Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Ján Šuba, MPH
Problémy slovenskej pedopsychiatrie
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Kristína Klučková
Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a DFNsP Bratislava
MUDr. Miroslava Makohusová
Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a DFNsP Bratislava
MUDr. Karin Baníková
Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a DFNsP Bratislava
doc. MUDr. Emília Kaiserová, CSc.
Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a DFNsP Bratislava
MUDr. Henrieta Šidlová , PhD.
Cytopathos, spol. s. r. o., Bratislava
prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD.
Detská ortopedická klinika LF UK a DFNsP Bratislava
doc. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.
Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a DFNsP Bratislava
Malígne nádory kostí u detí
MUDr. Martin Matejka, PhD.
Medma, spol. s.r.o., Dunajská Lužná
MUDr. Jana Malinová
Lekárska fakulta UK, Bratislava
MVDr. Ladislav Čižmárik
Bratislava
Ovomukoidy a ovoinhibítory v liečbe alergických chorôb
Doc. MUDr. Vít Petrů, CSc.
Centrum alergologie a klinické imunologie, Nemocnice Na Homolce, Praha
Anafylaxe u dětí – praktické doporučení
Prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
Detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave
Vývoj liečby nefrotického syndrómu u detí
MUDr. Klára Martinásková, PhD.
Dermatovenerologické oddelenie FNsP J. A. Reimana, Prešov
Syfilis v detskom veku
Doc. RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D.
Fakulta vojenského zdravotnictví, Katedra epidemiologie, Hradec Králové
MUDr. Petr Prášil, Ph.D.
Klinika infekčních nemocí, Karlova univerzita, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice, Hradec Králové
doc. MUDr. Miloslav Salavec, Ph.D.
Klinika nemocí kožních, Karlova univerzita, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice, Hradec Králové
prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D.
Fakulta vojenského zdravotnictví, Katedra epidemiologie, Hradec Králové
Vybrané virové a bakteriální perinatálně přenosné infekce – 3. část: Toxoplazmóza
Mgr. MUDr. Eva Rozsívalová
Psychiatrická léčebna Šternberk
Sebepoškozování v dětství a dospívání
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Simona Čičová
Klinika pediatrie a neonatológie, Fakultná nemocnica Trenčín
MUDr. Pavol Šimurka, PhD.
Klinika pediatrie a neonatológie, Fakultná nemocnica Trenčín
MUDr. Erika Oríšková
Klinika pediatrie a neonatológie, Fakultná nemocnica Trenčín
MUDr. Mária Bačinská
Klinika pediatrie a neonatológie, Fakultná nemocnica Trenčín
Novorodenec s vrodenou vaskulárnou anomáliou kože – kazuistika dieťaťa s diagnózou cutis marmorata teleangiectatica congenita
PýTATE SA, ODPOVEDÁME
Doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.
Novorodenecká klinika M. Rusnáka LF SZU a UNB, Bratislava
Prevencia hemoragickej choroby novorodenca – aký je odporúčaný postup pri podávaní vitamínu K?
INFORMÁCIE & KOMENTÁRE
Zo zahraničnej literatúry
HISTORIA EST MAGISTRA VITAE
MUDr. László Kiss, CSc., dr. habil.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
Boli sme medzi prvými – 150 rokov Listerovej antisepsy
ORBIS PICTUS MEDICUS
Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Pediatrická klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Dana Dostálková
Pediatrická klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Lenka Mičínová Sáblíková
Ordinace PLDD, Bystřice nad Perštejnem
MUDr. Magdalena Rohanová
Pediatrická klinika LF MU a FN Brno
Novorozenec – nález fyziologický a nález abnormální
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
RNDr. Helena Nejezchlebová, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta MU Brno, Ústav experimentální biologie, Brno
Bc. Kristína Bečárová
Přírodovědecká fakulta MU Brno, Ústav experimentální biologie, Brno
doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta MU Brno, Ústav experimentální biologie, Brno
Klíšťata a rizika přenosu nákaz z matky na plod a dítě
created by © zooom.sk s.r.o.