Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Eva Gibalová
Z kongresového kuloáru
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Jarmila Hornová, PhD.
1. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Ľubica Tichá, PhD.
1. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Viera Vršanská, CSc.
Detské kardiocentrum NÚSCH, Bratislava
MUDr. Daniela Sejnová, PhD.
Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a DFNsP, Bratislava
Hemangiómy v detskom veku
Doc. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.
Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a DFNsP, Bratislava
Náhle stavy v detskej onkológii
Pred 50 rokmi bolo možné vyliečiť len tie deti s rakovinou, ktorých ochorenie bolo možné chirurgicky odstrániť. V súčasnosti možno vyliečiť 2/3 detí s rakovinou. Prognóza detských pacientov sa dramaticky zlepšila aj vďaka pokrokom v podpornej liečbe. Cieľom tohto článku je opísať najčastejšie úvodné náhle stavy v detskej onkológii a priblížiť princípy ich prevencie a liečby. Teoretický opis iniciálnych náhlych stavov je doplnený praktickými ukážkami kazuistík našich pacientov aktuálne liečených a dispenzarizovaných na Klinike detskej hematológie a onkológie v Bratislave.
Kľúčové slová: náhle stavy, detská onkológia, podporná liečba.

Emergencies in pediatric oncology
Fifty years ago only children with a „surgically curable“ cancer would have survive their disease. Now, over two-thirds of all children in high-income countries are expected to become long term survivors. The prognosis has also changed dramatically with the recent advance in supportive care. The aim of this article is to describe principles of prevention and treatment of the most common initial emergencies in pediatric oncology. Theoretical description is supplement with case reports of our patients currently treated and followed up at the Department of Paediatric Haematology and Oncology in Bratislava.
Key words: emergencies, pediatric oncology, supportive treatment.
RNDr. Katarína Hlinková
Laboratórium klinickej a molekulovej genetiky 2. detskej kliniky LF UK a DFNsP, Bratislava
Mgr. Michaela Čižmárová
Laboratórium klinickej a molekulovej genetiky 2. detskej kliniky LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Gabriela Nagyová
Ambulancia lekárskej genetiky 2. detskej kliniky LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Anna Hlavatá, PhD., MPH
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Dedičné poruchy metabolizmu purínov asociované s renálnym postihnutím
MUDr. Pavel Theiner, Ph.D.
Psychiatrická klinika FN a MU Brno
Obsedantně-kompulzivní porucha v dětství
MUDr. Marcela Dvořáková, Ph.D.
Endokrinologický ústav, Praha
Endokrinní orbitopatie u dětí
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Andrea Jovankovičová
Detská otorinolaryngologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Lucia Majáková
Detská otorinolaryngologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Ivona Klochanová
Detská otorinolaryngologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Samuel Kunzo
Detská otorinolaryngologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
doc. MUDr. Pavel Doležal, CSc., mim. prof.
Oddelenie otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku, Nemocnica sv. Michala, Bratislava
Zriedkavý prípad nazálnej obštrukcie u 13-mesačného dieťaťa – kazuistika
MUDr. Andrea Hladíková, Ph.D.
Oddělení lékařské genetiky FN Ostrava, Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě
MUDr. Eva Šilhánová
Oddělení lékařské genetiky FN Ostrava, Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě
MUDr. Jana Černá
Klinika dětského lékařství FN Ostrava
Mgr. Renata Taslerová, Ph.D.
IHOK Centrum molekulární biologie a genové terapie FN Brno
RNDr. Lenka Fajkusová, CSc.
IHOK Centrum molekulární biologie a genové terapie FN Brno
Případ rodiny s malým vzrůstem a „zkaženými” zuby
MUDr. Michal Kubina
2. detská klinika LF UK a DFNsP v Bratislave
MUDr. Dominika Tanušková
Transplantačná jednotka kostnej drene DFNsP v Bratislave
Mykoplazmová mukozitída a konjunktivitída
HISTORIA EST MAGISTRA VITAE
MUDr. László Kiss, CSc., dr. habil.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
Lekár a prírodovedec: Karol Brančík (1842 – 1915)
ORBIS PICTUS MEDICUS
Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Pediatrická klinika LF MU a FN Brno, Ambulance dětské nefrologie, Nemocnice Boskovice s.r.o.
MUDr. Alena Havlíčková
Ordinace PLDD, Brno
Zbrázděný jazyk – lingua scrotalis
PARAGRAF
Mgr. Zdenko Seneši
Advokátska kancelária ŠKODLER & PARTNERS, s. r. o., Bratislava
Týranie, zanedbávanie a zneužívanie maloletej osoby
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Marie Ryzí
Pediatrická klinika, oddělení kardiologie, LF MU a FN Brno
MUDr. Michal Ryzí
Klinika dětské neurologie, LF MU a FN Brno
MUDr. Pavel Vít
Pediatrická klinika, oddělení kardiologie, LF MU a FN Brno
MUDr. Miroslava Burešová
Pediatrická klinika, oddělení kardiologie, LF MU a FN Brno
MUDr. Stella Mazurová
Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN, Praha
Srdeční selhání jako první projev Barthova syndromu
MUDr. Kateřina Konopásková
Klinika dětské chirurgie FN Motol, Praha
MUDr. Alena Kokešová, Ph.D
Klinika dětské chirurgie FN Motol, Praha
MUDr. Dagmar Heroldová
Klinika dětské chirurgie FN Motol, Praha
MUDr. Mahulena Mojžíšová
Klinika dětské chirurgie FN Motol, Praha
doc. MUDr. Michal Rygl, Ph.D.
Klinika dětské chirurgie FN Motol, Praha
Gastroschíza, ne úplně jednoduchá diagnóza u novorozence
created by © zooom.sk s.r.o.