Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
Potrebujeme tranzitné ambulancie aj na Slovensku?
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Katarína Brennerová
1. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
1. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Diferenciálna diagnostika nefrolitiázy u detí
MUDr. Peter Repko
1. detská klinika LF UK a DFNsP – Detské diabetologické centrum SR, Bratislava
MUDr. Ľubomír Barák, CSc.
1. detská klinika LF UK a DFNsP – Detské diabetologické centrum SR, Bratislava
doc. MUDr. Peter Čižnár, CSc.
1. detská klinika LF UK a DFNsP – Detské diabetologické centrum SR, Bratislava
prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
1. detská klinika LF UK a DFNsP – Detské diabetologické centrum SR, Bratislava
Liečba inzulínovou pumpou u detí s diabetes mellitus 1. typu
Cieľom liečby diabetes mellitus 1. typu je dosiahnutie tesnej glykemickej kontroly v snahe predísť chronickým komplikáciám. Medikamentózna liečba spočíva v substitúcii inzulínu intenzifikovaným inzulínovým režimom a je doplnená o diétny režim, pravidelnú fyzickú aktivitu a selfmonitoring glykémií. Intenzifikovaná inzulínová terapia zahŕňa liečbu pomocou viacerých injekcií inzulínu denne alebo pomocou inzulínovej pumpy. Randomizované kontrolované štúdie a metaanalýzy potvrdili vyššiu efektivitu liečby pomocou inzulínovej pumpy v porovnaní s použitím viacerých injekcií inzulínu denne u dospelých aj detských pacientov. Vyššiu efektivitu dosahuje inzulínová pumpa v zlepšení metabolickej kompenzácie diabetu, znížení výskytu hypoglykémií a znížení glykemickej variability. Dôležité je aj signifikantné zvýšenie kvality života pacientov, ktorí sú liečení touto metódou. V predkladanom článku sumarizujeme základné charakteristiky súčasných možností liečby pomocou inzulínovej pumpy u detských pacientov s diabetom 1. typu, jej prepojenie s glukózovým senzorom a možné budúce smerovanie tejto liečebnej modality.
Kľúčové slová: inzulínová pumpa, CSII, CGMS, closed-loop

Insulin pump treatment in children with type 1 diabetes mellitus
The goal of the treatment of type 1 diabetes mellitus is to achieve tight glycemic control in order to prevent chronic complications. Basis of such therapy is supplementation of deficit insulin, augmented by specific diet regimen, regular physical activity and selfmonitoring of blood glucose levels. Intensive insulin therapy includes either multiple daily inuslin injections or insulin pump usage. Randomised controlled studies and meta-analyses have evaluated insulin pump therapy as more effective compared to use of multiple daily insulin injections in both adults and children. High effectivity is reached by better metabolic control of diabetes and reduction of both hypoglycemia events and glycemic variability as well as by better quality of life. We summarize basic characteristics of recent options of insulin pump therapy, its opportunity to be connected with glucose sensor as well as the future course of this treatment in children with type 1 diabetes mellitus.
Key words: insulin pump, CSII, CGMS, closed-loop
MUDr. Irena Aldhoon Hainerová, Ph.D.
Klinika dětí a dorostu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. lékařská fakulta UK, Praha
RNDr. Hana Zamrazilová, Ph.D.
Centrum pro diagnostiku a léčbu obezity, Endokrinologický ústav, Praha
Zdravotní a psychosociální komplikace obezity u dětí a dospívajících
MUDr. Karolína Baumgartnerová
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MDDr. Michal Korenačka
Oradent, s. r. o., Zubná ambulancia, Bratislava
doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD.
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Infekcia vírusom herpes simplex v detskom veku
MUDr. Helena Michalíková
Mediconet s. r. o.
Kontaktní alergie v dětství a v dospívání
MUDr. Gonzalo Ramos Rivera
Klinika detskej neurológie DFNsP a LF UK, Bratislava
Epileptické encefalopatie
MUDr. Zora Brucháčová, MBA, PhD.
Ministerstvo vnútra SR, Bratislava, Lekárska fakulta SZU, Bratislava
Migrácia a zdravie verejnosti v Slovenskej republike
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
Prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Iveta Čierna, PhD.
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Mgr. Tamara Starnovská
Thomayerova nemocnice, Praha
Mgr. Marie Hladíková
2. LF UK, Ústav lékařské informatiky, Praha
Stravovacie návyky dojčiacich žien – výsledky dotazníkového prieskumu
HISTORIA EST MAGISTRA VITAE
MUDr. László Kiss, CSc., dr. habil.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
Prešporský kandidát na funkciu protomedika Uhorska: Pavol Kolbány (1758 − 1816)
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Andrea Hladíková, Ph.D.
Oddělení lékařské genetiky FN Ostrava
RNDr. Alfons Balcar
Oddělení lékařské genetiky FN Ostrava
Mgr. Dita Černá
Oddělení lékařské genetiky FN Ostrava
Přínos moderní genetiky pro pediatrickou praxi
created by © zooom.sk s.r.o.