Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Irina Šebová, CSc., MPH
Centrálny register detí s poruchou sluchu v Slovenskej republike
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
UDr. Ivana Matejová
Detská otorinolaryngologická klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava, Klinika dětské otorinolaryngologie, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
MUDr. Lenka Langová
Detská otorinolaryngologická klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava, Klinika dětské otorinolaryngologie, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
Prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc.
Klinika dětské otorinolaryngologie, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
MUDr. Milan Urík, Ph.D.
Klinika dětské otorinolaryngologie, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
MUDr. Irina Šebová, CSc., MPH
Detská otorinolaryngologická klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
Otalgia u detského pacienta (diferenciálna diagnostika)
Doc. MUDr. Ľubica Kováčiková, PhD.
Detské kardiocentrum, NÚSCH, a. s., Bratislava
MUDr. Zuzana Hrubšová
Detské kardiocentrum, NÚSCH, a. s., Bratislava
MUDr. Peter Škrak, PhD.
Detské kardiocentrum, NÚSCH, a. s., Bratislava
MUDr. Martin Záhorec, PhD.
Detské kardiocentrum, NÚSCH, a. s., Bratislava
Respiračné poruchy u detí s vrodenou chybou srdca
MUDr. Martina Majerčíková
Detská otorinolaryngologická klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Daniela Sejnová, PhD.
Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Jana Barkociová
Detská otorinolaryngologická klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
Manažment hemangiómov v ORL oblasti u detí
MUDr. Rastislav Sysák, PhD.
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
Doc. MUDr. Peter Štencl, CSc.
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
MUDr. Marta Cvejkušová
Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Zvolen
Tehotenstvo a pôrod u mladistvých
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Dimitrios Paouris
Detská otorinolaryngologická klinika LF UK a NÚDCH v Bratislave
MUDr. Jana Barkociová
Detská otorinolaryngologická klinika LF UK a NÚDCH v Bratislave
MUDr. Lucia Švecová
Klinika detskej neurológie LF UK a NÚDCH v Bratislave
MUDr. Irina Šebová, CSc., MPH
Detská otorinolaryngologická klinika LF UK a NÚDCH v Bratislave
Parafaryngeálny absces u dieťaťa
Abscesy v oblasti hltana (retrofaryngeálny a parafaryngeálny absces) sú u detí zriedkavé, môžu však ohroziť pacienta vážnymi komplikáciami. Včasné rozpoznanie, diagnostika a liečba sú kľúčovými krokmi v prevencii týchto komplikácií, ako aj výzvou pre lekára prvého kontaktu. V rámci diferenciálnej diagnostiky môžu príznaky spočiatku viesť k viacerým diagnózam, hlavne tortikolis ako hlavný symptóm. Pri prítomnosti ďalších sprievodných celkových príznakov by sme však mali myslieť aj na možný zápalový proces v oblasti nosohltana. Počiatočná liečba systémovými antibiotikami je všeobecne akceptovaným terapeutickým postupom. Na indikácie, načasovanie a techniku chirurgickej liečby však v odborných kruhoch existujú rôzne názory. V našej práci prezentujeme prípad 15-ročnej pacientky, ktorá bola po úraze hlavy a krku hospitalizovaná na Klinike detskej neurológie LF UK a NÚDCH v Bratislave s diagnózou cerviko-kraniálny syndróm a tortikolis. Následne na 5. deň hospitalizácie bola pre stúpajúce zápalové parametre, bolesti hrdla a krku a podozrenie na prítomnosť hlbokej krčnej infekcie odoslaná na ORL konzílium. Kontrastné CT krku potvrdilo parafaryngeálny absces, pacientka bola následne preložená na Detskú otorinolaryngologickú kliniku LF UK a NÚDCH v Bratislave s cieľom ďalšej diagnostiky a liečby. V článku prehodnocujeme anamnézu, klinický priebeh ochorenia, diagnostický a terapeutický manažment pacientky.
Kľúčové slová: parafaryngeálny absces, retrofaryngeálny absces, tortikolis, absces krku u dieťaťa

Parapharyngeal abscess in children
Abscesses in the pharyngeal region (retropharyngeal and parapharyngeal) are rare in children, but may put the patient at risk for serious complications. In order to prevent these complications, early recognition, diagnosis and treatment are essential, however may be challenging to pediatricians. In terms of differential diagnosis, symptoms may point to a alternative diagnoses, especially – when torticollis is the leading symptom. However, in the presence of other accompanying systemic symptoms, a possible inflammatory process in the area of the pharynx should be considered. Initial treatment with systemic antibiotics is a generally accepted therapeutic approach. As to surgical treatment, the indications, timing and technique of surgery are subject to debate among otorhinolaryngologists. We present the case of a 15-year-old patient who was initially admitted to the Clinic of Paediatric Neurology of the Medical Faculty of the Comenius University in Bratislava and the National Institute of Children’s Diseases with tortitcollis and the working diagnosis of cervicocranial syndrome. Due to throat pain, swallowing difficulties and rising inflammatory parameters a parapharyngeal abscess was suspected and she was transferred to the Children‘s ENT Clinic for further diagnosis and treatment. Herein, we review the history, clinical course of the disease and the diagnostic and therapeutic management of the patient.
Key words: parapharyngeal abscess, retropharyngeal abscess, torticollis, cervical abscess in children
MUDr. Eva Vitáriušová, PhD.
Detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národného ústavu detských chorôb, Bratislava
MUDr. Daniela Virgová
Pediatricko-endokrinologická ambulancia, Levice
MUDr. Róbert Králik, PhD.
Klinika onkologickej chirurgie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Onkologického ústavu sv. Alžbety, Bratislava
MUDr. Jozef Babala, PhD.
Klinika detskej chirurgie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národného ústavu detských chorôb, Bratislava
Prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
Detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národného ústavu detských chorôb, Bratislava
Doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, CSc.
Detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národného ústavu detských chorôb, Bratislava
Nezvyčajná príčina hyperkalciémie u adolescentky
LAUDÁCIE
MUDr. Miriam Kolníková, PhD.
Životné jubileum doc. MUDr. Pavla Sýkoru, CSc.
ŠTANDARDNÉ POSTUPY
Doc. MUDr. Juraj Staník, PhD.
Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava, DIABGENE a Oddelenie porúch metabolizmu, Ústav experimentálnej endokrinológie, Biomedicínske centrum SAV, Bratislava
RNDr. Daniela Gašperíková, DrSc.
DIABGENE a Oddelenie porúch metabolizmu, Ústav experimentálnej endokrinológie, Biomedicínske centrum SAV, Bratislava
Diagnostika a liečba kongenitálneho hyperinzulinizmu
INFORMÁCIE & KOMENTÁRE
MUDr. Tomáš Dallos, PhD.
Reumatologická ambulancia, Detská klinika LF UK a NÚDCH v Bratislave
Komentár k článku: Diagnostika a liečba Kawasakiho choroby u detí a jej koronárne komplikácie Pediatr. prax, 2018;19(5):224-228 Kawasakiho choroba a echokardiografické vyšetrenie z pohľadu reumatológa
HISTORIA EST MAGISTRA VITAE
MUDr. László Kiss, CSc., dr. habil.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
Matej Dobrovits (1850 – 1919) – priekopník infektológie
ENCYKLOPÉDIA ZRIEDKAVýCH CHORÔB
MUDr. Gabriela Hrčková
Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
Praderov-Williho syndróm
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
Mgr. Andrea Filová
Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava – Zábřeh
PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D
Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava – Zábřeh
Potřeby onkologicky nemocných dětí z perspektivy dětí a rodičů
created by © zooom.sk s.r.o.