Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Je nám to ľúto, ale raňajky nemajú magickú silu
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Martina Paulinyová, PhD.
Klinika detskej psychiatrie LF UK a DFNsP v Bratislave
MUDr. Zuzana Matzová, PhD.
Klinika detskej psychiatrie LF UK a DFNsP v Bratislave
Poruchy príjmu potravy, úskalia diagnostiky a liečby
Poruchy príjmu potravy (PPP) patria medzi najzávažnejšie psychické ochorenia detského veku. Výskyt ochorenia sa pohybuje od 0,3 – 3 %. Odborníci sa zhodujú na multifaktoriálnej etiopatogenéze, výskum sa venuje skôr štúdiu rizikových faktorov vzniku ochorenia. Medzinárodná klasifikácia chorôb definuje dve základné poruchy príjmu potravy – mentálnu anorexiu (AN) a mentálnu bulímiu (BN) a ich atypické formy. Diagnostika mentálnej anorexie a bulímie u detí sa odlišuje od diagnostiky ochorenia v dospelom veku. Obe formy ochorenia sú často sprevádzané komorbídnymi psychickými poruchami, najčastejšie sú poruchy nálady. Novšie výskumy prinášajú dôkazy o výskyte kognitívnych deficitov u pacientov s PPP. Závažné riziko predstavujú aj somatické následky na zdravotnom stave dieťaťa. Liečba musí byť komplexná. Musí klásť rovnako dôraz na znovuobnovenie ideálnej hmotnosti, uzdravenie zo somatických následkov poruchy, ako aj na obnovu stravovacích návykov, postojov k stravovaniu, k hmotnosti a k vzhľadu.
Kľúčové slová: mentálna anorexia, mentálna bulímia, alexitýmia, kognitívne deficity, komplexná liečba

Eating disorders, the pitfalls of the diagnostics and treatment
Eating disorders belong to the most serious mental illness in children. The disease incidence is between 0.3-3%. Experts agree on the multifactorial etiopathology, more research is devoted to the study of risk factors for the development of the disease. International Classification of Diseases defines two basic eating disorders: Anorexia nervosa (AN) and Bulimia nervosa (BN) and its atypical forms. Diagnostics of anorexia and bulimia in children is different from the diagnostics of the disease in adult life. Both forms of the disease are often associated with comorbid psychiatric disorders, most frequent is a mood disorder. Recent studies provide the evidence of the occurrence of cognitive deficits. There is also serious risk of somatic consequences on the health of the child. Treatment must be complex. There must be given an equal importance to the re-establishment of the ideal weight, to the recovery from the effects of somatic disorders and to the restoration of eating habits, attitudes to nutrition, to weight and to the appearance.
Key words: anorexia nervosa, bulimia nervosa, alexithymia, cognitive deficits, complex treatment
MUDr. Rastislav Sysák, PhD.
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
doc. MUDr. Peter Štencl, CSc.
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
MUDr. Marta Cvejkušová
Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Zvolen
MUDr. Sylvia Redechová
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
MUDr. Gabriela Šustová
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
MUDr. Monika Dugátová
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
MUDr. Ľubica Hammerová, PhD.
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
Poruchy menštruačného cyklu u dievčat v adolescencii
MUDr. Katalin Štěrbová
Centrum pro poruchy spánku u dětí, Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Praha
Abnormální události v noci u dětí
doc. RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D.
Fakulta vojenského zdravotnictví, Katedra epidemiologie, Hradec Králové
MUDr. Petr Prášil, Ph.D.
Klinika infekčních nemocí Karlova univerzita, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice, Hradec Králové
doc. MUDr. Miloslav Salavec, Ph.D.
Klinika nemocí kožních, Karlova univerzita, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice, Hradec Králové
prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D.
Fakulta vojenského zdravotnictví, Katedra epidemiologie, Hradec Králové
Vybrané virové a bakteriální perinatálně přenosné infekce – pohlavní infekce
Doc. MUDr. Ivan Novák, CSc.
Pediatrická klinika 1. LF UK a IPVZ, Thomayerova nemocnice, Praha, Ordinace PLDD, Kostelec u Křížků
Život ohrožující infekční onemocnění v primární pediatrické péči
Doc. MUDr. Jiřina Chládková, Ph.D.
Dětská klinika, LF UK a FN Hradec Králové
Chronický kašel u dětí
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Katarína Juríčková
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Gabriela Hrčková
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Zuzana Kuková
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Anna Hlavatá, PhD., MPH
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Deficit vitamínu B12
MUDr. Jana Haberlová, Ph.D.
MRC Centre for Neuromuscular Diseases, Institute of Genetic Medicine, Newcastle upon Tyne, UK, Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Zuzana Libá, Ph.D.
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Martin Kynčl
Klinika zobrazovacích metod FN Motol, Praha
prof. MUDr. Pavel Seeman
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Praha
Hypotonický kojenec s abnormitou kůže – kazuistika šestiletého chlapce s diagnózou kongenitální svalové dystrofie typ Ullrich
MUDr. Sabina Kaprálová
Dětská klinika FN a LF UP v Olomouci
MUDr. Eva Klásková, Ph.D.
Dětská klinika FN a LF UP v Olomouci
prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.
Dětská klinika FN a LF UP v Olomouci
MUDr. Petr Kamínek, Ph.D.
Ortopedická klinika FN a LF UP v Olomouci
Pneumokokový zánět kyčle u očkovaného kojence
HISTORIA EST MAGISTRA VITAE
MUDr. László Kiss, CSc., dr. habil.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
Nebol len lekárom – algológ dr. Jozef Pantoček (1846 – 1916)
ORBIS PICTUS MEDICUS
Prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.
Dětská klinika LF UP a FN v Olomouci
Striae distensae – minoritní diagnostické kritérium Marfanova syndromu
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Petra Matalová, Ph.D.
Ústav farmakologie LF UP a FN Olomouc
PharmDr. Jaroslav Matal, Ph.D.
Lékárna FN Olomouc
Specifika farmakokinetiky v dětském věku (absorpce, distribuce a exkrece)
created by © zooom.sk s.r.o.