Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
doc. MUDr. Peter Čižnár, CSc.
Akú hodnotu má rada lekára?
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Radovan Košturiak
Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Nitra
Recidivujúce respiračné infekcie v detskom veku a metisoprinol
Recidivujúce vírusové infekcie v detskom veku sú častou príčinou návštev u pediatra. Veľmi často zisťujeme u týchto pacientov alergiu alebo imunodeficit. Prolongovaný priebeh infekcií vo vulnerabilnej fáze vývoja pľúc vytvára predpoklady na neskoršie chronické respiračné ochorenia. Metisoprinol (Isoprinosine®) je látka s imunomodulačným a protivírusovým účinkom. U detí s poruchou imunity znižuje výskyt, závažnosť i dĺžku prebiehajúceho ochorenia. Prípadná prevencia neskorších dôsledkov ako astma či chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP) zostáva stále otvorená.
Kľúčové slová: respiračné infekcie, imunodeficit, inozín pranobex.

Recurrent respiratory tract infections in childhood
Recurrent viral infections in childhood are a frequent cause of medical pediatric visits. These patients are often allergic and immunodeficient. Prolonged course of infections during the vulnerable developmental stage of lung predisposes for subsequent chronic respiratory diseases in adults. Methisoprinol (Isoprinosine®) is a drug with immunomodulating and antiviral effects. In children with impaired immunity reduces the incidence, severity and duration of respiratory illness. Possible prevention of further consequences such as asthma or COPD remains still to be answered.
Key words: respiratory infection, immunodeficiency, inosine pranobex.
MUDr. Júlia Michaličková
Oddelenie klinickej imunológie a alergológie, OUSA, Bratislava
Špecifická alergénová imunoterapia u detí
PhDr. Zuzana Oravkinová
Logopedická ambulancia, Rázštepová poradňa kliniky plastickej chirurgie, Univerzitná Nemocnica, pracovisko Ružinov, Bratislava
Vývinové poruchy reči u detí – nové intervenčné prístupy v ranom veku
prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
1. klinika pre deti a dorast UPJŠ Lekárskej fakulty a Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach
MUDr. Kamila Šamudovská
1. klinika pre deti a dorast UPJŠ Lekárskej fakulty a Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach
Diferenciálna diagnóza hematúrie
MUDr. Martin Stašek
I. chirurgická klinika FN Olomouc
MUDr. Lucie Stašková
OZ Nemocnice Šternberk, Dětské oddělení
MUDr. Tomáš Malý, Ph.D.
I. chirurgická klinika FN Olomouc
MUDr. Jiří Kysučan
I. chirurgická klinika FN Olomouc
MUDr. Katherine Vomáčková
I. chirurgická klinika FN Olomouc
MUDr. Josef Chudáček
I. chirurgická klinika FN Olomouc
Průjem a náhlá příhoda břišní u dětského pacienta
doc. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D.
Ústav klinické imunologie a alergologie LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Intestinální mikroflóra v raném dětství – úloha při rozvoji infekčních a alergických chorob
MUDr. Helena Žemličková, Ph.D.
Národní referenční laboratoř pro antibiotika, Státní zdravotní ústav, Praha
Přístup k antibiotické terapii komunitních respiračních infekcí u dětí
KAZUISTIKY
MUDr. Viktor Jankó
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
RNDr. Oľga Nyitrayová
Cytopathos, spol. s r. o., Bratislava
prof. MUDr. Dušan Daniš, CSc.
Cytopathos, spol. s r. o., Bratislava
MUDr. Zuzana Kizeková
IMPAX Trading, spol. s r. o., Bratislava
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Fibrilárna glomerulonefritída u mladistvého
POD LUPOU
Mgr. Svetlana Kapalková, PhD.
Katedra logopédie pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
doc. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Katedra logopédie pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
Nový skríning na hodnotenie komunikačného správania detí v ranom veku (TEKOS)
Klub cystickej fibrózy
created by © zooom.sk s.r.o.