Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
Kruté „vedecké“ pokusy na deťoch v minulosti
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Gonzalo Ramos Rivera
Klinika detskej neurológie LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Lucia Švecová
Klinika detskej neurológie LF UK a DFNsP, Bratislava
doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc.
Klinika detskej neurológie LF UK a DFNsP, Bratislava
Vertigo u detí
MUDr. Ivona Klochanová
Detská ORL klinika DFNsP, Bratislava
MUDr. Andrea Jovankovičová
Detská ORL klinika DFNsP, Bratislava
MUDr. Alena Staníková, PhD.
Detská ORL klinika DFNsP, Bratislava
MUDr. Lucia Majáková
Detská ORL klinika DFNsP, Bratislava
Diferenciálna diagnostika inspiračného stridoru ako vrodenej vývojovej anomálie
MUDr. Katarína Babinská, PhD.
Fyziologický ústav LF UK, Bratislava
Alternatívne smery vo výžive detí a adolescentov
Doc. MUDr. Ján Koller, CSc.
Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie LF UK a UNB, Bratislava
Popáleninová trauma u detí
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Eva Vitáriušová, PhD.
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
RNDr. Emil Polák, PhD.
Katedra molekulárnej biológie, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava
doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, CSc.
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Zuzana Pribilincová, CSc.
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Anna Hlavatá, PhD., MPH
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Mária Poprocká
Pediatrická ambulancia, Levoča
prof. MUDr. Ľudevít Kádaši, DrSc.
Katedra molekulárnej biológie, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava, Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, SAV, Bratislava
Zriedkavá príčina ťažkej obezity u 4-ročného chlapca
MUDr. Judita Puškáčová, PhD.
Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a DFNsP, Bratislava
doc. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.
Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Andrea Mocná
Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Andrea Čechvalová
Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Jaroslav Molčan
Klinika detskej urológie LF UK a DFNsP, Bratislava
doc. MUDr. Emília Kaiserová, CSc.
Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a DFNsP, Bratislava
Neskorá diagnostika germinálneho nádoru testis a jej vplyv na prognózu pacienta
Východiská: Nádory semenníkov detí a mladistvých sú skupinou zriedkavých nádorov s veľmi dobrou prognózou. Biologické správanie sa líši podľa histológie, štádia a veku v čase diagnózy. Kazuistika: 14-ročný pacient bol urgentne hospitalizovaný pre rozvoj hemoptoe. Na RTG hrudníka boli prítomné obojstranne guľovité ložiská. Prekvapujúcim nálezom pri fyzikálnom vyšetrení bolo extrémne zväčšenie ľavej polovice skróta. Ďalšími vyšetreniami bolo sonograficky potvrdené nádorové postihnutie ľavého semenníka, vysoké hodnoty nádorových markerov a diseminácia ochorenia s metastázami nielen v pľúcach, retroperitoneálnych uzlinách, ale aj v CNS. Napriek trom líniám intenzívnej chemoterapie a chirurgickej liečbe pacient exitoval 8 mesiacov po stanovení diagnózy. Záver:Chlapci v období puberty prichádzajú takmer pravidelne v pokročilom štádiu ochorenia, často s niekoľkomesačnou anamnézou zväčšujúceho sa testis. Vyšetrenie celého pacienta a zdravotnícka osveta s propagáciou samovyšetrovania semenníkov môžu významne prispieť nielen k včasnému záchytu týchto ochorení, ale aj k zvýšeniu šance na úplné vyliečenie.
Kľúčové slová: nádory semenníkov, germinálne nádory, adolescenti.

Late diagnosis of testicular germ cell tumors and its impact on prognosis
Introduction:Testicular tumors in children and adolescents are rare diseases with very good prognosis. Biological characteristics of germ cell tumors depends on the type of histology, stage and age at the time of diagnosis. Case report: 14 years old boy was urgently admitted to the hospital because of hemoptysis. Chest X ray showed round shaped lesions bilateraly. Suprisingly, extremely enlarged left testicle was found. Ultrasound confirmed tumor in left testicle, tumor markers were elevated and dissemination in lungs, retroperitoneal lymph nodes and CNS as well, was present. Despite three chemotherapeutic regimens the patient died 8 months from the diagnosis. Conclusions:Testicular tumors in adolescent boys are usually diagnosed in advanced stage after several months history of continuous enlargement. Whole body examination of patients and selfexamination of testicles in pubertal boys could lead to earlier diagnosis and improve the chance to cure.
Key words: testicular tumors, germ cell tumors, adolescents.
MUDr. Nadežda Višňovcová
Klinika detskej chirurgie UNM a JLF UK, Martin
doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD.
Klinika detskej chirurgie UNM a JLF UK, Martin
doc. MUDr. Milan Dragula, PhD., mim. prof.
Klinika detskej chirurgie UNM a JLF UK, Martin
MUDr. Peter Ďurdík, PhD.
Klinika detí a dorastu, oddelenie pediatrickej intenzívnej medicíny UNM a JLF UK, Martin
doc. MUDr. Katarína Maťašová, PhD.
Neonatologická klinika UNM a JLF UK, Martin
Vrodená eventrácia bránice – kazuistika
HISTORIA EST MAGISTRA VITAE
MUDr. László Kiss, CSc., dr. habil.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
Zakladateľ a redaktor časopisu Lekársky týždenník: Ľudovít Markušovský (1815 – 1893)
ORBIS PICTUS MEDICUS
prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Pediatrická klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Barbora Špičáková
Dětské oddělení Nemocnice Boskovice, s. r. o.
MUDr. Linda Skutková
Pediatrická klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Magdalena Rohanová
Pediatrická klinika LF MU a FN Brno
Nepřehlédnutelné odchylky
PARAGRAF
Mgr. Zdenko Seneši
Advokátska kancelária ŠKODLER & PARTNERS, s.r.o., Bratislava
Kedy môže rodič odmietnuť liečbu dieťaťa?
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Radka Jarkovská
Dětské oddělení – hematoonkologická stanice, Nemocnice České Budějovice
MUDr. Pavel Timr
Dětské oddělení – hematoonkologická stanice, Nemocnice České Budějovice
Histiocytózy
created by © zooom.sk s.r.o.