Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Anna Hlavatá, PhD., MPH
Detská klinika LF UK a NÚDCH Bratislava
Neurofibromatóza 1. typu, zriedkavé ochorenie časté v klinickej praxi
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Zuzana Novaresio
Detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národného ústavu detských chorôb, Bratislava
MUDr. Anna Hlavatá PhD., MPH
Detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národného ústavu detských chorôb, Bratislava
Diferenciálna diagnostika café-au-lait makúl
MUDr. Irina Šebová, CSc., MPH
Detská otorinolaryngologická klinika LF UK a NÚDCH Bratislava
MUDr. Lenka Langová
Detská otorinolaryngologická klinika LF UK a NÚDCH Bratislava
MUDr. Martin Čverha
Detská otorinolaryngologická klinika LF UK a NÚDCH Bratislava
Diagnostika sluchu novorodencov a malých detí – I. časť: Skríningové vyšetrenia sluchu u novorodencov a detí v predškolskom a školskom veku v Slovenskej republike
MUDr. Pavol Omaník, PhD.
Klinika detskej chirurgie LF UK a NÚDCH Bratislava
RNDr. Natália Schlanková
Klinika detskej chirurgie LF UK a NÚDCH Bratislava
MUDr. Igor Béder, PhD.
Klinika detskej chirurgie LF UK a NÚDCH Bratislava
MUDr. Michal Kabát, PhD.
Klinika detskej chirurgie LF UK a NÚDCH Bratislava
doc. MUDr. Ján Trnka, CSc.
Klinika detskej chirurgie LF UK a NÚDCH Bratislava
Deformity prednej hrudnej steny u detí
Doc. MUDr. Libuše Stárková, CSc.
Psychomed s. r. o. a PK FN Olomouc
ADHD ve světle současné psychiatrie a klinické praxe
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
Doc. MUDr. Tibor Danilla, CSc.
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a NÚDCH Bratislava
Svrab je stále aktuálny
MUDr. Irina Šebová, CSc., MPH
Detská otorinolaryngologická klinika LF UK a NÚDCH Bratislava
Submentálny absces ako komplikácia neliečeného atopického ekzému
Autorka v článku opisuje kazuistiku 21-mesačného dievčatka s neliečeným atopickým ekzémom (ďalej AE), ktorého stav po neliečenom akútnom infekte dýchacích orgánov vyvrcholil vytvorením akútneho submentálneho abscesu. Zdravotné ťažkosti dieťaťa boli v rodine zámerne prehliadané predovšetkým matkou, ktorá vedome na základe vlastných chybných úvah ignorovala akékoľvek rady lekárov alebo blízkych príbuzných. Dieťa nebolo očkované, matka mu bez ohľadu na výsledky imunoalergologického vyšetrenia stanovila diétne obmedzenia. Matka nebola schopná rozpoznať ani naliehavosť akútneho stavu a do nemocnice sa dieťa dostalo na základe náhodného stretnutia matky s priateľkou, ORL lekárkou. Počas hospitalizácie diagnostikovaný a liečený aj dermorespiračný syndróm. Komplexná medikamentózna a chirurgická liečba prebehla úspešne s rýchlym a veľmi priaznivým efektom. Kultivačne zistená vo výtere z abscesu infekcia pyogénnym streptokokom a zlatým stafylokokom. Infekčné komplikácie AE môžu byť príčinou vzniku rôznych stavov – od ľahkých až po život ohrozujúce (tvorba abscesov v podkoží, v mozgu, vznik endokarditídy, septickej artritídy, oesteomyelitídy, sepsy a iných). V roku 2018 boli zverejnené konsenzuálne európske odporúčania na liečbu AE u dospelých a detí, ktoré okrem iného odporúčajú psychoterapeutickú intervenciu v rodine. V súčasnosti sa častejšie stretávame s rodičmi odmietajúcimi liečbu detí bez príčiny, rovnako prevenciu ochorení napr. v podobe očkovania. Otvoreným ostáva aj právny rozmer takéhoto zdravie a život dieťaťa ohrozujúceho konania zo strany rodičov.
Kľúčové slová: neliečený atopický ekzém, infekčná komplikácia, submentálny absces

Submental abscess as complication of untreated atopic eczema
In the article the author describes the case history of a 21-month-old girl with a non-treated atopic eczema (short AE), whose health condition culminated in developing acute submental abscess after a non-treated acute infection of respiratory organs. Health problems of the child were intentionally overlooked in the family, especially by the mother who knowingly ignored any doctors’ or close relatives’ advice based on her own false considerations. The child was not vaccinated, the mother ordered the child dietetic restrictions regardless of the results of immunoallergic examination. The mother was not able to identify the urgency of the acute condition and the child was brought to hospital due to a coincidental meeting of the mother with a friend – ENT specialist. During hospitalization a dermo-respiratory syndrome was diagnosed and also treated. Complex medicamentous and surgical therapy was taken successfully with a fast and very positive effect. In the cultivation of the swab from the abscess it was found an infection of Streptococcus pyogenes and Staphylococcus aureus. Infectious complications with AE can become a reason for presence of different health states – from easy to life-threatening ones (abscess formation in subcutaneous tissues, in the brain, endocarditis formation, septic arthritis, osteomyelitis, sepsis and others). In 2018 consensual European guidelines for AE treatment in adults and children were published, among other things these recommend psychotherapeutic intervention in the family. At present we meet more often the parents rejecting any treatment of the children without any reason, similarly prevention of illnesses in the form of vaccination. An unsolved problem remains the legal scope of such a procedure threatening the health and life of the child taken by the parents.
Key words: untreated atopic eczema, infectious complication, submental abscess
ŠTANDARDNÉ POSTUPY
MUDr. Oleksandr Dobrovanov, MBA
III. Detská klinika SZU, Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec, n. o., Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o., Bratislava
prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
III. Detská klinika SZU, Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec, n. o., II. Detská klinika SZU, DFNsP Banská Bystrica
doc. MUDr. Oľga Červeňová, CSc.
Detská klinika LF UK a NÚDCH Bratislava
Návrh štandardného protokolu sonografického skríningu obličiek u novorodencov a ďalšieho diagnostického a liečebného postupu
HISTORIA EST MAGISTRA VITAE
MUDr. László Kiss, CSc., dr. habil.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
Dvakrát pochovaný: Dr. Matej Bencúr alias Martin Kukučín (1860 − 1928)
ENCYKLOPÉDIA ZRIEDKAVýCH CHORÔB
MUDr. Gabriela Hrčková
Detská klinika LF UK a NÚDCH Bratislava
Syndróm renálnych cýst a diabetu
ORBIS PICTUS MEDICUS
Prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.
Dětská klinika LF UP a FN v Olomouci
Onychomadéza – pozdní komplikace nemoci ruka, noha a ústa
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Daniela Humhejová
EUC Klinika Ústí nad Labem s. r. o., Dětská klinika UJEP, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem o. z., Krajská zdravotní a. s.
Kožní nemoci u dětí a výběr povolání
created by © zooom.sk s.r.o.