Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
Cumlíky – mýty a vedecké zistenia
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Viktor Jankó
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Infekcia močových ciest u detí
MUDr. Klára Martinásková, PhD.
Dermatovenerologické oddelenie FNsP J. A. Reimana, Prešov
MUDr. Karolína Vorčáková, PhD.
Dermatovenerologická klinika UNM a JLF UK, Martin
Infekčné ochorenia sprevádzané exantémom
prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
Klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN, Košice
Praktické odporúčania pre liečbu hypertenzie u detí
doc. MUDr. Margita Špaleková, PhD.
Ústav epidemiológie LF UK, Bratislava
Slovensko v kontexte eliminácie morbíl v Európe
PREDNEMOCNIčNÁ NEODKLADNÁ STAROSTLIVOSŤ
MUDr. Hana Rakovcová
Klinika pracovního lékařství 1. LF UK v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Dětské otravy léky
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Peter Koppal
Neurochirurgická klinika SZU a FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Ján Šulaj, PhD.
Neurochirurgická klinika SZU a FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
prof. MUDr. Miroslav Galanda, CSc.
Neurochirurgická klinika SZU a FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Milada Mošková
Oddelenie neonatológie a JIRS, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Kazuistiky detských pacientov s vrodenými vývojovými chybami CNS
prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
II. detská klinika SZU a DFNsP, Banská Bystrica, II. KPAIM DFNsP, Banská Bystrica
MUDr. Michaela Mečiaková, PhD., MPH
II. KPAIM DFNsP, Banská Bystrica
Alimentárna methemoglobinémia
POD LUPOU
doc. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD
predsedníčka Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti SLS
Český súd neuznal strach z očkovania ako dôvod jeho odmietnutia
HISTORIA EST MAGISTRA VITAE
MUDr. László Kiss, CSc., dr. habil.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
Priekopníci vakcinácie na Slovensku
ORBIS PICTUS MEDICUS
MUDr. Zuzana Hodická, Ph.D.
Gynekologicko-porodnická klinika FN Brno a LF MU Brno
MUDr. Ingrid Rejdová
Gynekologicko-porodnická klinika FN Brno a LF MU Brno
Synechia vulvae
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Iva Dudová, Ph.D.
Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Smutek a truchlení dítěte
created by © zooom.sk s.r.o.