Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Mária Jasenková
Plamienok, n. o., Bratislava
Detská paliatívna liečba – pomoc deťom, ktorých život je krátky a vzácny
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
Mgr. Lucia Kralovičová
Centrum smútkovej terapie PLAMIENOK, n. o., Bratislava
Hana Kolibiarová, MSW
Centrum smútkovej terapie PLAMIENOK, n. o., Bratislava
MUDr. Mária Jasenková
Centrum smútkovej terapie PLAMIENOK, n. o., Bratislava
Viac života, menej bolesti. Ako pomôcť rodičom, ktorí vedia, že prežijú svoje dieťa (praktické rady pre lekárov)
MUDr. Gonzalo Alonso Ramos Rivera
Klinika detskej neurológie LF UK a NÚDCH Bratislava
MUDr. Zlatica Pavlovičová
Rádiologické oddelenie NÚDCH Bratislava
MUDr. Miriam Kolníková, PhD.
Klinika detskej neurológie LF UK a NÚDCH Bratislava
Bolesti chrbta u detí
MUDr. Zuzana Kardošová, PhD.
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a NÚDCH Bratislava
doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD.
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a NÚDCH Bratislava
MUDr. Zuzana Velická, CSc.
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a NÚDCH Bratislava
Benígne prechodné dermatózy u novorodencov
Novorodenecké obdobie zahŕňa prvých 28 dní po narodení. Je to obdobie adaptácie, v ktorom sú kožné prejavy časté a ich závažnosť môže varírovať od benígnych, tranzitórnych ochorení až po život ohrozujúce stavy. Článok prináša prehľad najčastejších prechodných benígnych kožných lézií v novorodeneckom veku, so zameraním sa na klinický obraz a diferenciálnu diagnostiku. Dôležité je ich správne včas rozpoznať, aby sme predišli nadbytočnému zaťažovaniu novorodenca diagnostickými, prípadne aj terapeutickými postupmi.
Kľúčové slová: tranzitórne dermatózy, benígne dermatózy, novorodenec, papulo-pustulózny výsev, farebné zmeny kože novorodenca

Benign transient cutaneous lesions in newborns
The neonatal period comprises the first 28 days of extrauterine life. It is a period of adaptation, where the skin changes are frequent and severity of them can vary from benign, transient diseases to life-threatening conditions. This article brings a review of most common transient benign cutaneous lesions in the neonatal age, focused on clinical presentation and differential diagnosis. It is important to recognize them correctly and early to avoid excessive loading of newborn with diagnostic, eventually therapeutic pocedures.
Key words: transient dermatoses, benign dermatoses, newborn, papulo-pustular eruption, skin color changes in the neonate
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Ondrej Kysel
PLAMIENOK, n. o., Bratislava
MUDr. Mária Jasenková
PLAMIENOK, n. o., Bratislava
Detská paliatívna starostlivosť na Slovensku
Doc. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.
Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH Bratislava
MUDr. Eva Bubanská, PhD.
Klinika pediatrickej onkológie a hematológie SZU, Banská Bystrica
MUDr. Annamária Špotová
Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH Bratislava
MUDr. Martina Mikesková
Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH Bratislava
MUDr. Stanislava Hederová
Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH Bratislava
MUDr. Andrea Hrašková
Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH Bratislava
prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.
Ústav patologickej anatómie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Martin
Cielená liečba závažnej multisystémovej histiocytózy z Langerhansových buniek
MUDr. Jaroslava Orosová
Klinika detskej pneumológie a ftizeológie LF SZU a NÚDCH Bratislava
MUDr. Peter Talarčík
Cytopathos, s. r. o., Bratislava
MUDr. Miloš Kuriačka
Klinika detskej pneumológie a ftizeológie LF SZU a NÚDCH Bratislava
MUDr. František Strmiska, PhD.
Klinika detskej pneumológie a ftizeológie LF SZU a NÚDCH Bratislava
MUDr. Jaromír Krbaťa
Rádiologické oddelenie NÚDCH Bratislava
MUDr. Pavol Omaník, PhD.
Klinika detskej chirurgie LF UK a NÚDCH Bratislava
doc. MUDr. Vladimír Pohanka, PhD., MPH, FCCP
Klinika detskej pneumológie a ftizeológie LF SZU a NÚDCH Bratislava
Zriedkavé chronické pľúcne ochorenie u 17-ročného pacienta – kazuistika
ŠTANDARDNÉ POSTUPY
MUDr. Daša Mikušíková
Detská klinika LF UK a NÚDCH Bratislava
Farmakologická liečba horúčky – štandardný postup
HISTORIA EST MAGISTRA VITAE
MUDr. László Kiss, CSc., dr. habil.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
Lekárska dynastia Lenhossékovcov
ENCYKLOPÉDIA ZRIEDKAVýCH CHORÔB
RNDr. Katarína Skalická, PhD.
Laboratórium klinickej a molekulovej genetiky, Detská klinika LF UK a NÚDCH Bratislava
Primárna ciliárna dyskinéza
FARMAKOLOGICKÉ OKIENKO
MUDr. Tomáš Dallos, PhD.
Reumatologická ambulancia, Detská klinika LF UK a NÚDCH Bratislava
Metotrexát – čo potrebuje vedieť pediater?
ORBIS PICTUS MEDICUS
Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Pediatrická klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Barbora Špičáková
Dětské oddělení, Nemocnice Boskovice s.r.o.
Bohnovy noduly
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
Prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.
Dětská klinika LF UP a FN v Olomouci
MUDr. Kamila Michálková
Radiologická klinika LF UP a FN v Olomouci
Klinická variabilita spolknutých cizích těles v dětském věku
created by © zooom.sk s.r.o.