Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
Katastrofa, panika či hystéria?
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Martin Fuchs
Oddělení alergologie a imunologie, FN na Bulovce, Praha
Lze alergiím předcházet?
doc. MUDr. Jarmila Rulcová, CSc.
Dermatovenerologická klinika LF MU a FN, Brno
Těžké formy akné a jejich léčba
MUDr. Věra Štruncová
Infekční klinika LF UK a FN, Plzeň
doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc.
Infekční klinika LF UK a FN, Plzeň
Klíšťová encefalitida u dětí
PÔVODNÉ PRÁCE
MUDr. Peter Čižnár, CSc.
1. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Tatiana Sipekiová
1. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Vladimír Cingel
Klinika detskej chirurgie DFNsP, Bratislava
MUDr. Juraj Kirňák
Klinika detskej chirurgie DFNsP, Bratislava
MUDr. Andrea Černianska
1. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Katarína Fabriciová
1. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Dana Lackovičová
Rádiologické oddelenie DFNsP, Bratislava
Nekrotizujúca pneumónia u detí - Klinická charakteristika pacientov hospitalizovaných na 1. detskej klinike LF UK a DFNsP v rokoch 2004–2008
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Anna Hlavatá, PhD.
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Ing. Ema Paulovičová
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied
Mgr. Marian Baldovič
Katedra humánnej genetiky Prírodovedeckej fakulty UK, Bratislava
MUDr. Tomáš Dallos, PhD.
Katedra humánnej genetiky Prírodovedeckej fakulty UK, Bratislava
Syndrómy periodickej horúčky – PFAPA syndróm
KAZUISTIKY
doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc.
Klinika detskej neurológie LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Miriam Kolníková
Klinika detskej neurológie LF UK a DFNsP, Bratislava
Ataxia teleangiectasia
Autori popisujú kazuistiku dievčaťa s progresívnymi poruchami chôdze od útleho detstva s CT nálezom atrofie mozočka. Neskôr, v predškolskom veku pribudli teleangiektázie na spojivkách, dieťa malo opakované respiračné infekty s poruchou humorálnej imunity a hemolýzou. Nález vysokej hladiny alfafetoproteínu, zvýšenej fragility chromozómov a zhoršovanie porúch chôdze doplnili klinický obraz ochorenia. Ataxia teleangiectasia je najčastejšou príčinou progresívnej poruchy chôdze spôsobenej poruchou koordinácie pohybov, ataxiou pri atrofii mozočka. V rozvinutých prípadoch diagnóza nie je ťažká a svedčí o progresívnom ochorení s multiorgánovým postihnutím predovšetkým cerebella, imunitného systému a so zvýšenou incidenciou malignít. Neexistuje špecifická liečba, dôležitá je prevencia komplikácií rádiosenzitivity.
Kľúčové slová: ataxia teleangiectasia, teleangiektázie, progresívna ataxia, atrofia cerebella, humorálna imunita.
MUDr. Katarína Babinská
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Mária Krajčírová, PhD.
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Dagmar Székyová
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Hypoalbuminémia zo strát bielkovín do čreva
LIEKY A LIEKOVÉ SKUPINY
MUDr. Janette Baloghová, PhD.
Klinika dermatovenerológie FN LP a LF UPJŠ, Košice
doc. MUDr. Jagienka Jautová, PhD.
Klinika dermatovenerológie FN LP a LF UPJŠ, Košice
Topické imunomodulátory v liečbe atopickej dermatitídy
prof. MUDr. Jiří Havlík, DrSc.
emeritní profesor 1. infekční kliniky 2. LF UK, FN Na Bulovce, Praha
Makrolidová antibiotika v pediatrické praxi
INFORMÁCIE PRE PRAX
MUDr. Iva Příhodová
Neurologická klinika, UK v Praze, 1. LF a VFN, Praha
MUDr. Lydie Koumarová
Neurologická klinika, UK v Praze, 1. LF a VFN, Praha
Masturbační projevy v časném dětství a jejich diferenciální diagnostika
POD LUPOU
MUDr. Hana Cabrnochová
předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP, v.r.
prof. MUDr. Jan Janda, CSc.
předseda České pediatrické společnosti ČLS JEP, v.r.
prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., PhD.
předseda České vakcinologické společnosti ČLS JEP, v.r.
MUDr. Pavel Neugebauer
předseda Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR, v.r.
MUDr. Jiří Wallenfels
vedoucí lékař Národní jednotky dohledu nad tuberkulózou
Očkování dětí proti tuberkulóze v České republice
prof. MUDr. Alica Kapellerová, DrSc.
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
K nedožitým 95. narodeninám prof. MUDr. Jaroslavy Michaličkovej, DrSc.
PARAGRAF
JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD.
forensic.sk Inštitút forenzných medicínskych expertíz s.r.o., Bratislava, Katedra trestného práva a kriminológie, Právnická fakulta Trnavskej univerzity, Trnava
Mlčanlivosť zdravotníckych pracovníkov a jej prelomenie
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Dagmar Székyová
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Viktor Jankó
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
49. pediatrické dni – „Pediatria pre prax“ v Bratislave
created by © zooom.sk s.r.o.