Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
Antimikrobiálna rezistencia – strašiak súčasnej medicíny
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Simona Mičietová
Klinika detskej pneumológie a ftizeológie LF SZU a DFNsP Bratislava
MUDr. Jaroslava Orosová
Klinika detskej pneumológie a ftizeológie LF SZU a DFNsP Bratislava
doc. MUDr. Vladimír Pohanka, PhD., FCCP, MPH
Klinika detskej pneumológie a ftizeológie LF SZU a DFNsP Bratislava
Dlhodobá domáca oxygenoterapia u detí s bronchopulmonálnou dyspláziou
MUDr. Peter Koppal
Neurochirurgická klinika SZU a FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Ján Šulaj, PhD.
Neurochirurgická klinika SZU a FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
prof. MUDr. Miroslav Galanda, CSc.
Neurochirurgická klinika SZU a FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Jana Nikolinyová
Neonatologická klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Chirurgická liečba intrakraniálneho krvácania novorodencov
MUDr. Zuzana Matzová, PhD.
Klinika detskej psychiatrie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava
MUDr. Anna Surovcová
Klinika detskej psychiatrie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava
MUDr. Jana Trebatická, PhD.
Klinika detskej psychiatrie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava
Závislosť od internetu u detí a adolescentov
MUDr. Martin Liška, Ph.D.
Ústav imunologie a alergologie FN Plzeň, Člen Pracovní skupiny pro lékovou alergii ČSAKI
Nejčastější lékové alergie u dětí
Prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D.
Dětská klinika FN a LF UP Olomouc
Současné možnosti léčby kašle u dětí
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Mária Homolová
Detská otorinolaryngologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Andrea Jovankovičová, PhD.
Detská otorinolaryngologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Irina Šebová, CSc., MPH
Detská otorinolaryngologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Aspirácia perforovaného uzáveru pera
HISTORIA EST MAGISTRA VITAE
MUDr. László Kiss, CSc., dr. habil.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
Prvý prípad drakunkulózy v Uhorsku – kazuistika G. Lánga
ORBIS PICTUS MEDICUS
Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Pediatrická klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Tereza Pinkasová
Pediatrická klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Jakub Pecl
Pediatrická klinika LF MU a FN Brno
Necrobiosis lipoidica
ODBORNÉ PODUJATIA
Doc. MUDr. Vladimír Bzdúch, CSc.
Detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Pracovná konferencia Detskej kliniky LF UK a DFNsP, Bratislava, 12. – 13. október 2017
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Eva Krejčí
Katedra přírodních věd v kinantropologii, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého Olomouc, Česká hiporehabilitační společnost
prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr.
Katedra přírodních věd v kinantropologii, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého Olomouc
Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D.
Katedra přírodních věd v kinantropologii, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého Olomouc
Vliv hipoterapie na psychické a motorické funkce u dětí a mladistvých s DMO
ABSTRAKTY
Abstrakty prednášok na podujatie: 3. kramárenský deň klinického výskumu „Medicína detského veku – veda a prax“
created by © zooom.sk s.r.o.