Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc., MPH
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Jana Kosnáčová
Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
Prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
Obstipácia u detí – 1. časť
Obstipácia (zápcha) je častým problémom detí a dospelých v súčasnom civilizovanom svete. Môže sa vyskytnúť v ktoromkoľvek veku, jednak u zdravých ľudí, alebo je sprievodným príznakom rôznych ochorení. Je to jeden z najfrekventovanejších problémov, ktoré rieši pediater a detský gastroenterológ. V rámci diferenciálnej diagnostiky je potrebné odlíšiť symptomatickú obstipáciu, ktorá sprevádza iné ochorenia, a funkčnú zápchu, pri ktorej nenachádzame organickú príčinu. Funkčná obstipácia je v detskom veku najčastejšia, súvisí so zmenou životného štýlu, výživy, nedostatočnou pohybovou aktivitou, predstavuje zdravotnú záťaž a negatívne ovplyvňuje kvalitu života. Prvým krokom v diagnostike je dôkladná anamnéza s využitím Rímskych kritérií, zhodnotenie fyzikálneho nálezu a základné laboratórne vyšetrenia.
Kľúčové slová: funkčná zápcha, symptomatická obstipácia, enkopréza, detský vek, diagnostika, liečba

Constipation in children – part I
Constipation is a common problem in children and adults in the civilized world. It may occur at any age, either as a symptom of various diseases or even in healthy subjects. It is one of the most common medical concerns paediatricians and paediatric gastroenterologists are faced with. It is necessary to differentiate between symptomatic constipation that accompanies other diseases from functional constipation without any organic cause. Functional constipation is most common in childhood and is related to lifestyle change, nutrition and lack of physical activity. It poses a significant health burden and affects the quality of life negatively. Careful medical history using the Roma criteria and the evaluation of physical and laboratory findings are mandatory in the initial diagnostic assessment.
Key words: functional constipation, symptomatic constipation, encopresis, childhood, diagnosis, treatment
Doc. Mgr. Svetlana Kapalková, PhD.
Katedra logopédie Pedagogická fakulta UK, Bratislava, SCŠPP Inštitút detskej reči, Bratislava
Mgr. Hana Laciková, PhD.
SCŠPP Inštitút detskej reči, Bratislava
Poruchy komunikácie v ordinácii pediatra
MUDr. Jana Haberlová, Ph.D.
Neuromuskulární centrum, Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Praha
Nové možnosti léčby vrozených neuromuskulárních onemocnění v dětském věku
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Dana Kuniaková, PhD.
Klinika detskej chirurgie LF UK a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Michal Petrík, PhD.
Klinika detskej chirurgie LF UK a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Martin Smrek, PhD.
Klinika detskej chirurgie LF UK a NÚDCH, Bratislava
Prof. MUDr. Bruno Rudinský, CSc.
Neurocentrum, NÚDCH, Bratislava
MUDr. Igor Béder, PhD.
Klinika detskej chirurgie LF UK a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Jozef Babala, PhD.
Klinika detskej chirurgie LF UK a NÚDCH, Bratislava
MUDr. František Horn, PhD.
Klinika detskej chirurgie LF UK a NÚDCH, Bratislava
Liečba hydrocefalu u detí – naše skúsenosti
ŠTANDARDNÉ POSTUPY
MUDr. Pavol Šimurka, PhD.
Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
Doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne
Očkovacie postupy mimo schémy pravidelného povinného očkovania
INFORMÁCIE & KOMENTÁRE
MUDr. František Horn, PhD.
Klinika detskej chirurgie LF UK a NÚDCH, Bratislava
Prof. MUDr. Bruno Rudinský, CSc.2
Neurocentrum, NÚDCH, Bratislava
Neurocentrum v Národnom ústave detských chorôb v Bratislave
Prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.
Skríningové centrum novorodencov SR, DFNsP, Banská Bystrica
MUDr. Pavol Šimurka, PhD.
Klinika pediatrie a neonatológie FN, Trenčín
Vakcinológia stále – a čoraz viac – aktuálna
HISTORIA EST MAGISTRA VITAE
MUDr. László Kiss, CSc., dr. habil.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
Lekár-hygienik-horolezec: Béla Tauscher (1839 – 1919)
ENCYKLOPÉDIA ZRIEDKAVýCH CHORÔB
MUDr. Katarína Kušíková
Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
Myhreovej syndróm
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Jan Papež
Pediatrická klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Jiří Štarha, Ph.D.
Pediatrická klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Petr Jabandžiev, Ph.D.
Pediatrická klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Andrea Brzobohatá, Ph.D.
Ústav soudního lékařství LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Pediatrická klinika LF MU a FN Brno
Těžká intoxikace metamfetaminem u batolete
V SKRATKE
Prof. MUDr. Anton Gerinec, CSc.
Klinika detskej oftalmológie LF UK a NÚDCH, Bratislava
Glaukóm u detí
created by © zooom.sk s.r.o.