Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Mgr. Katarína Pospíšilová
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Jaroslava Orosová
Klinika detskej pneumológie a ftizeológie LF SZU a Univerzitná nemocnica Bratislava
MUDr. Zuzana Maršáleková
Klinika detskej pneumológie a ftizeológie LF SZU a Univerzitná nemocnica Bratislava
Hemoptýza u detí
MUDr. Zuzana Nevoralová, Ph.D.
Dermatovenerologické oddělení, Nemocnice Jihlava, p. o.
Atopický ekzém – teorie i praktické rady
Atopický ekzém je velmi časté onemocnění. Nejčastěji se vyskytuje u kojenců a malých dětí. V článku jsou popsány epidemiologie, etiopatogeneze, klinický obraz a léčba atopické dermatitidy. Je zdůrazněno, že ani nejúčinnější léky nedokáží odstranit vrozený sklon k nemoci, který přetrvává celý život. Je však možné při pečlivém dodržování preventivních a léčebných opatření odhojit příznaky onemocnění a tím dostat průběh ekzému pod kontrolu. K dlouhodobému zvládání atopické dermatitidy patří tedy prevence včetně režimových opatření, pravidelná a individualizovaná péče o kůži a dobrá spolupráce mezi pacientem a jeho lékařem. Zásadním předpokladem úspěšnosti terapie je podrobná edukace pacienta, respektive celé jeho rodiny. Velmi důležitá je mezioborová spolupráce obvodního lékaře, dermatologa, alergologa, klinického imunologa a dle potřeby i psychologa a pedagoga. V závěru článku jsou popsány odpovědi na nejčastější dotazy rodičů stran atopické dermatitidy.
Kľúčové slová: atopický ekzém, léčba, provokující faktory, nejčastější dotazy

Atopic dermatitis – theory and practical guidelines
Atopic dermatitis is a very common disease. Most commonly it affects sucklings and young children. In the article, epidemiology, ethiopathogenesis, clinical picture and treatment of atopic dermatitis are described. It is put the stress on the fact, that even the most effective medicines cannot eliminate a hereditary disposition to the disease because this lasts for the whole life. However, it is possible by a careful observation of preventive and therapeutic arrangements to heal disease signs and so to get eczema´s course under control. The far-reaching management of atopic dermatitis is based on the prevention methods, regular individualized care of the patient’s skin and good compliance between a doctor and a patient. The basic premise of successfull therapy is a detailed education of a patient and his family. A cooperation between practician, dermatovenereologist, allergologist, clinical immunologist and sometimes also psychologist and pedagogue is necessary. In the article most common parents´questions concerning atopic dermatitis are answered.
Key words: atopic dermatitis, therapy, aggravating factors, most common questions
MUDr. Jana Zímová
Kožní oddělení, Fakultní nemocnice Ostrava
Mgr. et Mgr. Pavlína Zímová
Ústav sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví, Masarykova Univerzita, Lékařská fakulta, Brno, Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví, Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, Ostrava
Svrab u dětí
PhDr. Zuzana Hradečná
Klinika detskej psychiatrie LF UK a DFNsP, Bratislava
Mgr. Petra Belešová
Klinika detskej psychiatrie LF UK a DFNsP, Bratislava
Špecifiká komunikácie s detským pacientom
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Andrea Jovankovičová, PhD.
Detská otorinolaryngologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Ivona Klochanová
Detská otorinolaryngologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Miroslav Ondriska
Rádiologické oddelenie DFNsP, Bratislava
Stridor u dieťaťa z pohľadu otorinolaryngológa
MUDr. Štefan Dobrovič
Klinika ORL a CHHaK FN Ružomberok
MUDr. Marián Sičák, PhD.
Klinika ORL a CHHaK FN Ružomberok
Endoskopická adenoidektómia u detí s chronickou sekretorickou otitídou
MUDr. Oleksandr Dobrovanov
III. Detská klinika SZU, Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec, n. o.
prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
III. Detská klinika SZU, Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec, n. o., II. Detská klinika SZU, DFNsP, Banská Bystrica
Intoxikácia oxidom uhoľnatým a jej možné komplikácie – kazuistika
MUDr. Josef Grym
Pediatrické oddělení nemocnice SZZ Krnov
MUDr. Michaela Floderová
Pediatrické oddělení nemocnice SZZ Krnov
MUDr. Veronika Halašková
Pediatrické oddělení nemocnice SZZ Krnov
MUDr. Jana Zientková
Pediatrické oddělení nemocnice SZZ Krnov
MUDr. Marie Žaloudíková
Pediatrické oddělení nemocnice SZZ Krnov
Méně obvyklé úrazy a otravy u dětí – kazuistiky
HISTORIA EST MAGISTRA VITAE
MUDr. László Kiss, CSc., dr. habil.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
Z Moravy cez Nitru do Pešti: Leopold Windisch
ORBIS PICTUS MEDICUS
Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Pediatrická klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Jan Papež
Pediatrická klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Dana Dostálková
Pediatrická klinika LF MU a FN Brno
Zpěněná moč
NEKROLÓG
MUDr. Anna Hlavatá, PhD., MPH
MUDr. Tomáš Dallos, PhD.
Rozlúčka s profesorom MUDr. Lászlóom Kovácsom, DrSc., MPH (1950 – 2017)
MUDr. László Kiss, CSc., dr. habil.
Čo pre mňa a pre slovenskú mediko-historiografiu znamená pán profesor László Kovács?
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Martina Kubicová
Dětské oddělení, Městská nemocnice Ostrava – Fifejdy
Pohlavně přenosné nemoci u dospívajících
created by © zooom.sk s.r.o.