Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Doc. MUDr. Emília Kaiserová, CSc.
Zriedkavé choroby – ešte raz...
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Zuzana Abaffyová
Imuline, s. r. o., Bratislava
MUDr. Zuzana Rennerová
Pneumo-Alergo Centrum, Bratislava
doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA
Klinika detí a dorastu, UK JLF a UNM, Martin
Obilné zrno trochu inak
Doc. MUDr. Peter Čižnár, CSc.
1. detská klinika LF UK a DFNsP Bratislava
Histamínová intolerancia
PhDr. Iveta Ondriová, PhD.
Katedra ošetrovateľstva FZO PU v Prešove
MUDr. Anna Sinaiová, PhD.
Perinatologické centrum FNsP Prešov
Vybrané atribúty v liečbe pooperačnej bolesti u detí
MUDr. Yvetta Vantuchová, Ph.D.
Kožní oddělení FN Ostrava
Lokální léčba akné
Doc. MUDr. Tibor Danilla, CSc.
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
PhDr. Viera Tereková, PhD.
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU, Bratislava
Névy kože u detí. I. Pigmentové névy
MUDr. Miroslav Kotek
Gynkomed, spol. s r. o., Gynekologická ambulancia, Chorvátsky Grob
Mária Krištofová
Gynkomed, spol. s r. o., Gynekologická ambulancia, Chorvátsky Grob
Očkovanie tehotných žien
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Ivana Gondová
II. detská klinika SZU a DFNsP, Banská Bystrica
MUDr. Branko Takáč
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
Výskyt pneumokokových pneumónií u hospitalizovaných pacientov v súčasnosti
INFORMÁCIE & KOMENTÁRE
Prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika LF UK a DFNsP
Písanie kauzistických správ
HISTORIA EST MAGISTRA VITAE
MUDr. László Kiss, CSc., dr. habil.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
Záchranca matiek, Ignác Semmelweis a Slovensko
PARAGRAF
Mgr. Zdenko Seneši
Advokátska kancelária ŠKODLER & PARTNERS, s. r. o., Bratislava
Hodnotenie lekárov na internete
Článok v reakcii na množiace sa hodnotenia lekárov na internete vysvetľuje základné pojmy súvisiace s ochranou osobnosti (najmä občianskej cti a ľudskej dôstojnosti) fyzických osôb a dobrej povesti právnických osôb a oboznamuje s právnymi možnosťami obrany proti neoprávneným zásahom do osobnostných práv a dobrej povesti publikovaným na internete spravidla anonymnými osobami.
Kľúčové slová: ochrana osobnosti, dobrá povesť, skutkové tvrdenie, hodnotiaci úsudok, kritika, neoprávnený zásah, ohováranie
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Hana Rakovcová
Klinika pracovního lékařství 1. LF UK v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Dětské nehody s rostlinami a houbami
created by © zooom.sk s.r.o.