s.r.o.