Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc., MPH
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Jana Kosnáčová
Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
Prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
Obstipácia u detí – 1. časť
Doc. Mgr. Svetlana Kapalková, PhD.
Katedra logopédie Pedagogická fakulta UK, Bratislava, SCŠPP Inštitút detskej reči, Bratislava
Mgr. Hana Laciková, PhD.
SCŠPP Inštitút detskej reči, Bratislava
Poruchy komunikácie v ordinácii pediatra
MUDr. Jana Haberlová, Ph.D.
Neuromuskulární centrum, Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Praha
Nové možnosti léčby vrozených neuromuskulárních onemocnění v dětském věku
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Dana Kuniaková, PhD.
Klinika detskej chirurgie LF UK a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Michal Petrík, PhD.
Klinika detskej chirurgie LF UK a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Martin Smrek, PhD.
Klinika detskej chirurgie LF UK a NÚDCH, Bratislava
Prof. MUDr. Bruno Rudinský, CSc.
Neurocentrum, NÚDCH, Bratislava
MUDr. Igor Béder, PhD.
Klinika detskej chirurgie LF UK a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Jozef Babala, PhD.
Klinika detskej chirurgie LF UK a NÚDCH, Bratislava
MUDr. František Horn, PhD.
Klinika detskej chirurgie LF UK a NÚDCH, Bratislava
Liečba hydrocefalu u detí – naše skúsenosti
ŠTANDARDNÉ POSTUPY
MUDr. Pavol Šimurka, PhD.
Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
Doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne
Očkovacie postupy mimo schémy pravidelného povinného očkovania
INFORMÁCIE & KOMENTÁRE
MUDr. František Horn, PhD.
Klinika detskej chirurgie LF UK a NÚDCH, Bratislava
Prof. MUDr. Bruno Rudinský, CSc.2
Neurocentrum, NÚDCH, Bratislava
Neurocentrum v Národnom ústave detských chorôb v Bratislave
Prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.
Skríningové centrum novorodencov SR, DFNsP, Banská Bystrica
MUDr. Pavol Šimurka, PhD.
Klinika pediatrie a neonatológie FN, Trenčín
Vakcinológia stále – a čoraz viac – aktuálna
HISTORIA EST MAGISTRA VITAE
MUDr. László Kiss, CSc., dr. habil.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
Lekár-hygienik-horolezec: Béla Tauscher (1839 – 1919)
ENCYKLOPÉDIA ZRIEDKAVýCH CHORÔB
MUDr. Katarína Kušíková
Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
Myhreovej syndróm
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Jan Papež
Pediatrická klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Jiří Štarha, Ph.D.
Pediatrická klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Petr Jabandžiev, Ph.D.
Pediatrická klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Andrea Brzobohatá, Ph.D.
Ústav soudního lékařství LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Pediatrická klinika LF MU a FN Brno
Těžká intoxikace metamfetaminem u batolete
V SKRATKE
Prof. MUDr. Anton Gerinec, CSc.
Klinika detskej oftalmológie LF UK a NÚDCH, Bratislava
Glaukóm u detí
Glaukóm, zvýšený vnútroočný tlak, je u detí heterogénne ochorenie s najčastejším výskytom v klinickej primárnej kongenitálnej forme. Spôsobuje ju trabekulodysgenéza (vrodená anomália uhla prednej očnej komory), ktorá vyvoláva zvýšený vnútroočný tlak. Na Slovensku i vo svete existujú 2 formy – s mutáciou a bez mutácie génu CYP1B1, choroba s mutáciou má nepriaznivú prognózu. Liečbou je chirurgický výkon doplnený lokálnou liečbou hypotenzívami. Výsledky liečby primárneho kongenitálneho glaukómu bez mutácie sú veľmi dobré na rozdiel od mutačnej formy glaukómu.
Kľúčové slová: primárny kongenitálny glaukóm, CYP1B1 mutácia

Glaucoma in children
Paediatric glaucoma (pathologically raised intraocular pressure) is a heterogenous disease, the primary congenital form being most prevalent. The latter is due to trabeculodysgenesis (a congenital anomaly of the anterior eye chamber angle) that causes elevation of intraocular pressure. In Slovakia and in other parts of the world, 2 etiological forms are recognized: either with a CYP1B1 gene mutation or without any known mutation, the former being liked to and unfavourable prognosis. Surgical interventions combined with topical hypotensives are the treatments of choice. Treatment is very effective in primary congenital glaucoma without a genetic cause, as opposed to glaucoma with a CYP1B1 mutation.
Key words: primary congenital glaucoma, CYP1B1 gene mutation
created by © zooom.sk s.r.o.