Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc., MPH
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Jana Kosnáčová
Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
Prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
Obstipácia u detí – 1. časť
Doc. Mgr. Svetlana Kapalková, PhD.
Katedra logopédie Pedagogická fakulta UK, Bratislava, SCŠPP Inštitút detskej reči, Bratislava
Mgr. Hana Laciková, PhD.
SCŠPP Inštitút detskej reči, Bratislava
Poruchy komunikácie v ordinácii pediatra
MUDr. Jana Haberlová, Ph.D.
Neuromuskulární centrum, Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Praha
Nové možnosti léčby vrozených neuromuskulárních onemocnění v dětském věku
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Dana Kuniaková, PhD.
Klinika detskej chirurgie LF UK a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Michal Petrík, PhD.
Klinika detskej chirurgie LF UK a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Martin Smrek, PhD.
Klinika detskej chirurgie LF UK a NÚDCH, Bratislava
Prof. MUDr. Bruno Rudinský, CSc.
Neurocentrum, NÚDCH, Bratislava
MUDr. Igor Béder, PhD.
Klinika detskej chirurgie LF UK a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Jozef Babala, PhD.
Klinika detskej chirurgie LF UK a NÚDCH, Bratislava
MUDr. František Horn, PhD.
Klinika detskej chirurgie LF UK a NÚDCH, Bratislava
Liečba hydrocefalu u detí – naše skúsenosti
Úvod: Liečba hydrocefalu patrí k najčastejším výkonom vo sfére detskej neurochirurgie. Drenáž môže byť externá alebo interná, pričom hydrocefalus je možné riešiť aj endoskopicky. Metódy: Do súboru boli zaradení pacienti operovaní na Klinike detskej chirurgie LF UK a NÚDCH v Bratislave v rokoch 2005 – 2018. Vek pacientov bol 0 – 18 rokov. Výsledky: Hodnotených bolo 729 pacientov s hydrocefalom, u ktorých sa zrealizovalo 1 203 intervencií. Výkony súvisiace s externou drenážou predstavovali 28 % intervencií. V skupine pacientov do 6 mesiacov veku s primárne implantovanou externou drenážou sme preukázali ako bezpečnejšiu implantáciu ventrikulárneho rezervoára v porovnaní s kontinuálnou externou drenážou (p < 0,001). Pri zavedenej internej drenáži sa implantovalo priemerne 2,1 shuntu u pacienta s pozorovanou klesajúcou tendenciou. Endoskopická ventrikulostómia tretej komory mala celkovú úspešnosť 58 %, efektivita výkonu bola závislá od veku pacienta a etiológie hydrocefalu.
Kľúčové slová: hydrocefalus, dieťa, shunt, ventrikulostómia

Hydrocephalus treatment in children – single center study
Introduction: Treatment of hydrocephalus is one of the most common interventions in paediatric neurosurgery. Drainage can be external or internal and hydrocephalus can be resolved endoscopically, too. Methods: Patients aged 0–18 years who had undergone surgical treatment for hydrocephalus at the Clinic of Paediatric Surgery LF UK and NÚDCH in Bratislava in the years 2005 to 2018 were included in this study. Results: 729 patients with hydrocephalus and 1 203 surgical interventions were evaluated. External drainage accounted for 28 % of interventions. In a group of patients up to 6 months of age with primarily implanted external drainage, we demonstrated the superior safety of the implantation of a ventricular reservoir as compared to continuous external drainage (p < 0.001). In patients with internal drainage (ventriculo-peritoneal shunt), an average of 2.1 shunts per patient had been implanted, with a decreasing tendency observed. Endoscopic third ventriculostomy overall success rate was 58 %, with its efficacy being dependent mainly on patient age and hydrocephalus aetiology.
Key words: hydrocephalus, children, shunt, ventriculostomy
ŠTANDARDNÉ POSTUPY
MUDr. Pavol Šimurka, PhD.
Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
Doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne
Očkovacie postupy mimo schémy pravidelného povinného očkovania
INFORMÁCIE & KOMENTÁRE
MUDr. František Horn, PhD.
Klinika detskej chirurgie LF UK a NÚDCH, Bratislava
Prof. MUDr. Bruno Rudinský, CSc.2
Neurocentrum, NÚDCH, Bratislava
Neurocentrum v Národnom ústave detských chorôb v Bratislave
Prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.
Skríningové centrum novorodencov SR, DFNsP, Banská Bystrica
MUDr. Pavol Šimurka, PhD.
Klinika pediatrie a neonatológie FN, Trenčín
Vakcinológia stále – a čoraz viac – aktuálna
HISTORIA EST MAGISTRA VITAE
MUDr. László Kiss, CSc., dr. habil.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
Lekár-hygienik-horolezec: Béla Tauscher (1839 – 1919)
ENCYKLOPÉDIA ZRIEDKAVýCH CHORÔB
MUDr. Katarína Kušíková
Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
Myhreovej syndróm
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Jan Papež
Pediatrická klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Jiří Štarha, Ph.D.
Pediatrická klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Petr Jabandžiev, Ph.D.
Pediatrická klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Andrea Brzobohatá, Ph.D.
Ústav soudního lékařství LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Pediatrická klinika LF MU a FN Brno
Těžká intoxikace metamfetaminem u batolete
V SKRATKE
Prof. MUDr. Anton Gerinec, CSc.
Klinika detskej oftalmológie LF UK a NÚDCH, Bratislava
Glaukóm u detí
created by © zooom.sk s.r.o.