Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
Soľ (ne)má cenu zlata...!
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Ondřej Hradský, Ph.D.
Oddělení dětské gastroenterologie Pediatrická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha
Diagnostika a léčba onemocnění z gastroezofageálního refluxu u dětí
prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D.
Dětská klinika, LF UP a FN Olomouc
Pískoty a viry
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Praktický a racionálny prístup k manažmentu monosymptomatickej nočnej enurézy
Nočná enuréza (NE) je bežný stav v detskom veku. Cieľom tohto článku je uviesť praktický a racionálny postup diagnostiky a manaž-mentu NE pre potreby primárnej a sekundárnej pediatrickej starostlivosti. Uvedený postup je spojený s vyšším úspechom v porovnaní s tradičnou klinickou praxou. Opiera sa o konsenzuálne odporúčania Medzinárodnej spoločnosti detskej kontinencie (International Children‘s Continence Society, ICCS), empirické skúsenosti a diskusie autora s vedúcimi medzinárodnými odborníkmi v danej oblasti. NE je možné na základe anamnézy a objektívneho klinického vyšetrenia rozdeliť na monosymptomatickú a ne-monosymptomatickú formu. Porovnaním funkčnej kapacity močového mechúra a nočnej diurézy sa získajú cenné informácie na spresnenie diagnostiky a racionálnu voľbu liečebnej metódy. V súčasnosti existujú dve hlavné terapeutické modality pre monosymptomatickú enurézu – enuretický alarm a desmopresín, oba sú odporúčané na najvyššej úrovni dôkazov A1. Ne-monosymptomatická enuréza je u detí zvyčajne spojená s dysfunkciu močového mechúra. V týchto prípadoch sa odporúča začať liečbu NE až po stabilizácii alebo odstránení denných problémov. Diagnostika a liečba ne-monosymptomatickej enurézy je v kompetencii špecifických nefrologických a enuretických centier a nie je predmetom daného článku.
Kľúčové slová: nočná enuréza, monosymptomatická, diagnostika, liečba.

Practical and rational approach to the management of monosymptomatic enuresis
Nocturnal enuresis (NE) is a common condition in childhood. Aim of this article is to present a practical and rational approach to diagnosis and management NE in primary and secondary pediatric care. This approach is connected by higher efficacy and is based on consensual guidelines of the International Children’s Continence Society (ICCS), the author´s clinical experiences and discussions with leading international specialists. Enuresis can be on the basis of anamnestic and physical examination divided into monosymptomatic and non-monosymptomatic forms. In the monosymptomatic form, additional evaluation of functional bladder capacity and amount of nocturnal dieresis provide important information for rational selection of evidence based treatment modalities (enuretic alarm versus desmopressin). Non-monosymptomatic enuresis in children is usually connected with bladder dysfunction, in these cases it is suggested to start treatment of nocturnal enuresis only after the daytime complaints were solved. Analysis of non-monosymptomatic enuresis is not a topic of this article, diagnosis and treatment in these patients is in the competence of specialized enuretic centers.
Key words: nocturnal enuresis, monosymptomatic, diagnosis, treatment.
MUDr. Daniela Krajčová
Ústav hygieny LF UK, Bratislava
Mgr. Diana Vondrová
Ústav hygieny LF UK, Bratislava
RNDr. Katarína Hirošová
Ústav hygieny LF UK, Bratislava
prof. MUDr. Ľudmila Ševčíková, CSc.
Ústav hygieny LF UK, Bratislava
Vnútorné ovzdušie (indoor air) v školskom prostredí a vplyv na zdravie detí
RNDr. Eva Štefánková
Klinika detskej chirurgie LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. František Horn, PhD
Klinika detskej chirurgie LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Dana Dúbravová, PhD.
Klinika detskej chirurgie LF UK a DFNsP, Bratislava
Antropometria a jej miesto v chirurgii kraniosynostóz
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Miroslava Fuňáková
Klinika detskej chirurgie LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Mária Jursová
Klinika detskej chirurgie LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Rastislav Králik
Klinika detskej chirurgie LF UK a DFNsP, Bratislava
doc. MUDr. Ján Trnka, CSc
Klinika detskej chirurgie LF UK a DFNsP, Bratislava
Hirschsprungova choroba
MUDr. Viktor Jankó
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Úspešnosť sekvenčnej antibiotickej liečby akútnej pyelonefritídy cefalosporínmi
MUDr. Pavol Omaník, PhD.
Klinika detskej chirurgie LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Rastislav Králik
Klinika detskej chirurgie LF UK a DFNsP, Bratislava
Vnútorná hernia ako príčina ileózneho stavu u dojčaťa
INFORMÁCIE & KOMENTÁRE
MUDr. Martina Skokňová
I. detská klinika LF UK a DFNsP Bratislava
Komentár k článku: Kazuistiky detských pacientov s vrodenými vývojovými chybami CNS
HISTORIA EST MAGISTRA VITAE
MUDr. László Kiss, CSc., dr. habil.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
Hroziaca epidémia antraxu v Bratislave roku 1907
ORBIS PICTUS MEDICUS
MUDr. Martin Mráz, PhD.
Department of Nephrology, Birmingham Children’s Hospital NHS Foundation Trust, Birmingham, UK
PRES (Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome)
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
doc. MUDr. Magdalena Skořepová, CSc.
Centrum pro dermatomykózy Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Mykózy u dětí, diagnostika a léčba
MUDr. Romana Valentová
Dětská klinika LF UK a FN Plzeň
MUDr. Jan Schwarz
Dětská klinika LF UK a FN Plzeň
MUDr. Václav Lád
Dětská klinika LF UK a FN Plzeň
prof. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D.
Dětská klinika LF UK a FN Plzeň
MUDr. Jan Geiger
Chirurgická klinika LF UK a FN Plzeň
MUDr. Jiří Podlipný, Ph.D
Psychiatrická klinika LF UK a FN Plzeň
Rapunzel syndrom – neočekávaná příčina chronických bolestí břicha
created by © zooom.sk s.r.o.