Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
doc. MUDr. Oľga Červeňová, CSc.
Detská Univerzita Komenského – DUK ako ju vidí detská lekárka
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
RNDr. Daniela Hučková
HPL, spol. s r.o., Mikrobiologické laboratórium, Bratislava
RNDr. Katarína Kollárová
HPL, spol. s r.o., Mikrobiologické laboratórium, Bratislava
MUDr. RNDr. Jaroslava Adamčáková
II. detská klinika DFNsP a LF UK, Bratislava
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
II. detská klinika DFNsP a LF UK, Bratislava
RNDr. Ľubor Kováč
HPL, spol. s r.o., Mikrobiologické laboratórium, Bratislava
Možnosti včasnej diagnostiky pertussis
MUDr. Iveta Čierna, PhD.
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Prevencia potravinovej alergie
prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
Klinika detí a dorastu LF UPJŠ, Košice
CRP – Cenný Radca v klinickej Praxi
MUDr. Katarína Babinská, PhD., MSc.
Fyziologický ústav, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
Vegetariánska výživa detí
doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc.
Klinika detskej neurológie LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Miriam Kolníková
Klinika detskej neurológie LF UK a DFNsP, Bratislava
Neepileptické záchvaty u detí
prof. MUDr. Jiří Nevoral, CSc.
Pediatrická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha
Chronické bolesti břicha u dětí a adolescentů
MUDr. Aneta Kelblerová
Dětská kožní ambulance, Dětská poliklinika FN Motol, Praha
Infekční exantémová onemocnění v dětském věku
PÔVODNÉ PRÁCE
MUDr. Martina Frištáková
Detská ortopedická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
doc. MUDr. Milan Kokavec, PhD.
Detská ortopedická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Marcel Kusin
Detská ortopedická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Marek Ozorák
Ortopedické oddelenie FNsP, Nové Zámky
Úspešnosť liečby pes equinovarus congenitus Ponsetiho metódou
Pes equinovarus congenitus (PEC) patrí medzi najčastejšie vrodené deformity skeletu. Autori opisujú techniku a hodnotia výsledky Ponsetiho metódy korektívneho sadrovania na vlastnom súbore pacientov. Na Detskej ortopedickej klinike LF UK a DFNsP bolo v rokoch 2006–2008 liečených 52 pacientov s PEC Ponsetiho metódou. Dvanásť pacientov bolo z prospektívneho sledovania vyradených – u 8 pacientov išlo o posturálnu deformitu a 4 pacienti pokračovali v liečbe v zahraničí. U zvyšných 40 pacientov bola u 26 z nich prítomná bilaterálna deformita a u 14 bol PEC unilaterálny. Súbor tvorilo 30 chlapcov a 10 dievčat v priemernom veku 9,5 dňa (2–180 dní). U 29 pacientov boli dosiahnuté výborné výsledky liečby, u 4 pacientov boli výsledky uspokojivé a u 8 pacientov nastala recidíva deformity.
Kľúčové slová: pes equinovarus congenitus, konzervatívna liečba, Ponsetiho metóda.
KAZUISTIKY
doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc.
Klinika detskej neurológie LF UK a DFNsP, Bratislava
Hypotonické dieťa – kazuistika spinálnej svalovej atrofie
MEDICÍNA ZALOŽENÁ NA DÔKAZOCH
prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.
Dětská klinika LF UP a FN Olomouc
Mgr. Jarmila Potomková
LF UP v Olomouci
Pronační spánková poloha kojenců jako rizikový faktor SIDS s nejvyšší sílou důkazu
POD LUPOU
MUDr. Adam Hochel
Sekcia zdravia, MZ SR
Nové usmernenia a vyhlášky MZ SR (január – jún 2009)
created by © zooom.sk s.r.o.