Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Irina Šebová, CSc., MPH
Centrálny register detí s poruchou sluchu v Slovenskej republike
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
UDr. Ivana Matejová
Detská otorinolaryngologická klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava, Klinika dětské otorinolaryngologie, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
MUDr. Lenka Langová
Detská otorinolaryngologická klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava, Klinika dětské otorinolaryngologie, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
Prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc.
Klinika dětské otorinolaryngologie, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
MUDr. Milan Urík, Ph.D.
Klinika dětské otorinolaryngologie, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
MUDr. Irina Šebová, CSc., MPH
Detská otorinolaryngologická klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
Otalgia u detského pacienta (diferenciálna diagnostika)
Doc. MUDr. Ľubica Kováčiková, PhD.
Detské kardiocentrum, NÚSCH, a. s., Bratislava
MUDr. Zuzana Hrubšová
Detské kardiocentrum, NÚSCH, a. s., Bratislava
MUDr. Peter Škrak, PhD.
Detské kardiocentrum, NÚSCH, a. s., Bratislava
MUDr. Martin Záhorec, PhD.
Detské kardiocentrum, NÚSCH, a. s., Bratislava
Respiračné poruchy u detí s vrodenou chybou srdca
MUDr. Martina Majerčíková
Detská otorinolaryngologická klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Daniela Sejnová, PhD.
Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Jana Barkociová
Detská otorinolaryngologická klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
Manažment hemangiómov v ORL oblasti u detí
MUDr. Rastislav Sysák, PhD.
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
Doc. MUDr. Peter Štencl, CSc.
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
MUDr. Marta Cvejkušová
Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Zvolen
Tehotenstvo a pôrod u mladistvých
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Dimitrios Paouris
Detská otorinolaryngologická klinika LF UK a NÚDCH v Bratislave
MUDr. Jana Barkociová
Detská otorinolaryngologická klinika LF UK a NÚDCH v Bratislave
MUDr. Lucia Švecová
Klinika detskej neurológie LF UK a NÚDCH v Bratislave
MUDr. Irina Šebová, CSc., MPH
Detská otorinolaryngologická klinika LF UK a NÚDCH v Bratislave
Parafaryngeálny absces u dieťaťa
MUDr. Eva Vitáriušová, PhD.
Detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národného ústavu detských chorôb, Bratislava
MUDr. Daniela Virgová
Pediatricko-endokrinologická ambulancia, Levice
MUDr. Róbert Králik, PhD.
Klinika onkologickej chirurgie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Onkologického ústavu sv. Alžbety, Bratislava
MUDr. Jozef Babala, PhD.
Klinika detskej chirurgie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národného ústavu detských chorôb, Bratislava
Prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
Detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národného ústavu detských chorôb, Bratislava
Doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, CSc.
Detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národného ústavu detských chorôb, Bratislava
Nezvyčajná príčina hyperkalciémie u adolescentky
LAUDÁCIE
MUDr. Miriam Kolníková, PhD.
Životné jubileum doc. MUDr. Pavla Sýkoru, CSc.
ŠTANDARDNÉ POSTUPY
Doc. MUDr. Juraj Staník, PhD.
Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava, DIABGENE a Oddelenie porúch metabolizmu, Ústav experimentálnej endokrinológie, Biomedicínske centrum SAV, Bratislava
RNDr. Daniela Gašperíková, DrSc.
DIABGENE a Oddelenie porúch metabolizmu, Ústav experimentálnej endokrinológie, Biomedicínske centrum SAV, Bratislava
Diagnostika a liečba kongenitálneho hyperinzulinizmu
INFORMÁCIE & KOMENTÁRE
MUDr. Tomáš Dallos, PhD.
Reumatologická ambulancia, Detská klinika LF UK a NÚDCH v Bratislave
Komentár k článku: Diagnostika a liečba Kawasakiho choroby u detí a jej koronárne komplikácie Pediatr. prax, 2018;19(5):224-228 Kawasakiho choroba a echokardiografické vyšetrenie z pohľadu reumatológa
HISTORIA EST MAGISTRA VITAE
MUDr. László Kiss, CSc., dr. habil.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
Matej Dobrovits (1850 – 1919) – priekopník infektológie
ENCYKLOPÉDIA ZRIEDKAVýCH CHORÔB
MUDr. Gabriela Hrčková
Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
Praderov-Williho syndróm
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
Mgr. Andrea Filová
Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava – Zábřeh
PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D
Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava – Zábřeh
Potřeby onkologicky nemocných dětí z perspektivy dětí a rodičů
Onkologické onemocnění v dětském věku významně modifikuje potřeby dětí, preference jednotlivých potřeb a rovněž i jejich naplnění. Cílem našeho šetření byla identifikace potřeb onkologicky nemocných dětí včetně jejich saturace/naplnění a vnímání těchto potřeb rodiči dětí s onkologickým onemocněním. Výzkumný soubor byl tvořen 50 dětmi a 70 rodiči, kteří byli hospitalizováni nebo přítomni na ambulanci ve vybraných zdravotnických zařízeních Olomouckého kraje bez uvedení konkretizace daného zařízení, a dále rodiči a dětmi sdružujícími se v nadačním fondu Šance onkoláčkům. Šetření probíhalo formou nestandardizovaného dotazníku, který mapoval biologické, psychosociální i spirituální potřeby. Pro statistické vyhodnocení byl použit mediánový test a dále neparametrické testy – chí-kvadrát test, Fisherův exaktní test a Wilcoxonův pořadový test pro dva výběry. Byly nalezeny nedostatky v identifikaci a saturaci potřeb dětí s onkologickým onemocněním ve všech dílčích oblastech potřeb. Rodiče a děti mají odlišný pohled z hlediska preference i saturace jednotlivých potřeb. Výsledky by měly vést ke zkvalitnění ošetřovatelské péče a především k uspokojování nalezených deficitních potřeb onkologicky nemocných dětí.
Kľúčové slová: děti, rodiče, onkologické onemocnění, potřeby

The needs of children with cancer – A view from the perspective of the children and the parents
Infantile oncological illnesses significantly modify the needs of children, the preference of the individual needs as well as their fulfillment. The aim of our analysis was the identification of the needs of ontological ill children including their saturation/fulfillment and the perception of these needs through the eyes of parents with ontological ill children. The research group consisted of 50 children and 70 parents, who were hospitalized or present at the outpatients’ department in selected health care institutions of the Olomouc region without a concretization of the given facility. In addition, the group consisted of parents and children, who are united in the fond Šance onkoláčkům (Give ontological ill children a chance). The survey was conducted with a non-standardized questionnaire, which mapped the biological, psychosocial and spiritual needs. For the statistical evaluation, we used a median text and paramedic tests – the Chi-squared test, Fischer’s exact test and the Wilcoxon rank text for two selections. In our research, we have found insufficiencies in the identification and saturation of the needs of children with ontological illnesses in all subdomains of needs. The parents and the children have different views from their perspective of preference and saturation of the particular needs. The results should lead to an improvement in the quality of the health care and mainly to the satisfaction of the needs of ontological children, which are according to our research lacking.
Key words: children, parents, cancer, needs
created by © zooom.sk s.r.o.