Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Pavol Šimurka
Pediatrická klinika, Fakultná nemocnica, Trenčín
Očkovanie detí na Slovensku stále s vysokým kreditom
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.
Novorodenecká klinika M. Rusnáka SZU a FNsP, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
Starostlivosť o nedonosené dieťa po prepustení do domácej starostlivosti
doc. MUDr. František Kopřiva, Ph.D.
Dětská klinika FN, Olomouc
Slizniční imunitní systém, mateřské mléko a pre(o)biotika
MUDr. Petr Tláskal, CSc.
Dětská poliklinika FN Motol a 2. LF UK, Praha
Využití probiotik v pediatrii
doc. MUDr. Petr Pazdiora, CSc.
Ústav epidemiologie LF UK v Plzni
Význam rotavirových infekcí, možnosti očkování
MUDr. Olga Magnová
I. Dětská interní klinika LF MU a FN Brno
Poruchy růstu v ambulanci PLDD
doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc.
Klinika detskej neurológie LF UK a DFNsP Bratislava
Komplexná liečba epilepsie
prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc.
Ústav klinické imunologie a alergologie LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Použití imunostimulačních léků u dětí s častými respiračními infekcemi
MUDr. Kateřina Macháčková
Sirnaté lázně Ostrožská Nová Ves
Specifika péče o pokožku v dětském věku
MUDr. Zora Germanová
Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie, DFNsP, Banská Bystrica
Torticollis v detskom veku
doc. MUDr. Tibor Danilla, CSc.
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Epizoonózy, ich prejavy a liečba
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Anna Hlavatá
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Energetická rovnováha a prevencia obezity u detí
Základom prevencie a liečby obezity je pochopenie jej príčin. Dve navzájom súvisiace stránky energetickej rovnováhy organizmu sú racionálna výživa (to znamená, príjem energie) a pravidelná fyzická aktivita (to znamená, výdaj energie). Cieľom zdravej životosprávy je dosiahnuť rovnováhu medzi týmito ukazovateľmi – keď je energetický príjem organizmu nižší ako výdaj, telesná hmotnosť sa znižuje a naopak, keď je príjem vyšší než energetický výdaj, tak sa zvyšuje i hmotnosť tela. Práca upozorňuje na význam dôkladného hodnotenia energetickej rovnováhy pri starostlivosti o deti s nadváhou a obezitou.
Kľúčové slová: energetická rovnováha, fyzická aktivita, nadváha, obezita, deti.

ENERGY BALANCE AND PREVENTION OBESITY IN CHILDREN
Prevention and treatment of childhood obesity is based upon understanding its causes. Two mutually dependent sides of energy metabolism are rational feeding (i.e. energy intake) and regular physical activity (i.e. energy output). Healthy lifestyle is aimed to achieve balance between these variables – if energy intake is lacks behind of energy output, the body weight decreases, while an energy intake exceeding energy output is associated with gain of body weight. The recent paper draws attention to the importance of thorough evaluation of both components of energy balance in overweighed and obese children.
Key words: energy balance, physical activity, overweight, obesity, children.
Key words MeSH:
MUDr. Pavol Šimurka
Pediatrická klinika, Fakultná nemocnica Trenčín
MUDr. Martin Zavřel
Pediatrická klinika, Fakultná nemocnica Trenčín
Anabolické steroidy a mládež
PEDIATRIA ZALOŽENÁ NA DÔKAZOCH
doc. MUDr. Ivan Novák, CSc.
Pediatrická klinika 1. LF UK a IPVZ, Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Praha, Pediatrická praxe, Kostelec u Křížků
Urgentní stavy v pediatrické primární péči dříve a nyní
created by © zooom.sk s.r.o.