Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
Čo priniesol rok 2018?
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Zuzana Abaffyová
Imuline, s. r. o., Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Bratislava
MUDr. Zuzana Rennerová, PhD.
Klinika detskej pneumológie a ftizeológie LF SZU a NÚDCH; Bratislava, Pneumo-Alergo Centrum, člen skupiny Falck Healthcare, a. s., Bratislava
Alergénová imunoterapia v liečbe alergickej rinokonjunktivitídy u detí
MUDr. Jan Boženský
Dětské oddělení Vítkovické nemocnice, a.s., Ostrava
Možnosti ovlivnění imunity u dětí z pohledu pediatra
Mgr. Lucia Bednárová
Ústav speciálněpedagogických studií, Univerzita Palackého v Olomouci
Prežívanie záťaže v starostlivosti o dieťa s poruchou autistického spektra
PREDNEMOCNIčNÁ NEODKLADNÁ STAROSTLIVOSŤ
MUDr. Lucie Lischková
Toxikologické informační středisko, Všeobecná fakultní nemocnice Praha, Klinika pracovního lékařství, 1. lékařská fakulta UK a Všeobecná fakultní nemocnice Praha
Doc. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D.
Toxikologické informační středisko, Všeobecná fakultní nemocnice Praha, Klinika pracovního lékařství, 1. lékařská fakulta UK a Všeobecná fakultní nemocnice Praha
Doc. Ing. Tomáš Navrátil, Ph.D.
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. lékařská fakulta UK a Všeobecná fakultní nemocnice Praha
Prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.
Toxikologické informační středisko, Všeobecná fakultní nemocnice Praha, Klinika pracovního lékařství, 1. lékařská fakulta UK a Všeobecná fakultní nemocnice Praha
Základní postupy při podezření na intoxikaci dětí
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Katarína Soršáková Trnovská, PhD.
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava, Katedra dermatovenerológie SZU, Bratislava
Doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD.
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Zuzana Velická, CSc.
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
Novorodenec s kongenitálnou bulóznou dermatózou (kazuistika)
ŠTANDARDNÉ POSTUPY
MUDr. Adriana Kollerová, PhD.
Detská klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UK a NÚDCH, Bratislava
Štandardný postup pri farmakoterapii bolesti v detskom veku
HISTORIA EST MAGISTRA VITAE
Doc. MUDr. Vladimír Bzdúch, CSc.
Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
Paracelsus na Slovensku
MUDr. László Kiss, CSc., dr. habil.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
Prípad Gustáva Lánga s vlasovcom medinským
ENCYKLOPÉDIA ZRIEDKAVýCH CHORÔB
MUDr. Ľubica Kováčiková
Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
KILT syndróm – vzácna asociácia anomálií dolnej dutej žily a obličiek spojená s hlbokou venóznou trombózou dolných končatín
INFORMÁCIE
Králinský K., Šimurka P., Urbančíková I., Jeseňák M., Dluholucký S., Prekopová E., Chovancová D., Miškovská M., Kotek M., Kuchta M.
Očkovanie proti inváznym meningokokovým ochoreniam - Odporúčanie Pracovnej skupiny pre očkovanie Slovenskej pediatrickej spoločnosti
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Filip Raška
Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie FN Brno
MUDr. Břetislav Lipový, Ph.D.
Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie FN Brno, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita Brno
MUDr. Ivan Suchánek
Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie FN Brno
Vysokonapěťová elektrotraumata mladistvých, stále aktuální téma
created by © zooom.sk s.r.o.