Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Katarína Šimovičová
Deti naše očkované... alebo aj nie?
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Peter Čižnár, CSc.
1. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava, Imuno-alergologická ambulancia, FN Bratislava – Ružinov
Pneumokokové infekcie u detí a ich prevencia
Pneumokokové ochorenia sú vedúcou príčinou závažnej chorobnosti u detí na celom svete. Pomerne bežný patogén, akým Streptococcus pneumoniae bezpochyby je, zodpovedá za invazívne aj neinvazívne ochorenia, ako sú pneumónie, meningitídy, otitídy alebo sinusitídy. Hlavným faktorom virulencie je polysacharidové puzdro. Do dnešného dňa sa na základe chemického zloženia podarilo identifikovať 91 sérotypov. V článku sa diskutuje o mechanizme protipneumokokovej imunity, o rozdieloch medzi konjugovanou a nekonjugovanou vakcínou a o dôsledkoch zavedenia vakcíny do pediatrickej praxe. 7-valentná konjugovaná vakcína, ktorá sa stala súčasťou očkovacieho kalendára u detí v Slovenskej republike, je účinným nástrojom na zníženie chorobnosti detí s akútnymi a opakovanými infekciami dýchacích ciest.
Kľúčové slová: invazívne pneumokokové infekcie, pneumokoková konjugovaná vakcína, mechanizmus imunity, klinická prax.

Pneumococcal infections in children and the prevention
Pneumococcal diseases are leading cause of serious illness in children throughout the world. The common patogen like Streptococcus pneumoniae give rise to invasive and non-invasive diseases like pneumonia, meningitis, otitis and sinusitis. The major virulence factor is the capsule. Until today 91 serotypes according to the chemical composition were defined. Article discusses mechanisms of antipneumococcal immunity, differences between unconjugated and conjugated vaccines and clinical implications of introducing the vaccine into the pediatric praxis. The 7-valent conjugate pneumococcal vaccine become a component of the regular vaccination schedule in Slovakia and provides an effective new tool for reducing morbidity of children with acute and recurrent respiratory infections.
Key words: invasive pneumococcal infections, pneumococcal conjugate vaccine, mechanisms of immunity, clinical implications.
MUDr. Jana Kaiferová, PhD.
1. stomatologická klinika UPJŠ LF a FNLP, Košice
MUDr. Lucia Kovácsová, PhD.
1. stomatologická klinika UPJŠ LF a FNLP, Košice
prof. MUDr. Neda Markovská, CSc.
1. stomatologická klinika UPJŠ LF a FNLP, Košice
Význam prevencie a ošetrenia zubného kazu v mliečnom chrupe
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave
Deficit železa u batoliat – príčiny a možnosti jeho prevencie
MUDr. Klára Martinásková, PhD.
Dermatovenerologické oddelenie, Fakultná nemocnica J. A. Reimana, Prešov
Dermatózy tváre u novorodencov a dojčiat
MUDr. Gabriela Pavlovčinová
Detská ORL klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
prof. MUDr. Janka Jakubíková, CSc.
Detská ORL klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
ASLO a súčasné operačné postupy pri tonzilektómii a adenotómii
MUDr. Eva Slouková
Klinika dětské neurologie, LF MU a FN, Brno
doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.
Klinika dětské neurologie, LF MU a FN, Brno
MUDr. Stanislav Voháňka, CSc., MBA
Neurologická klinika, LF MU a FN, Brno
MUDr. RNDr. Pavel Ješina, Ph.D.
Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN, Praha
Pompeho choroba
doc. MUDr. Zuzana Urbanová, CSc.
Klinika dětského a dorostového lékařství, 1. LF UK, Praha
prof. MUDr. Milan Šamánek, DrSc.
Dětské kardiocentrum, FN Motol, Praha
Vliv obezity na výskyt hypertenze u dětí
KAZUISTIKY
MUDr. Miriam Kolníková
Klinika detskej neurológie LF UK a DFNsP, Bratislava
doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc.
Klinika detskej neurológie LF UK a DFNsP, Bratislava
doc. MUDr. Pavel Seeman, PhD.
Centrum lekárskej genetiky, Gennet Praha
Kongenitálny myastenický syndróm
doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc.
Klinika detskej neurológie LF UK a DFNsP, Bratislava
Závraty v detskom veku – kazuistika benígneho paroxyzmálneho vertiga
POD LUPOU
MUDr. Adam Hochel
generálny riaditeľ, Sekcia zdravia, MZ SR
Nové usmernenia a vyhlášky MZ SR (júl – september 2009)
created by © zooom.sk s.r.o.