Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
Soľ (ne)má cenu zlata...!
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Ondřej Hradský, Ph.D.
Oddělení dětské gastroenterologie Pediatrická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha
Diagnostika a léčba onemocnění z gastroezofageálního refluxu u dětí
prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D.
Dětská klinika, LF UP a FN Olomouc
Pískoty a viry
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Praktický a racionálny prístup k manažmentu monosymptomatickej nočnej enurézy
MUDr. Daniela Krajčová
Ústav hygieny LF UK, Bratislava
Mgr. Diana Vondrová
Ústav hygieny LF UK, Bratislava
RNDr. Katarína Hirošová
Ústav hygieny LF UK, Bratislava
prof. MUDr. Ľudmila Ševčíková, CSc.
Ústav hygieny LF UK, Bratislava
Vnútorné ovzdušie (indoor air) v školskom prostredí a vplyv na zdravie detí
RNDr. Eva Štefánková
Klinika detskej chirurgie LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. František Horn, PhD
Klinika detskej chirurgie LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Dana Dúbravová, PhD.
Klinika detskej chirurgie LF UK a DFNsP, Bratislava
Antropometria a jej miesto v chirurgii kraniosynostóz
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Miroslava Fuňáková
Klinika detskej chirurgie LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Mária Jursová
Klinika detskej chirurgie LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Rastislav Králik
Klinika detskej chirurgie LF UK a DFNsP, Bratislava
doc. MUDr. Ján Trnka, CSc
Klinika detskej chirurgie LF UK a DFNsP, Bratislava
Hirschsprungova choroba
MUDr. Viktor Jankó
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Úspešnosť sekvenčnej antibiotickej liečby akútnej pyelonefritídy cefalosporínmi
Odporúčania na liečbu infekcie močových ciest (IMC) prešli v ostatnom období výraznými zmenami. Stále sa však zachováva výrazná individuálnosť vo výbere, dĺžke a spôsobe podávania antibiotickej liečby. Cieľom danej práce bolo hodnotiť úspešnosť 14-dňovej sekvenčnej antibiotickej liečby cefalosporínmi 3. generácie (ceftizoxim i. v. a cefixim p. o.) u 141 detí s nekomplikovanou akútnou pyelonefritídou a zistiť spektrum rezistencie kmeňovE. colina antibiotiká. Uvedená antibiotická liečba bola efektívna u 95 % pacientov, zmena liečby bola potrebná len u 7 pacientov (5 %), u každého z nich bol dokázaný Enterococcus species, ktorý je prirodzene rezistentný na cefalosporíny. Najvyššiu rezistenciu kmeňov E. colina antibiotiká sme zaznamenali pre aminopenicilíny – až 80 %. Počas 6-mesačného sledovania došlo k recidíve infekcie močových ciest iba v 8,2 % prípadov. Naše výsledky ukazujú, že sekvenčná ATB liečba cefalosporínmi je vysokoefektívna v liečbe akútnej pyelonefritídy. Dlhodobo nízka rezistencia na cefalosporíny je zárukou ich vynikajúceho liečebného potenciálu v terapii nekomplikovanej infekcie horných močových ciest. Dĺžka antibiotickej liečby môže byť kľúčová v prevencii recidív IMC.
Kľúčové slová: infekcia močových ciest, sekvenčná antibiotická liečba.

The effect of sequential antibiotic treatment with cephalosporins of acute pyelonephritis
Guidelines for treatment of urinary tract infections (UTI) have undergone significant changes in recent years. Despite some rules there is still significant individuality in selection, duration and rout of administration of the antibiotic therapy. The aim of the study was to assess the success of sequential 14-day-long sequential antibiotic treatment of third-generation cephalosporins (ceftizoxime and in the cefixime) in 141 children with uncomplicated acute pyelonephritis and to determine the spectrum of strains of E. coliresistance to antibiotics. Our preferred antibiotic treatment was effective in 95 % of patients. Only in 7 cases (5 %) we changed the empiric treatment. In all cases Enterococcus specieswas proven in the urine, which is naturally resistant to cephalosporins. The greatest resistance of strains of E. coli was recorded to aminopenicilins (80 %). The incidence of recurrence after our treatment during the 6 month follow-up was only 8,2 %. Our results suggest, that sequential treatment with cephalosporins is highly effective (95 %) in the treatment of acute pyelonephritis. Persistently low resistance to these agents allows their excellent therapeutic potential. The length of antibiotic treatment may be crucial in preventing recurrences of infections of the upper urinary tract UTI.
Key words: urinary tract infections, sequential antibiotic treatment.
MUDr. Pavol Omaník, PhD.
Klinika detskej chirurgie LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Rastislav Králik
Klinika detskej chirurgie LF UK a DFNsP, Bratislava
Vnútorná hernia ako príčina ileózneho stavu u dojčaťa
INFORMÁCIE & KOMENTÁRE
MUDr. Martina Skokňová
I. detská klinika LF UK a DFNsP Bratislava
Komentár k článku: Kazuistiky detských pacientov s vrodenými vývojovými chybami CNS
HISTORIA EST MAGISTRA VITAE
MUDr. László Kiss, CSc., dr. habil.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
Hroziaca epidémia antraxu v Bratislave roku 1907
ORBIS PICTUS MEDICUS
MUDr. Martin Mráz, PhD.
Department of Nephrology, Birmingham Children’s Hospital NHS Foundation Trust, Birmingham, UK
PRES (Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome)
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
doc. MUDr. Magdalena Skořepová, CSc.
Centrum pro dermatomykózy Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Mykózy u dětí, diagnostika a léčba
MUDr. Romana Valentová
Dětská klinika LF UK a FN Plzeň
MUDr. Jan Schwarz
Dětská klinika LF UK a FN Plzeň
MUDr. Václav Lád
Dětská klinika LF UK a FN Plzeň
prof. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D.
Dětská klinika LF UK a FN Plzeň
MUDr. Jan Geiger
Chirurgická klinika LF UK a FN Plzeň
MUDr. Jiří Podlipný, Ph.D
Psychiatrická klinika LF UK a FN Plzeň
Rapunzel syndrom – neočekávaná příčina chronických bolestí břicha
created by © zooom.sk s.r.o.