Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Eva Gibalová
Z kongresového kuloáru
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Jarmila Hornová, PhD.
1. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Ľubica Tichá, PhD.
1. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Viera Vršanská, CSc.
Detské kardiocentrum NÚSCH, Bratislava
MUDr. Daniela Sejnová, PhD.
Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a DFNsP, Bratislava
Hemangiómy v detskom veku
Doc. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.
Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a DFNsP, Bratislava
Náhle stavy v detskej onkológii
RNDr. Katarína Hlinková
Laboratórium klinickej a molekulovej genetiky 2. detskej kliniky LF UK a DFNsP, Bratislava
Mgr. Michaela Čižmárová
Laboratórium klinickej a molekulovej genetiky 2. detskej kliniky LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Gabriela Nagyová
Ambulancia lekárskej genetiky 2. detskej kliniky LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Anna Hlavatá, PhD., MPH
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Dedičné poruchy metabolizmu purínov asociované s renálnym postihnutím
MUDr. Pavel Theiner, Ph.D.
Psychiatrická klinika FN a MU Brno
Obsedantně-kompulzivní porucha v dětství
MUDr. Marcela Dvořáková, Ph.D.
Endokrinologický ústav, Praha
Endokrinní orbitopatie u dětí
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Andrea Jovankovičová
Detská otorinolaryngologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Lucia Majáková
Detská otorinolaryngologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Ivona Klochanová
Detská otorinolaryngologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Samuel Kunzo
Detská otorinolaryngologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
doc. MUDr. Pavel Doležal, CSc., mim. prof.
Oddelenie otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku, Nemocnica sv. Michala, Bratislava
Zriedkavý prípad nazálnej obštrukcie u 13-mesačného dieťaťa – kazuistika
Úvod: Meningokéla je zriedkavá vrodená anomália, ktorá je výsledkom herniácie meningeálnych obalov do nosovej dutiny cez defekt kosti bázy lebky. Kazuistika: 13-mesačné dieťa bolo odoslané na Detskú otorinolaryngologickú kliniku v Bratislave pre približne mesiac trvajúcu obštrukciu nosa, chrápanie a apnoické pauzy. Základným otorinolaryngologickým vyšetrením dieťaťa bol nájdený tumor ľavej strany nosovej dutiny nejasnej etiológie. U dieťaťa sme vykonali CT vyšetrenie nosa a prinosových dutín s kontrastom so záverom cystoidný útvar ľavej strany nosovej dutiny s deštrukciou kosti v mieste lamina cribrosa. Rádiológom bolo vyslovené podozrenie na meningoencefalokélu a odporučené MR vyšetrenie mozgu s kontrastnou látkou, ktoré potvrdilo nazálnu meningokélu vľavo. Dieťa podstúpilo operačné riešenie transnazálnym endoskopickým prístupom. Diskusia: Moderné zobrazovacie metódy ako CT a MRI majú prvoradý význam v diagnostike nazálnej meningoencefalokély. Riešenie tejto anomálie je výlučne chirurgické. V súčasnosti najmodernejšiu techniku predstavujú transnazálne endoskopické prístupy, ktoré majú v porovnaní s kraniálnou kraniotómiou nižšiu morbiditu a menší výskyt komplikácií. Otázkou ostáva vek riešenia tejto anomálie, kde sa názor autorov rozchádza. Záver: Včasná diagnostika a liečba meningoencefalokély je veľmi dôležitá. Riešenie spočíva v chirurgickej liečbe, ktorá za posledné rokyzlepšením techniky, inštrumentária a zručností chirurgov zvýšila úspešnosť transnazálneho endoskopického prístupu. Cestou úspešného manažmentu tejto vrodenej anomálie je interdisciplinárny prístup.
Kľúčové slová: meningokéla, transnazálny endoskopický prístup, duraplastika, moderné zobrazovacie metódy.

Rare case of nasal obstruction in 13-month old child – case report
Introduction: Nasal meningocele, which is usually congenital, is a rare anomaly resulting from meningeal herniation into the nasal cavities through a bone defect in the skull base. Case report: An 13-months old boy was reffered with respiratory disturbance and nasal obstruction to Children Otorhinolaryngology Clinic in Bratislava. Examination showed a cyst-like grayish swelling filling the right nasal cavity imitates nasal polyp. CT scan showed opacity, of fluid like density, filling the right nasal fossa, in contact with a small bony defect in the right cribriform plate. Magnetic resonance ruled out herniated brain parenchyma and enabled diagnosis of meningocele. The patient was operated at the age of 13 months through a transnasal endoscopic approach. Disscussion: Modern imaging (CT scan and MRI) is of paramount importance in the preoperative evaluation of nasal meningocele. Endoscopic endonasal surgery is currently the treatment of choice. Conclusion: Steady progress in instrumentation, technique and skills will increase the feasibility of skull-base surgery using an endonasal approach in the pediatric population.
Key words: meningocele, endoscopic endonasal surgery, duraplasty, modern imaging.
MUDr. Andrea Hladíková, Ph.D.
Oddělení lékařské genetiky FN Ostrava, Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě
MUDr. Eva Šilhánová
Oddělení lékařské genetiky FN Ostrava, Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě
MUDr. Jana Černá
Klinika dětského lékařství FN Ostrava
Mgr. Renata Taslerová, Ph.D.
IHOK Centrum molekulární biologie a genové terapie FN Brno
RNDr. Lenka Fajkusová, CSc.
IHOK Centrum molekulární biologie a genové terapie FN Brno
Případ rodiny s malým vzrůstem a „zkaženými” zuby
MUDr. Michal Kubina
2. detská klinika LF UK a DFNsP v Bratislave
MUDr. Dominika Tanušková
Transplantačná jednotka kostnej drene DFNsP v Bratislave
Mykoplazmová mukozitída a konjunktivitída
HISTORIA EST MAGISTRA VITAE
MUDr. László Kiss, CSc., dr. habil.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
Lekár a prírodovedec: Karol Brančík (1842 – 1915)
ORBIS PICTUS MEDICUS
Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Pediatrická klinika LF MU a FN Brno, Ambulance dětské nefrologie, Nemocnice Boskovice s.r.o.
MUDr. Alena Havlíčková
Ordinace PLDD, Brno
Zbrázděný jazyk – lingua scrotalis
PARAGRAF
Mgr. Zdenko Seneši
Advokátska kancelária ŠKODLER & PARTNERS, s. r. o., Bratislava
Týranie, zanedbávanie a zneužívanie maloletej osoby
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Marie Ryzí
Pediatrická klinika, oddělení kardiologie, LF MU a FN Brno
MUDr. Michal Ryzí
Klinika dětské neurologie, LF MU a FN Brno
MUDr. Pavel Vít
Pediatrická klinika, oddělení kardiologie, LF MU a FN Brno
MUDr. Miroslava Burešová
Pediatrická klinika, oddělení kardiologie, LF MU a FN Brno
MUDr. Stella Mazurová
Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN, Praha
Srdeční selhání jako první projev Barthova syndromu
MUDr. Kateřina Konopásková
Klinika dětské chirurgie FN Motol, Praha
MUDr. Alena Kokešová, Ph.D
Klinika dětské chirurgie FN Motol, Praha
MUDr. Dagmar Heroldová
Klinika dětské chirurgie FN Motol, Praha
MUDr. Mahulena Mojžíšová
Klinika dětské chirurgie FN Motol, Praha
doc. MUDr. Michal Rygl, Ph.D.
Klinika dětské chirurgie FN Motol, Praha
Gastroschíza, ne úplně jednoduchá diagnóza u novorozence
created by © zooom.sk s.r.o.