Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
Potrebujeme registre chronických chorôb v pediatrii?
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Jan Čelakovský
Dermatovenerologická klinika FN Plzeň
prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc.
Dermatovenerologická klinika FN Plzeň
Maligní melanom u dětí
MUDr. Božena Kalvachová, CSc.
Endokrinologický ústav, Praha
Hypertyreóza u dětí
Přestože poruchy tyroidální osy v populaci plynule narůstají, hypertyreóza v dětství patří k onemocněním vzácným. Incidence se zvyšuje s věkem, více než 60 % imunogeneticky podmíněných hypertyreóz vzniká mezi 10.–15. rokem, u dívek častěji. Pozitivní rodinná anamnéza tyroidálních autoimunit, klinické příznaky a laboratorní ověření činí záchyt hypertyreózy v první linii poměrně jednoduchým. Diferenciální diagnostika, léčba a dispenzarizace těchto pacientů patří do kompetence dětského endokrinologa.
Kľúčové slová: hypertyreóza, novorozenec, děti, diagnostika, léčba.

Hyperthyroidism in children
Although thyroid axis disorders are increasingly frequent in the population, hyperthyroidism in childhood is a rare condition. The incidence increases with age, with more than 60% of immunogenetic forms of hyperthyroidism occurring between 10 and 15 years of age, more frequently in girls. A positive family history of autoimmune thyroiditis, clinical symptoms and laboratory tests make the detection of hyperthyroidism in the first line relatively simple. Differential diagnosis, treatment and surveillance of these patients fall within the competence of a paediatric endocrinologist.
Key words: hyperthyroidism, newborn, children, diagnosis, treatment.
MUDr. Jarmila Pertinačová
Odbor epidemiológie, RÚVZ Bratislava hl. m., Bratislava
Odmietnutie alebo odloženie očkovania
MUDr. Katra Rami
Klinika ušní, nosní a krční 2. LF UK a FN Motol, Praha, Subkatedra dětské otorinolaryngologie IPVZ, Praha
Nejčastější záněty horních cest dýchacích u dětí
PÔVODNÉ PRÁCE
MUDr. Peter Mikolášek
Klinika dětských infekčních nemocí LF MU a FN Brno
MUDr. Lenka Krbková, CSc.
Klinika dětských infekčních nemocí LF MU a FN Brno
MUDr. Tomáš Habanec, Ph.D
Klinika dětských infekčních nemocí LF MU a FN Brno
MUDr. Marta Trnková
Klinika dětských infekčních nemocí LF MU a FN Brno
MUDr. Jan Pavelka
Klinika dětských infekčních nemocí LF MU a FN Brno
MUDr. Lukáš Homola
Klinika dětských infekčních nemocí LF MU a FN Brno
Dr. Lenka Čadová
Valosun, a. s., Brno
Užívání probiotik u akutních gastroenterokolitid
KAZUISTIKY
doc. MUDr. Peter Čižnár, CSc.
1. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Použitie anti-IgE liečby pri ťažkej astme u detí a adolescentov
prof. MUDr. Petr Havránek, CSc.
Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha
MUDr. Helena Homolková
Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha
MUDr. Pavel Tomek
Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha
Syndrom třeseného dítěte a jeho chirurgické aspekty
MUDr. Kristína Kubejová
1. klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN Košice
prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
1. klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN Košice
Keď príčinu vracania odhalí RTG hrudníka...
doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc.
Klinika detskej neurológie LF UK a DFNsP, Bratislava
Multidisciplinárna špecializovaná starostlivosť o deti s vrodenými vývojovými chybami miechy. Kazuistika
PýTATE SA, ODPOVEDÁME
MUDr. Zuzana Abaffyová
Imunoalergiologická ambulancia, Bratislava
Aká je prognóza dieťaťa s alergiou na vaječnú bielkovinu? Aký je postup s očkovaním detí s alergiou na vaječnú bielkovinu? Ktoré vakcíny používané v Slovenskej republike sú kultivované na kuracích embryách alebo na kuracích embryonálnych fibroblastoch?
ORBIS PICTUS MEDICUS
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Osteogenesis imperfecta
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Katarína Babinská
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Viktor Jankó
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Pediatria pre prax – 52. pediatrické dni
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. František Čihák
Dětské oddělení, Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod
Psychické reakce dětských obětí sexuálního zneužívání a znásilnění
MUDr. Andrea Hladíková, Ph.D.
Oddělení lékařské genetiky, FN Ostrava
MUDr. Dagmar Grečmalová
Oddělení lékařské genetiky, FN Ostrava
Mgr. Dita Černá
Oddělení lékařské genetiky, FN Ostrava
MUDr. Eva Šilhánová
Oddělení lékařské genetiky, FN Ostrava
Nové možnosti diagnostiky příčin mentální retardace u dětí
created by © zooom.sk s.r.o.