Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Vladimír Hegyi, PhD.
Telemedicína a jej prenik do medicíny
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
doc. MUDr. Tibor Danilla, CSc.
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Infekčné epiteliálne tumorčeky – molluscum contagiosum
MUDr. Monika Grešíková, PhD.
Hematologicko-transfúzne oddelenie, Oddelenie laboratórnej medicíny Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave
Aktuálny pohľad na sideropenickú anémiu v detskom veku
MUDr. Michaela Petrovajová, PhD.
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
prof. MUDr. Vladimír Hegyi, PhD.
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Čo nového vo fotoprotekcii?
Opakovaná nadmerná expozícia ultrafialovému (UV) žiareniu v detskom a adolescentnom veku zvyšuje riziko vzniku malígneho melanómu (MM), chronická expozícia UV žiareniu zvyšuje výskyt nemelanómovej rakoviny kože (NMSC) v čoraz mladších vekových kategóriách a ich incidencia celosvetovo stúpa. Za najdôležitejší vonkajší vyvolávajúci faktor týchto ochorení sa považuje ultrafialové (UV) žiarenie, jeho intenzita, trvanie expozície a spálenie. Z ostatných príčin sú dôležité vek, dedičnosť, individuálna citlivosť na UV žiarenie (fototyp I a II), neschopnosť reparovať žiarením poškodené bunky, strata kontroly nad rastom a diferenciáciou keratinocytov, melanocytov, imunologické poruchy. Význam fotoprotekcie najmä v detskom veku je nesporný, a to najmä z hľadiska dlhodobej prevencie vzniku týchto ochorení. Cieľom článku je prehľad možností fotoprotekcie a vhodných opatrení pred neprimeranou expozíciou UV žiareniu nielen u detí, ale aj v dospelej populácii.
Kľúčové slová: UV žiarenie, fotoprotekcia, prevencia, detský vek.

What is new in photoprotection?
Over exposure to ultraviolet (UV) radiation in childhood and adolescence increases the risk of malignant melanoma (MM) as well as non-melanoma skin cancer (NMSC) by chronic UV exposure, even at younger age, their incidence increasing worldwide. The most important external factor responsible for development of these diseases is UV radiation – intensity, duration of exposure and sunburn. Age, heredity, individual sensitivity to UV radiation (phototype I and II), inability to repair sun-damaged cells, impaired control of the growth and differentiation of keratinocytes, melanocytes and immunological disorders are important in pathogenesis of MM and NMSC. Photoprotection in childhood is important especially in the view of long-term prevention. This article is an update on photoprotection in children as well as in adults.
Key words: UV radiation, photoprotection, prevention, childhood.
doc. MUDr. Vít Petrů, CSc.
Centrum alergologie a klinické imunologie, Nemocnice Na Homolce, Praha
Alergická rýma a její vliv na astma
doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc.
Klinika detskej neurológie LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Lucia Švecová
Klinika detskej neurológie LF UK a DFNsP, Bratislava
Súčasné možnosti liečby epilepsie
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Andrea Hladíková, Ph.D.
Oddělení lékařské genetiky, FN Ostrava, Lékařská fakulta Ostravská univerzita, Ostrava
MUDr. Eva Šilhánová
Oddělení lékařské genetiky, FN Ostrava, Lékařská fakulta Ostravská univerzita, Ostrava
Ing. Petra Cibulková
Laboratoře Agel, a.s. Nový Jičín
Marfanův syndrom – zkušenosti z klinické praxe
MUDr. Eva Vitáriušová, PhD.
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, CSc.
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Čo bolo príčinou primárnej amenorey?
HISTORIA EST MAGISTRA VITAE
MUDr. László Kiss, CSc., dr. habil.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
K histórii výskytu a liečby besnoty na Slovensku
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Katarína Hlavatá
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Gabriela Nagyová
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
54. pediatrické dni – Pediatria pre prax (správa z odborného podujatia)
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc.
Psychiatrická klinika FN Brno a LF Masarykovy univerzity v Brně
Diagnostika a léčba dětí s ADHD a komorbidní úzkostí
MUDr. Martina Pokrývková
Oddělení neonatologie, FN Ostrava
MUDr. Renáta Poláčková
Oddělení neonatologie, FN Ostrava, Lékařská fakulta OU v Ostravě
Thanatoforická dysplazie
created by © zooom.sk s.r.o.