Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc., MPH
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Jana Kosnáčová
Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
Prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
Obstipácia u detí – 1. časť
Doc. Mgr. Svetlana Kapalková, PhD.
Katedra logopédie Pedagogická fakulta UK, Bratislava, SCŠPP Inštitút detskej reči, Bratislava
Mgr. Hana Laciková, PhD.
SCŠPP Inštitút detskej reči, Bratislava
Poruchy komunikácie v ordinácii pediatra
MUDr. Jana Haberlová, Ph.D.
Neuromuskulární centrum, Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Praha
Nové možnosti léčby vrozených neuromuskulárních onemocnění v dětském věku
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Dana Kuniaková, PhD.
Klinika detskej chirurgie LF UK a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Michal Petrík, PhD.
Klinika detskej chirurgie LF UK a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Martin Smrek, PhD.
Klinika detskej chirurgie LF UK a NÚDCH, Bratislava
Prof. MUDr. Bruno Rudinský, CSc.
Neurocentrum, NÚDCH, Bratislava
MUDr. Igor Béder, PhD.
Klinika detskej chirurgie LF UK a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Jozef Babala, PhD.
Klinika detskej chirurgie LF UK a NÚDCH, Bratislava
MUDr. František Horn, PhD.
Klinika detskej chirurgie LF UK a NÚDCH, Bratislava
Liečba hydrocefalu u detí – naše skúsenosti
ŠTANDARDNÉ POSTUPY
MUDr. Pavol Šimurka, PhD.
Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
Doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne
Očkovacie postupy mimo schémy pravidelného povinného očkovania
INFORMÁCIE & KOMENTÁRE
MUDr. František Horn, PhD.
Klinika detskej chirurgie LF UK a NÚDCH, Bratislava
Prof. MUDr. Bruno Rudinský, CSc.2
Neurocentrum, NÚDCH, Bratislava
Neurocentrum v Národnom ústave detských chorôb v Bratislave
Prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.
Skríningové centrum novorodencov SR, DFNsP, Banská Bystrica
MUDr. Pavol Šimurka, PhD.
Klinika pediatrie a neonatológie FN, Trenčín
Vakcinológia stále – a čoraz viac – aktuálna
HISTORIA EST MAGISTRA VITAE
MUDr. László Kiss, CSc., dr. habil.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
Lekár-hygienik-horolezec: Béla Tauscher (1839 – 1919)
ENCYKLOPÉDIA ZRIEDKAVýCH CHORÔB
MUDr. Katarína Kušíková
Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
Myhreovej syndróm
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Jan Papež
Pediatrická klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Jiří Štarha, Ph.D.
Pediatrická klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Petr Jabandžiev, Ph.D.
Pediatrická klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Andrea Brzobohatá, Ph.D.
Ústav soudního lékařství LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Pediatrická klinika LF MU a FN Brno
Těžká intoxikace metamfetaminem u batolete
Náhodné požití různých látek představuje u nejmenších dětí poměrně častou příčinu návštěvy zdravotnického zařízení. Často jde o požití látek/substancí, které mají malou toxicitu, nebo látek toxických, ale požitých v nízkých dávkách, a proto pouze malá část dětí skutečně vyžaduje hospitalizaci. Ještě menší skupinu tvoří děti, které jsou ohrožené na životě. Sem patří zejména děti intoxikované nebezpečnými léky (např. léky působícími na kardiovaskulární systém, tricyklickými antidepresivy, perorálními antidiabetiky atd.), některými chemickými látkami, jedovatými rostlinami či houbami. V neposlední řadě se však můžeme setkat se závažnými náhodnými otravami dětí způsobenými návykovými látkami. Kazuistika prezentuje případ 14měsíčního batolete s těžkou otravou metamfetaminem, která byla komplikována rozvojem rabdomyolýzy.
Kľúčové slová: intoxikace, metamfetamin, děti

Severe methamphetamine intoxication in a toddler
Accidental ingestions of various substances represent a relatively common cause of healthcare facility visit among babies. Since most of the substances have low toxicity and those toxic are taken in nontoxic doses, only a small segment of the children needs to be admitted into a hospital. Even a smaller segment is in a real life-threatening situation. Especially children intoxicated by dangerous medicaments (e.g. cardiovascular agents, tricyclic antidepressants, oral antidiabetic medication etc.), some chemicals, poisonous plants or mushrooms belong to this group. Last but not least, severe accidental intoxication caused by addictive substances also do occur. We present a case report of a 14-month-old toddler with severe metamphetamine intoxication that was complicated by evolution of rhabdomyolysis.
Key words: intoxication, methamphetamine, children
V SKRATKE
Prof. MUDr. Anton Gerinec, CSc.
Klinika detskej oftalmológie LF UK a NÚDCH, Bratislava
Glaukóm u detí
created by © zooom.sk s.r.o.