Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Anna Hlavatá, PhD., MPH
Detská klinika LF UK a NÚDCH Bratislava
Neurofibromatóza 1. typu, zriedkavé ochorenie časté v klinickej praxi
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Zuzana Novaresio
Detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národného ústavu detských chorôb, Bratislava
MUDr. Anna Hlavatá PhD., MPH
Detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národného ústavu detských chorôb, Bratislava
Diferenciálna diagnostika café-au-lait makúl
MUDr. Irina Šebová, CSc., MPH
Detská otorinolaryngologická klinika LF UK a NÚDCH Bratislava
MUDr. Lenka Langová
Detská otorinolaryngologická klinika LF UK a NÚDCH Bratislava
MUDr. Martin Čverha
Detská otorinolaryngologická klinika LF UK a NÚDCH Bratislava
Diagnostika sluchu novorodencov a malých detí – I. časť: Skríningové vyšetrenia sluchu u novorodencov a detí v predškolskom a školskom veku v Slovenskej republike
V Slovenskej republike je od roku 2006 povinný celoplošný skríning sluchu novorodencov (ďalej CSSN) na základe Odborného usmernenia pre včasnú diagnostiku poruchy sluchu u novorodencov a detí Ministerstva zdravotníctva SR číslo 25940-7/2005-OZS. Tento materiál nadväzuje na aktivity SZO, ktorá sa už od roku 1955 usiluje o vypracovanie národných programov pre skoré odhalenie poruchy sluchu novorodencov, detí ako aj dospelých v sieti primárnej starostlivosti. V roku 1998 bol v Miláne prijatý dokument o Európskom konsenze o novorodeneckom skríningu sluchu. V roku 2012 bol vo Varšave prijatý dokument o Európskom konsenze o skríningu sluchu v pred-školskom a školskom veku. V SR sa CSSN vykonáva na neonatologických oddeleniach pomocou tranzientných otoakustických emisií. Do Národného registra detí s poruchou sluchu, ktorý je na Detskej otorinolaryngologickej klinike LF UK a NÚDCH v Bratislave, posiela údaje o vykonanom skríningu len 2/3 neonatologických oddelení. V zmysle odporúčania hlavného odborníka MZ SR pre otorinolaryngológiu sa majú deti s podozrením na poruchu sluchu dovyšetrovať na šiestich určených vyšších ORL pracoviskách, zodpovedných za ďalšiu diagnostiku a liečbu potvrdenej poruchy sluchu u detí. Hlásenky z týchto pracovísk do registra sú zriedkavé, čím sa znižuje kvalitatívny výstup CSSN a veľa detí sa v systéme stráca. Hlavný odborník MZ SR a predsedníčka audiologickej sekcie v roku 2016 vydali odporúčanie pre skríning detí v predškolskom a školskom veku v SR, týka sa odosielania detí vo veku 5 − 6 rokov rajónnym pediatrom rajónnemu ORL lekárovi. Tento dokument je právne nezáväzný. Očakávame nápravu situácie na základe vypracovania aktualizovaných národných diagnostických a liečebných postupov.
Kľúčové slová: skríning sluchu, novorodenci, predškolský a školský vek, Slovenská republika

Diagnostics of hearing of newborns and children − Part I: Hearing screening in newborns and pre-school and school-age children in the Slovak Republic
In the Slovak Republic a universal neonatal hearing screening has been obligatory since 2006 (short UNHS) based on the Professional guideline for early diagnostics of neonatal and children hearing problems by the Ministry of Health of the Slovak Republic No. 25940-7/2005-OZS. This material follows the activities of the World Health Organization striving from 1955 for elaboration of national programmes for early detection of hearing problems in newborn children, children, as well as adults in the network of primary care. In 1998 the European Consensus Statement on Neonatal Hearing Screening was adopted in Milan. In 2011 a document entitled the European Consensus on Hearing Screening in pre-school and school-age children was approved in Warsaw. In the Slovak Republic the UNHS is carried out in neonatal departments through transient otoacoustic emissions. Thus obtained screening results are sent only by 2/3 of neonatal departments into the national register of children with impaired hearing run by the Paediatric ENT Department of the Medical Faculty of Comenius University and the National Institute of Children’s Diseases in Bratislava. As recommended by the chief expert of the Ministry of Health of the Slovak Republic for otorhinolaryngology the children suspected of hearing problems should be examined in six specialized ENT departments responsible for further diagnostics and treatment of the confirmed hearing impairment in children. The feedback from these departments into the register is rare, thus the qualitative output of the UNHS is incomplete and many children seem to be lost in the system. The chief expert of the Ministry of Health of the Slovak Republic and the chairwoman of the audiological section issued a recommendation for pre-school and school-age children in the Slovak Republic in 2016, which includes sending the children at the age of 5-6 years by the competent pediatrist to the competent ENT specialist. This document is legally non-binding. We are expecting some improvement in the situation in connection with updated national diagnostic and treatment procedures.
Key words: hearing screening, newborns, pre-school and school-age, Slovak Republic
MUDr. Pavol Omaník, PhD.
Klinika detskej chirurgie LF UK a NÚDCH Bratislava
RNDr. Natália Schlanková
Klinika detskej chirurgie LF UK a NÚDCH Bratislava
MUDr. Igor Béder, PhD.
Klinika detskej chirurgie LF UK a NÚDCH Bratislava
MUDr. Michal Kabát, PhD.
Klinika detskej chirurgie LF UK a NÚDCH Bratislava
doc. MUDr. Ján Trnka, CSc.
Klinika detskej chirurgie LF UK a NÚDCH Bratislava
Deformity prednej hrudnej steny u detí
Doc. MUDr. Libuše Stárková, CSc.
Psychomed s. r. o. a PK FN Olomouc
ADHD ve světle současné psychiatrie a klinické praxe
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
Doc. MUDr. Tibor Danilla, CSc.
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a NÚDCH Bratislava
Svrab je stále aktuálny
MUDr. Irina Šebová, CSc., MPH
Detská otorinolaryngologická klinika LF UK a NÚDCH Bratislava
Submentálny absces ako komplikácia neliečeného atopického ekzému
ŠTANDARDNÉ POSTUPY
MUDr. Oleksandr Dobrovanov, MBA
III. Detská klinika SZU, Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec, n. o., Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o., Bratislava
prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
III. Detská klinika SZU, Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec, n. o., II. Detská klinika SZU, DFNsP Banská Bystrica
doc. MUDr. Oľga Červeňová, CSc.
Detská klinika LF UK a NÚDCH Bratislava
Návrh štandardného protokolu sonografického skríningu obličiek u novorodencov a ďalšieho diagnostického a liečebného postupu
HISTORIA EST MAGISTRA VITAE
MUDr. László Kiss, CSc., dr. habil.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
Dvakrát pochovaný: Dr. Matej Bencúr alias Martin Kukučín (1860 − 1928)
ENCYKLOPÉDIA ZRIEDKAVýCH CHORÔB
MUDr. Gabriela Hrčková
Detská klinika LF UK a NÚDCH Bratislava
Syndróm renálnych cýst a diabetu
ORBIS PICTUS MEDICUS
Prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.
Dětská klinika LF UP a FN v Olomouci
Onychomadéza – pozdní komplikace nemoci ruka, noha a ústa
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Daniela Humhejová
EUC Klinika Ústí nad Labem s. r. o., Dětská klinika UJEP, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem o. z., Krajská zdravotní a. s.
Kožní nemoci u dětí a výběr povolání
created by © zooom.sk s.r.o.