Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
Katastrofa, panika či hystéria?
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Martin Fuchs
Oddělení alergologie a imunologie, FN na Bulovce, Praha
Lze alergiím předcházet?
doc. MUDr. Jarmila Rulcová, CSc.
Dermatovenerologická klinika LF MU a FN, Brno
Těžké formy akné a jejich léčba
MUDr. Věra Štruncová
Infekční klinika LF UK a FN, Plzeň
doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc.
Infekční klinika LF UK a FN, Plzeň
Klíšťová encefalitida u dětí
PÔVODNÉ PRÁCE
MUDr. Peter Čižnár, CSc.
1. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Tatiana Sipekiová
1. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Vladimír Cingel
Klinika detskej chirurgie DFNsP, Bratislava
MUDr. Juraj Kirňák
Klinika detskej chirurgie DFNsP, Bratislava
MUDr. Andrea Černianska
1. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Katarína Fabriciová
1. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Dana Lackovičová
Rádiologické oddelenie DFNsP, Bratislava
Nekrotizujúca pneumónia u detí - Klinická charakteristika pacientov hospitalizovaných na 1. detskej klinike LF UK a DFNsP v rokoch 2004–2008
Počet prípadov detí s komplikovaným priebehom pneumónie získanej v komunite sa v ekonomicky vyspelých krajinách podľa viacerých zdrojov zvyšuje. Na 1. detskej klinike LF UK a DFNsP tvoria deti s diagnózou pneumónia v priemere 5,8 % všetkých pacientov. V poslednom roku sme zaznamenali štyri prípady komplikovaných pneumónií s röntgenologickým obrazom nekrotizujúcej pneumónie. Retrospektívnou analýzou údajov sme v posledných 5 rokoch identifikovali celkovo 7 takýchto prípadov. Spoločnými znakmi boli febrility pretrvávajúce 4 a viac dní, hladiny CRP nad 100 mg/l a multilobárne postihnutie na CT snímke hrudníka. Najčastejšie identifikovaným patogénom bol Streptococcus pneumoniae. U žiadneho z pacientov sme nepotvrdili poruchu imunity. Torakoskopická dekortikácia bola úspešne zrealizovaná u 4 pacientov. Prognóza detských pacientov je v prípade nekrotizujúcej pneumónie v porovnaní s dospelými významne lepšia.
Kľúčové slová: nekrotizujúca pneumónia, Streptococcus pneumoniae, C reaktívny proteín, torakoskopická dekortikácia.

Necrotizing pneumonia - Clinical characteristics of children hospitalized at 1. Pediatric Department of Children University Hospital in years 2004–2008
Number of pediatric cases with complicated community-acquired pneumonia in developed countries has according to various sources increased. Children with pneumonia represent at the 1st. Pediatric Department of University Hospital in Bratislava 5,8 % of all hospitalized children. In year 2008 we have admitted 4 patients with radiologic presentation of necrotizing pneumonia and after a retrospective analysis of data from the last five years (2004–2008) we have found totally 7 cases. Common signs were fever lasting for at least 4 days previous to hospitalization, C-reactive protein over 100 mg/l and multilobar involvement on computer tomography chest scans. Most frequently identified pathogen was Streptococcus pneumoniae. No one of our seven patients has confirmed to have immune defect. Thoracoscopic decortication has been successfully performed in 4 patients. Prognosis of pediatric patients with necrotizing pneumonia when comparing to adults seems to be substantially better.
Key words: necrotizing pneumonia, Streptococcus pneumoniae, C-reactive protein, thoracoscopic decortication.
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Anna Hlavatá, PhD.
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Ing. Ema Paulovičová
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied
Mgr. Marian Baldovič
Katedra humánnej genetiky Prírodovedeckej fakulty UK, Bratislava
MUDr. Tomáš Dallos, PhD.
Katedra humánnej genetiky Prírodovedeckej fakulty UK, Bratislava
Syndrómy periodickej horúčky – PFAPA syndróm
KAZUISTIKY
doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc.
Klinika detskej neurológie LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Miriam Kolníková
Klinika detskej neurológie LF UK a DFNsP, Bratislava
Ataxia teleangiectasia
MUDr. Katarína Babinská
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Mária Krajčírová, PhD.
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Dagmar Székyová
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Hypoalbuminémia zo strát bielkovín do čreva
LIEKY A LIEKOVÉ SKUPINY
MUDr. Janette Baloghová, PhD.
Klinika dermatovenerológie FN LP a LF UPJŠ, Košice
doc. MUDr. Jagienka Jautová, PhD.
Klinika dermatovenerológie FN LP a LF UPJŠ, Košice
Topické imunomodulátory v liečbe atopickej dermatitídy
prof. MUDr. Jiří Havlík, DrSc.
emeritní profesor 1. infekční kliniky 2. LF UK, FN Na Bulovce, Praha
Makrolidová antibiotika v pediatrické praxi
INFORMÁCIE PRE PRAX
MUDr. Iva Příhodová
Neurologická klinika, UK v Praze, 1. LF a VFN, Praha
MUDr. Lydie Koumarová
Neurologická klinika, UK v Praze, 1. LF a VFN, Praha
Masturbační projevy v časném dětství a jejich diferenciální diagnostika
POD LUPOU
MUDr. Hana Cabrnochová
předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP, v.r.
prof. MUDr. Jan Janda, CSc.
předseda České pediatrické společnosti ČLS JEP, v.r.
prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., PhD.
předseda České vakcinologické společnosti ČLS JEP, v.r.
MUDr. Pavel Neugebauer
předseda Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR, v.r.
MUDr. Jiří Wallenfels
vedoucí lékař Národní jednotky dohledu nad tuberkulózou
Očkování dětí proti tuberkulóze v České republice
prof. MUDr. Alica Kapellerová, DrSc.
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
K nedožitým 95. narodeninám prof. MUDr. Jaroslavy Michaličkovej, DrSc.
PARAGRAF
JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD.
forensic.sk Inštitút forenzných medicínskych expertíz s.r.o., Bratislava, Katedra trestného práva a kriminológie, Právnická fakulta Trnavskej univerzity, Trnava
Mlčanlivosť zdravotníckych pracovníkov a jej prelomenie
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Dagmar Székyová
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Viktor Jankó
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
49. pediatrické dni – „Pediatria pre prax“ v Bratislave
created by © zooom.sk s.r.o.