Stiahnite si Acrobat Reader



   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc., MPH
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Jana Kosnáčová
Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
Prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
Obstipácia u detí – 1. časť
Doc. Mgr. Svetlana Kapalková, PhD.
Katedra logopédie Pedagogická fakulta UK, Bratislava, SCŠPP Inštitút detskej reči, Bratislava
Mgr. Hana Laciková, PhD.
SCŠPP Inštitút detskej reči, Bratislava
Poruchy komunikácie v ordinácii pediatra
Komunikácia, reč a jazyk dieťaťa je zvyčajne zrkadlo jeho celkového psychomotorického vývinu. Problémy reči a/alebo jazyka sú preto jasným a často i prvým signálom iných vážnych porúch najmä v ranom veku. Rovnako deficitná komunikácia do troch rokov často predikuje ďalšie ťažkosti v neskoršom, často aj v školskom veku. Článok preto prináša stručný prehľad niektorých najčastejších porúch od raného až do školského veku, ako napríklad vývinová jazyková porucha, narušenie zvukovej roviny reči, zajakavosť či vývinové poruchy učenia.
Kľúčové slová: logopéd, oneskorený vývin reči, vývinová jazyková porucha, narušenie zvukovej roviny reči, zajakavosť, poruchy učenia

Speech and language disorders in pediatric practice
The child‘s communication, speech and language are usually mirrored in his overall psychomotor development. Therefore, problems of the speech and/or language of the child are clear and often the first signal of the other serious disorders, especially at an early age. Similarly, deficit communication within three years, predicts further difficulties in later, often in a school age. Therefore, the article provides a brief overview of some of the most common disorders from early to school age, such as developmental language disorder, speech sound disorder, stuttering or learning disabilities.
Key words: speech and language therapist, language delay, developmental language disorder, speech sound disorder, stuttering, developmental learning disabilities
MUDr. Jana Haberlová, Ph.D.
Neuromuskulární centrum, Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Praha
Nové možnosti léčby vrozených neuromuskulárních onemocnění v dětském věku
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Dana Kuniaková, PhD.
Klinika detskej chirurgie LF UK a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Michal Petrík, PhD.
Klinika detskej chirurgie LF UK a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Martin Smrek, PhD.
Klinika detskej chirurgie LF UK a NÚDCH, Bratislava
Prof. MUDr. Bruno Rudinský, CSc.
Neurocentrum, NÚDCH, Bratislava
MUDr. Igor Béder, PhD.
Klinika detskej chirurgie LF UK a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Jozef Babala, PhD.
Klinika detskej chirurgie LF UK a NÚDCH, Bratislava
MUDr. František Horn, PhD.
Klinika detskej chirurgie LF UK a NÚDCH, Bratislava
Liečba hydrocefalu u detí – naše skúsenosti
ŠTANDARDNÉ POSTUPY
MUDr. Pavol Šimurka, PhD.
Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
Doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne
Očkovacie postupy mimo schémy pravidelného povinného očkovania
INFORMÁCIE & KOMENTÁRE
MUDr. František Horn, PhD.
Klinika detskej chirurgie LF UK a NÚDCH, Bratislava
Prof. MUDr. Bruno Rudinský, CSc.2
Neurocentrum, NÚDCH, Bratislava
Neurocentrum v Národnom ústave detských chorôb v Bratislave
Prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.
Skríningové centrum novorodencov SR, DFNsP, Banská Bystrica
MUDr. Pavol Šimurka, PhD.
Klinika pediatrie a neonatológie FN, Trenčín
Vakcinológia stále – a čoraz viac – aktuálna
HISTORIA EST MAGISTRA VITAE
MUDr. László Kiss, CSc., dr. habil.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
Lekár-hygienik-horolezec: Béla Tauscher (1839 – 1919)
ENCYKLOPÉDIA ZRIEDKAVýCH CHORÔB
MUDr. Katarína Kušíková
Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
Myhreovej syndróm
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Jan Papež
Pediatrická klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Jiří Štarha, Ph.D.
Pediatrická klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Petr Jabandžiev, Ph.D.
Pediatrická klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Andrea Brzobohatá, Ph.D.
Ústav soudního lékařství LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Pediatrická klinika LF MU a FN Brno
Těžká intoxikace metamfetaminem u batolete
V SKRATKE
Prof. MUDr. Anton Gerinec, CSc.
Klinika detskej oftalmológie LF UK a NÚDCH, Bratislava
Glaukóm u detí
created by © zooom.sk s.r.o.