Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
Prvé pediatrické osteocentrum na Slovensku
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Boris Liščák
Ortopedická klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Martin Trepáč
Ortopedická klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
Prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD.
Ortopedická klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
Deformity chrbtice u detí – správna diagnostika a liečba
MUDr. Martina Frištáková, PhD.
Ortopedická klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
Prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD., MPH
Ortopedická klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
Predlžovanie končatín na Ortopedickej klinike LF UK a NÚDCH
MUDr. Irina Šebová, CSc., MPH
Detská otorinolaryngologická klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národného ústavu detských chorôb v Bratislave
MUDr. Lenka Langová
Detská otorinolaryngologická klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národného ústavu detských chorôb v Bratislave
MUDr. Martin Čverha
Detská otorinolaryngologická klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národného ústavu detských chorôb v Bratislave
Diagnostika sluchu novorodencov a malých detí – II. časť Pedaudiológia vo veku od 0 do 4 rokov
MUDr. Marko Bjeloševič
Klinika detskej kardiológie Lekárskej Fakulty Univerzity Komenského, Bratislava, Detské kardiocentrum, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Bratislava
MUDr. Michal Chalupka
Klinika detskej kardiológie Lekárskej Fakulty Univerzity Komenského, Bratislava, Detské kardiocentrum, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Bratislava
MUDr. Michal Chalupka
Klinika detskej kardiológie Lekárskej Fakulty Univerzity Komenského, Bratislava, Detské kardiocentrum, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Bratislava
MUDr. Peter Olejník, PhD.
Klinika detskej kardiológie Lekárskej Fakulty Univerzity Komenského, Bratislava, Detské kardiocentrum, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Bratislava
MUDr. Viera Illíková, PhD.
Klinika detskej kardiológie Lekárskej Fakulty Univerzity Komenského, Bratislava, Detské kardiocentrum, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Bratislava
Synkopa u detí − manažment synkopálnych stavov podľa aktuálnych odporúčaní
MUDr. Zuzana Prepiaková, PhD.
Klinika detskej oftalmológie LF UK a NÚDCH, Bratislava
Retinopatia nedonosených detí pre pediatra
Prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D.
Dětská klinika FN a LF UP Olomouc
Současné možnosti léčby kašle u dětí
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Lenka Majerová
Klinika detskej kardiológie Lekárskej Fakulty Univerzity Komenského, Bratislava, Detské kardiocentrum, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Bratislava
MUDr. Peter Olejník, PhD.
Klinika detskej kardiológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava, Detské kardiocentrum, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Bratislava
MUDr. Viera Vršanská, CSc.
Klinika detskej kardiológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava, Detské kardiocentrum, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Bratislava
Diagnostika a liečba Kawasakiho choroby u detí a jej koronárne komplikácie
MUDr. Monika Achbergerová
Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Martina Mikesková
Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Stanislava Hederová
Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Kristína Husáková
Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Andrea Hrašková
Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH, Bratislava
Doc. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.
Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH, Bratislava
Význam včasného rozpoznania neuroblastómu pre kvalitu ďalšieho života
MUDr. Samuel Kunzo
Detská otorinolaryngologická klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Irina Šebová, CSc., MPH
Detská otorinolaryngologická klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
Náhrada reťaze sluchových kostičiek titánovým implantátom
PýTATE SA, ODPOVEDÁME
MUDr. Martin Čverha
Detská otorinolaryngologická klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Irina Šebová, CSc., MPH
Detská otorinolaryngologická klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
Aké sú možnosti vyšetrenia priechodnosti nosovej dutiny u dieťaťa?
ŠTANDARDNÉ POSTUPY
MUDr. Ľubica Tichá, PhD.
Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
Indikácie denzitometrického vyšetrenia u detí
HISTORIA EST MAGISTRA VITAE
MUDr. László Kiss, CSc., dr. habil.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
O Lekárskej fakulte Alžbetínskej univerzity
ENCYKLOPÉDIA ZRIEDKAVýCH CHORÔB
Prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
X-viazaná hypofosfatémia
ODBORNÉ PODUJATIA
Doc. MUDr. Vladimír Bzdúch, CSc.
Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
Pracovná konferencia Detskej kliniky LF UK a NÚDCH Bratislava, 11. – 12. október 2018
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Radomír Mager
Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie FN Brno
MUDr. Břetislav Lipový, Ph.D.
Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie FN Brno, LF Masarykovy univerzity Brno
MUDr. Ivan Suchánek
Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie FN Brno
MUDr. Jana Bartošková
Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie FN Brno
Léčba velmi hluboké popáleniny u půlročního kojence
V průběhu posledních desetiletí dochází u popáleninového traumatu k posunu charakteru mechanizmu popálení a rovněž ke změnám uvnitř jednotlivých věkových skupin popálených. Podobně jako ve vyspělých západních zemích v současné době naštěstí ubývá rozsáhlých popálenin u dětské populace. Ovšem na druhou stranu stále přibývá lehčích popálenin, především opařenin. Průměrný věk popálení se také snižuje. Dominujícím popálením jsou opařeniny u dětí v raném batolecím věku, zejména u chlapců (1). V následující kazuistice představujeme ovšem popáleninu, která se vymyká uvedeným skutečnostem. Jednalo se o velmi hlubokou kontaktní popáleninu u půlroční holčičky, která ji utrpěla tak, že na ní spadla rozpálená žehlička do dětské sedačky během krátké nepřítomnosti matky. Popálené plochy hlavně IV. stupně se dominantně nacházely na přední straně trupu v rozsahu 9 % povrchu těla. Odstranění devitalizované kožní tkáně vč. podkožního tuku u tak malého dítěte bylo nezbytné provést velmi rychle. U tak hluboké popáleniny se nedala využít dle našich zkušeností šetrnější metoda chemické nekrektomie. Tkáně jsme museli odstranit pomocí ostré nekrektomie. Dítě však naštěstí celou léčbu zvládalo bez konverze na umělou plicní ventilaci či jiných závažných komplikací.
Kľúčové slová: popálenina, mechanizmus popálení, opařenina, kontaktní popálenina, nekrektomie, léčba

Treatment of very deep burns in a six-month infant
During the last decades of the burn trauma occurs to shift the nature of the mechanism of burns and also to changes within individual age groups burned. Like in western countries currently thankfully we are shrinking extensive burns in the pediatric population. But on the other hand, are more and more lighter burns, especially scalds. The average age of burns is also reduced. Also increasing scalds in children at an early toddlers. In the case report, however, we present a burn, which evades those factors. It was a very deep contact burns in a six-month old girl who suffered it so that it fell on the hot iron in a child seat during the brief absence of the mother. Burned area mainly IV. grades are predominantly found on the front of the hull in the range of 9% of the body surface. Removal of devitalized tissue, including skin, subcutaneous fat in such a small child, it was necessary to do this quickly. With such a deep burns was not to use more environmentally friendly methods of chemical necrectomy. We had to remove the tissue sharply. Fortunately, the child managed the whole treatment without the need for mechanical ventilation or other serious complications.
Key words: burn, mechanism of burn, scald, contact burns, necrectomy, treatment
Abstrakty prednášok z podujatia: Pracovná konferencia Detskej kliniky LF UK a NÚDCH s medzinárodnou účasťou 11. – 12. október 2018, Hotel Saffron, Bratislava
created by © zooom.sk s.r.o.