Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Pavol Šimurka
Pediatrická klinika FN, Trenčín
Rotavírusové infekcie – súčasný stav problematiky na Slovensku
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Mária Štefkovičová, MPH, PhD.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne
MUDr. Pavol Šimurka
Fakultná nemocnica v Trenčíne
Rotavírusové infekcie – úskalia nešpecifickej a špecifickej prevencie
Autori predkladajú analýzu príčin zlyhávania nešpecifických protiepidemických opatrení. Poukazujú na environmentálnu stabilitu rotavírusu (RV), jeho odolnosť k veľkej škále biocídov, vysokú infekciozitu a nízku infekčnú dávku. Nízku účinnosť nešpecifických opatrení zameraných na environmentálnu hygienu, hygienu potravín, vody a rúk potvrdzuje fakt, že výskyt ochorení v rozvinutých krajinách je rovnako vysoký ako v rozvojových. Zavedenie vakcinácie významným spôsobom znížilo hospitalizáciu detí na túto diagnózu a viedlo k značnému verejno-zdravotnému efektu. Sezónna epidemická vlna sa skrátila a oploštila. Hlavným limitom pre celoplošné zavedenie vakcíny v mnohých krajinách je jej cena. Preto treba hľadať cesty, ako umožniť očkovanie najprv najohrozenejším deťom a postupne ho zaviesť do celoplošného imunizačného programu.
Kľúčové slová: rotavírusové infekcie, očkovanie, nešpecifické protiepidemické opatrenia, rizikové skupiny.

Rotaviral infections – difficulties of specific as well as non-specific prevention
The authors present the analysis of the causes of failure of non-specific antiepidemic control measures focused at rotaviral infections. Environmental viral stability, its resistance to a variety of biocides, high infectivity and low infection dose are being discussed. Low effectivity of non-specific control measures aimed at environmental hygiene, food hygiene, water and hand hygiene explain why is the incidence of this disease equally high in developed as well as in developing countries. The introduction of preventive vaccination reduced significantly numbers of hospitalised children due to this diagnosis and resulted into significantly positive public-health effect. Seasonal epidemic waves became shorter and flatter. The main impediment for wider vaccine use in many countries is its high cost. Therefore it is necessary to look for the ways how to enable vaccination of the most endangered children and gradually implement this kind of vaccination into all-country immunisation programme.
Key words: rotaviral infections, vaccination, non-specific antiepidemic control measures, risk groups.
MUDr. Marta Špániková
Ambulancia pre deti a dorast, Bratislava – Petržalka
Manažovanie očkovania proti rotavírusovej infekcii v praxi všeobecného lekára pre deti a dorast
KAZUISTIKY
MUDr. Dana Hudáčková
Detské infekčné oddelenie DFN, Košice
MUDr. Viera Szabadosová
Detské infekčné oddelenie DFN, Košice
doc. MUDr. Mária Pisarčíková, PhD.
Klinika pediatrickej anesteziológie a intenzívnej medicíny DFN, Košice
Komplikácie rotavírusovej infekcie u dojčaťa zo zlých sociálnych pomerov
doc. MUDr. Karol Králinský, PhD., mim. prof.
III. detská klinika SZU, VšNsP Lučenec, n. o., Fakulta zdravotníctva SZU, Banská Bystrica
MUDr. Oliver Petrík
II. KAIM DFNsP, Banská Bystrica
MUDr. Peter Kirschner
Infekčné odd., VšNsP Lučenec, n. o.
MUDr. Vladimír Kravec
K-M lab. s. r. o., Lučenec
Dehydratácia – život ohrozujúci stav v pediatrii. Kazuistiky
MUDr. Diana Vološinová
Oddelenie infektológie FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
CNS komplikácie po rotavírusovej gastroenteritíde
MUDr. Pavol Šimurka
Pediatrická klinika, Fakultná nemocnica Trenčín
Nozokomiálna rotavírusová infekcia na novorodeneckom oddelení
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Danica Maslenová, MPH
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši
MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne
Európsky míting o rotavírusovej vakcinácii (informácie z mítingu)
created by © zooom.sk s.r.o.